XXVII zwyczajna sesja Rady Gminy w Platerowie

Platerów, 07.03.2017r.

RG.0006.2.2017                                                                     

Uprzejmie informuję, że w dniu 24 marca 2017 roku (piątek) o godz. 1000
w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie odbędzie się
XXVII zwyczajna sesja Rady Gminy w Platerowie
z następującym porządkiem posiedzenia

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawy organizacyjne:
  1. stwierdzenie quorum,
  2. przedstawienie porządku obrad, 
  3. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie z działalności  Izb Rolniczych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2026.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Platerów w roku 2017.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu na realizacje zadania p.n.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008W Górki-Litewniki-Hołowczyce-Zabuże na odcinku Puczyce-Górki-Hruszniew Kolonia.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody (nie wyrażenia zgody), na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy Platerów na rok 2018.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na DAROWIZNĘ nieruchomości.
 11. Sprawozdanie Wójta Gminy Platerów z realizacji uchwał Rady Gminy oraz informacja o wprowadzonych zmianach kwot dotacji przyznanych gminie.
 12. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 13. Zamknięcie obrad.

DK/ER
83 359 10 16