slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

XXXVII zwyczajna sesja Rady Gminy w Platerowie

Platerów 2018-03-08

 

  Uprzejmie informuję, że w dniu 23 marca 2018r. (piątek) o godz. 1000

w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie odbędzie się

XXXVII zwyczajna sesja Rady Gminy w Platerowie,

z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawy organizacyjne :
 3. a) stwierdzenie quorum,
 4. b) przedstawienie porządku obrad,
 5. c) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Platerów w roku 2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Platerów na rok 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/232/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/233/2018 Rady Gminy w Platerowie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Platerów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Platerów na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Platerów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia miejsc publicznych, w których dopuszcza się możliwość spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Platerów.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi orz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Platerów w 2018 roku.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Platerów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia tym kryteriom liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji uczniów, zamieszkałych poza obwodem szkolnym do klasy I publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Platerów, określenia tym kryteriom liczby punktów a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
 21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Platerów oraz warunków całkowitego zwolnienia z tej opłaty
 22. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Platerów oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której jest realizowany obowiązek szkolny w wysokości wyższej niż określona w art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
 24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym   jest Gmina Platerów
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Platerów
 26. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy oraz informacja                                   o wprowadzonych zmianach kwot dotacji przyznanych gminie.
 27. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 28. Zamknięcie obrad.

DK/ER

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl