Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych


Punkt przeznaczony jest tylko i wyłącznie dla mieszkańców gminy stale zamieszkałych, którzy wnoszą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi („podatek śmieciowy”) na rzecz gminy.
Definicja odpadu komunalnego: rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji.


W PSZOK przyjmowane są m.in.: szkło, papier i tektura, opakowania wielomateriałowe (opakowania po mleku i napojach), tworzywa sztuczne ( butelki PET, opakowania po chemii gospodarczej, folia) drobny metal, meble i inne odpady wielkogabarytowe (meble, wykładziny, dywany), odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 100 kg/osobę/rok, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki, zużyte baterie i akumulatory, chemikalia (oleje,rozpuszczalniki, farby, lakiery), zużyte opony (samochody osobowe do 4 sztuk na rok) przeterminowane leki, odzież i tekstylia.

Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów: odpady zawierające azbest, szyby samochodowe, szkło zbrojone i hartowane, zmieszane odpady komunalne, części samochodowe, odpady budowlane zmieszane z innymi odpadami, padłe zwierzęta, materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa.