Wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Rady Gminy w dniu 18 lutego 2021 roku

Platerów 2021-01-28

RG.0012.3.01.2021

Uprzejmie informuję,

że w dniu 18 lutego 2021 roku (czwartek) o godz. 1000

w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie

odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Rady Gminy

z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawy organizacyjne :
 3. a) stwierdzenie quorum,
 4. b) przedstawienie  porządku obrad,
 5. c) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej komisji
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Platerów na rok 2021.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Platerów na rok 2022.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Platerów w 2021 roku.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania w drodze umowy prowadzenia Szkoły Podstawowej w Lipnie Fundacji Akademii Umiejętności.
 11. Zajęcie stanowiska w sprawie petycji z dnia 21.12.2020r.
 12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Platerów za 2020r.
 13. Sprawozdanie z działalności stałych komisji rady gminy za rok 2020:
 14. a) Komisji Rewizyjnej RG
 15. b) Komisji Budżetu i Finansów RG
 16. c) Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego RG
 17. d) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RG
 18. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i zaproszonych gości.
 19. Zamknięcie obrad.

                                                                                Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

       /-/ Wiktor Baranow