slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Zawiadomienie o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zawiadomienie

o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Platerów działając na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zawiadamia, że w dniu 24 lipca 2020 r.  Rada Gminy w Platerowie podjęła Uchwałę Nr XX/136/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Zgodnie z powyższą uchwałą od 01 października 2020 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

  1. 15,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  2. 45,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,
  3. zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 3,00 zł miesięcznie od osoby.

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

WAŻNE: Zgodnie z  ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i  bioodpady.

Wszelkie zmiany danych zawartych w deklaracji (np. narodziny dziecka, zgon) należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,  w którym nastąpiła zmiana.

Do złożenia nowej deklaracji zobowiązani są właściciele nieruchomości, którzy chcą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty poprzez zgłoszenie posiadania kompostownika. W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów właściciel nieruchomości  nie będzie mógł oddawać bioodpadów lub wywozić ich na PSZOK.

KLIKNIJ aby pobrać deklarację

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów Wójt Gminy wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się: za I kwartał – do dnia 15 marca, za II kwartał – do dnia 15 maja, za III kwartał – do dnia 15 września, za IV kwartał – do dnia 15 listopada danego roku kalendarzowego .

Płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonujemy: w kasie Urzędy Gminy, u inkasenta ( sołtysa danej wsi) lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Platerów, BS Platerów nr konta 09 8044 0004 0000 0260 2000 0010.

                                 Wójt Gminy Platerów
                                      /-/ Jerzy Garucki 

harmonogram

tablica unijna

button 2

CWD

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl