Już w najbliższy piątek odbędzie się XXVI zwyczajna sesja Rady Gminy w Platerowie

RG.0006.01.2017   

Uprzejmie informuję, że w dniu 17 lutego 2017 roku (piątek) o godz. 10:00
w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie odbędzie się
XXVI zwyczajna sesja Rady Gminy w Platerowie
z następującym porządkiem posiedzenia

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawy organizacyjne:
  1. stwierdzenie quorum,
  2. przedstawienie porządku obrad,  
  3. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie  Finansowej na lata  2017-2026.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Platerów w roku 2017.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/87/2015 Rady Gminy w Platerowie z dnia 20 listopada 2015r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu oraz udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 lub ust. 3a ustawy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na darowiznę nieruchomości
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
 10. Podjęcie uchwały  w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Platerów w 2017 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Platerów
 12. Podjęcie uchwały w  sprawie projektu dostosowania sieci szkół i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 13. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 14. Sprawozdanie Wójta Gminy Platerów z realizacji uchwał Rady Gminy oraz informacja o wprowadzonych zmianach kwot dotacji przyznanych gminie
 15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 16. Zamknięcie obrad.

DK/ER

83 357 84 47