XXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Platerów

Platerów 2021-01-28

RG.0004.01.2021

Uprzejmie informuję,

że w dniu 23 lutego 2021 roku (wtorek) o godz. 1000

w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie odbędzie się

XXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Platerów

z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawy organizacyjne :
 3. a) stwierdzenie quorum,
 4. b) przedstawienie  porządku obrad,
 5. c) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji
 6. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i zaproszonych gości.
 7. Uchwalenie budżetu Gminy Platerów na rok 2021.
 8. a) przedstawienie projektu uchwały;
 9. b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na rok 2021;
 10. c) dyskusja;
 11. d) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Platerów na rok 2021.
 12. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029.
 13. a) przedstawienie projektu uchwały;
 14. b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029;
 15. c) dyskusja;
 16. d) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Platerów na rok 2022.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Platerów w 2021 roku.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w drodze umowy prowadzenia Szkoły Podstawowej w Lipnie Fundacji Akademii Umiejętności.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
 21. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Platerów za 2020r.
 22. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 23. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 24. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy oraz informacja o wprowadzonych zmianach kwot dotacji przyznanych gminie.
 25. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 26. Zamknięcie obrad.

                                                                                                   

                                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                       /-/ Michał Tołtyżewski