nsp_260x1000px slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Platerów zawiadamia, że Rada Gminy w Platerowie w dniu 30 lipca 2019 r. podjęła uchwałę nr XI/74/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 10364).

W związku z powyższym od dnia 1 października 2019 r. na terenie Gminy Platerów stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

  • jeżeli odpady są zbierane i odbierane  w sposób selektywny:
  • za pierwsze cztery osoby 10,00 zł miesięcznie za osobę,
  • za piątą i kolejną osobę stawka opłaty wynosi 5,00 zł za osobę miesięcznie.

 

  • jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny (zmieszane) stawka opłaty wynosi 20,00 zł za osobę miesięcznie.

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Jednocześnie przypominamy, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkujących nieruchomość (np. przeprowadzka, narodziny, zgon) mające wpływ  na wysokość opłaty, właściciel nieruchomości jest obowiązany zgłosić w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany w Urzędzie Gminy Platerów.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się za I kwartał – do dnia 15 marca, za II kwartał – do dnia 15 maja, za III kwartał – do dnia 15 września, za IV kwartał – do dnia 15 listopada danego roku kalendarzowego w kasie Urzędy Gminy, u inkasenta lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Platerów, 08 – 210 Platerów BS Platerów numer konta 09 8044 0004 0000 0260 2000 0010. W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty np. za cały rok, należy dokonać dopłaty do wysokości stawki obowiązującej od dnia 1 października 2019 r.

Wójt Gminy Platerów
   /-/ Jerzy Garucki 

nsp 250x250px

CWD

tablica unijna

button 2

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl