XXXI zwyczajna sesja Rady Gminy w Platerowie

Uprzejmie informuję, że w dniu 8 września 2017 roku (piątek) o godz. 1000

w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie odbędzie się

XXXI zwyczajna sesja Rady Gminy w Platerowie

z następującym porządkiem posiedzenia

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawy organizacyjne:
 3. a) stwierdzenie quorum,
 4. b) przedstawienie porządku obrad,
 5. c) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Platerów w roku 2017.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2017-2028.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Lipnie w ośmioletnia Szkołę Podstawową w Lipnie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Platerowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Platerowie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Górkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Juliusza Słowackiego w Górkach.
 14. Sprawozdanie Wójta Gminy Platerów z realizacji uchwał Rady Gminy oraz informacja o wprowadzonych zmianach kwot dotacji przyznanych gminie.
 15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 16. Zamknięcie obrad.