nsp_260x1000px slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/ 2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
za rok szkolny 2014/ 2015
 
 

Art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) stanowi : „organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października , przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów (...), w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.”

Zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy, w szczególności:

  1. zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
  2. wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie,
  3. zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły lub placówki,
  4. wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.

 

W roku szkolnym 2014/ 2015 na terenie Gminy Platerów funkcjonowały:
lp.nazwa placówkiorganizacjakadra kierownicza
1 Zespół Szkół w Górkach szkoła podstawowa z oddziałami   przedszkolnymi (2 oddz.) Dyrektor – mgr Grażyna Latus
gimnazjum wicedyrektor – mgr Małgorzata Suracka
2 Zespół Placówek Oświatowych w Platerowie przedszkole (4 oddziały) Dyrektor – mgr Maria Daszko           
szkoła podstawowa wicedyrektor - mgr Grzegorz Szymanek
gimnazjum
3

Samorządowe Przedszkole w Ruskowie przedszkole jednooddziałowe p.o. Dyrektor - mgr  Małgorzata Jakubiak
4 Szkoła Podstawowa w Lipnie szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym Dyrektor - mgr Anna Tkaczyk
5 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ruskowie sześcioletnia szkoła podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ruskowa Dyrektor - mgr Hanna Zadrożniak

 

Liczba uczniów w roku szkolnym 2014/2015 w poszczególnych placówkach:
(na podstawie SIO wg stanu na dzień 31 marca 2015r.)
lp.

placówka

dzieci poniżej klasy “0”

klasa “0”

uczniowie szkoły podstawowej

uczniowie gimnazjum

razem

1

ZS Górki

0

36

128

73

237

2

ZPO Platerów

40

36

70

58

204

3

Przedszkole Rusków

11

4

-

-

15

4

SP Lipno

0

16

51

-

67

5

Niepubliczna SP Rusków

-

-

33

-

33

razem

51

92

282

131

556

(w r. szk. 2013/2014)

143

273

143

559

 

 

 

Liczba etatów pedagogicznych w poszczególnych placówkach :                                                  
  ( na podstawie SIO wg stanu na dzień 31 marca 2015r.)

lp.

placówka

Nauczyciele pełnozatrudnieni

Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze

Razem etatów

(liczba osób)

łączny wymiar

1

ZS Górki

23

3

1,38

24,38

2

ZPO Platerów

27

3

1,89

28,89

3

Przedszkole Rusków

1

2

0,14

1,14

4

SP Lipno

9

4

2

11

5

Niep SP Rusków

1

7

4,46

5,46

razem

61

19

9,87

70,87

 

 

 

Nauczyciele według stopni awansu zawodowego (w przeliczeniu na etaty) :                                       ( na podstawie SIO wg stanu na dzień 31 marca 2015r.)

lp.

placówka

bez stopnia

stażyści

kontrakt.

mianow.

dyplomow.

razem

1

ZS Górki

0

1

4

4,60

14,78

24,38

2

ZPO Platerów

0

2

4,50

8,39

14

28,89

3

Przedszkole Rusków

0

0

0,05

1,09

0

1,14

4

SP Lipno

0

0,61

3,33

3,06

4

11

5

Niep SP Rusków

0

0

0,64

1,11

3,71

5,46

razem

0

3,61

12,52

18,25

36,49

70,87

Inne rodzaje prowadzonych zajęć dodatkowych w szkołach, nie wynikające z ramowych planów nauczania ( na podstawie arkuszy organizacji na rok szkolny 2014/15) :

lp.

placówka

rodzaj zajęć

liczba godzin

1

ZS Górki

biblioteka szkolna

8+ 7=  15 godz.

świetlica szkolna

26+ 26=   52 godz.

pedagog szkolny

20 godz.

logopeda

10 godz.

indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

10 godz.

zajęcia rewalidacyjne

8+ 6= 14 godz.

Nauczanie indywidualne

10

2

ZPO Platerów

Biblioteka szkolna

15 godz.

Świetlica szkolna

5+ 15=  20 godz.

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

10 godz.

Zajęcia wyrównawcze 

3 godz

Nauczanie indywidualne

6+  10 = 16 godz.

 Psycholog szkolny

20 godz.

3

SP Lipno

Biblioteka szkolna

6 godz.

Świetlica szkolna

7 godz.

Logopeda

10 godz.

Nauczanie indywidualne

10 godz.

Nauczyciel wspomagający

18 godz.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

6 godz.

Pracownicy obsługi i administracji szkół                                                                                         (na podstawie SIO wg stanu na dzień 31 marca 2015r. )

lp

szkoła

Liczba etatów

Liczba osób

1

ZS Górki

8,5

10

2

ZPO Platerów

10,25

11

3

Przedszkole Rusków

2

2

4

SP Lipno

2,75

4

Dowożenie uczniów

Uczniom klas I-III a także dzieciom 5 i 6-letnim w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach mieszkającym dalej niż 3 km od szkoły oraz uczniom klas IV-VI i uczniom gimnazjum mieszkającym powyżej 4 km od szkoły, gmina zapewnia bezpłatny dojazd do szkoły. Uczniom korzystającym z komunikacji publicznej pokrywane są koszty zakupu biletów miesięcznych – trasa Falatycze - Górki. Pozostali dojeżdżają dwoma autobusami szkolnymi. Dodatkowo gmina realizuje dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół poza terenem gminy (Zalutyń, Stok Lacki) a także w razie konieczności zapewnia dowóz tym uczniom do poradni specjalistycznych.

Liczba uczniów dojeżdżających (łącznie z dziećmi 5 i 6-letnimi w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych) (na podstawie SIO wg stanu na dzień 31 marca 2015r) :

lp.

placówka

Liczba uczniów dojeżdżających

1

SP Lipno

33

2

ZPO Platerów

50

3

ZS Górki

202

4

Przedszkole Rusków

1

razem

286

Ponadto gmina pokrywała koszty dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym, realizującym obowiązek szkolny w placówkach poza gminą. Były to ośrodki w : Zalutyniu, Stoku Lackim. Dowożeniem objęci byli także uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do szkół na terenie naszej gminy, gmina umożliwiała także dowiezienie niepełnosprawnych uczniów np. do lekarza, poradni p-p i in.

W przypadku wyjazdów na wycieczki szkolne, koszty przejazdu szkoły pokrywały z wpłat rodziców lub środków pozyskanych z innych źródeł, np. w ramach projektów, programów lub od sponsorów.

Koszty organizacji dowożenia uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wyniosły 301.134,44 zł ( w tym wynagrodzenia kierowców, zakup paliwa, ubezpieczenia, przeglądy i naprawy, telefony kierowców itd. ).

 

Dożywianie uczniów
Wszystkie szkoły zapewniają uczniom możliwość korzystania z dożywiania. Koszty zakupu produktów spożywczych pokrywają rodzice. Pozostałe koszty ( wynagrodzenia pracowników kuchni, woda, gaz, energia itd.) to środki organu prowadzącego.

 

Uczniowie korzystający z dożywiania w poszczególnych placówkach
(wg : na podstawie SIO wg stanu na dzień 31 marca 2015r.)

lp.

placówka

liczba uczniów ogółem

liczba uczniów korzystających

w tym uczniowie otrzymujący dofinansowanie z GOPS

1

ZS Górki

237

205

85

2

ZPO Platerów

204

157

27

3

Przedszkole Rusków

15

15

0

5

SP Lipno

67

66

26

    523

443

138

Dofinansowanie z GOPS pochodzi z dotacji w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (80%) oraz wkład własny gminy (20%).

Baza szkolna i zasoby szkół

Budynki szkolne oraz ich otoczenie są dobrze utrzymane, czyste i estetyczne. Dyrektorzy dokonują bieżących przeglądów warunków pracy w szkołach. Przeprowadzane są także przeglądy sprawności instalacji (elektryczne, gazowe, dymowe, wentylacyjne, odgromowe ...).

Na bieżąco, w miarę potrzeb przeprowadzane są niezbędne prace remontowane, naprawcze i in. (zwykle “większe” prace odbywają się w okresie wakacji lub ferii zimowych w taki sposób, by nie utrudniać zbytnio bieżącego funkcjonowania placówek).

Szkoły posiadają tereny wykorzystywane do rekreacji uczniów oraz boiska wielofunkcyjne.

Wszystkie placówki dysponują pracowniami komputerowymi, biblioteka szkolna w Platerowie i Ruskowie są wyposażone w ramach programu “Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych”.

Szkoły posiadają niezbędne wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne, wyposażenie jest sukcesywnie uzupełniane ze środków budżetowych oraz dodatkowo pozyskiwanych w ramach realizowanych projektów.

W roku szk. 2014/ 2015 wykonano w szkołach prace remontowe m.in. :
(zebrano na podstawie informacji przekazanych przez dyrektorów szkół)

ZS Górki
- odnowiono salę nr 13
- zaadaptowano holl szkolny na potrzeby sali lekcyjnej
- ogrodzono plac zabaw (sfinansowała Rada Rodziców,)
Wszystkie prace wykonali pracownicy Zespołu Szkół w Górkach.

ZPO Platerów
- zakupiono i zainstalowano nowe komputery w pracowniach informatycznych w obu budynkach,  
- uporządkowano i przebudowano plac wokół przedszkola (plantowanie, ułożenie parkingu)
- remont podłogi w sali nr 5
- zamontowano nowe bramki do ogródka
- zamontowano barierki przy schodach do kuchni (duża szkoła)
- zakupiono piec ceramiczny, piekarnik do kuchni, kserokopiarkę i drukarkę (środki własne)
- na bieżąco uzupełniano księgozbiór, filmotekę, płytotekę, pomoce dydaktyczne
- uszyto stroje dla dzieci z „Małej Pasieki”
- zakupiono i zamontowano kurtynę na sali gimnastycznej

 Przedszkole Rusków
- zamontowano listwy podłogowe

SP Lipno
- na bieżąco wykonywano drobne naprawy w sali oddziału przedszkolnego, na korytarzu szkolnym oraz w łazienkach i toaletach, na bieżąco usuwano uszkodzenia mebli szkolnych,

Finansowanie zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/ 2015

Koszty prowadzenia szkół w roku szkolnym 2014/ 2015 :

lp.

placówka

IX-XII 2014

I-VIII 2015

razem

w roku szkolnym

w tym zadania własne gminy

1

ZS Górki

733.759,53

1.608.738,35

2.342.497,88

414.526,64

2

ZPO Platerów

799.679,00

1.566.979,68

2.366.658,68

748.042,36

3

Przedszkole  Rusków

49.135,06

139.407,84

188.542,90

188.542,90

4

SP Lipno

309.037,73

665.572,60

974.610,33

163.466,47

razem koszty

1.891.611,32

3.980.698,47

5.872.309,79

1.514.578,37

subwencja

1.151.139,00

2.547.421,00

3.698.560,00

 

Do zadań własnych gminy należy doliczyć wymienione wcześniej koszty dowożenia uczniów w wysokości 301.134,44 zł, co razem z kosztami zadań własnych wymienionych w tej tabeli –  1.514.578,37 zł daje roczną kwotę  1.815.712,81 zł.

Należy podkreślić, że na realizację zadań własnych (tu : m.in. utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, wynagrodzenia pracowników obsługi szkół i przedszkoli, dowożenie, ) gmina nie otrzymuje subwencji oświatowej.

Gminy otrzymują dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Gmina Platerów w roku szk. 2014/2015 otrzymała łączną kwotę tej dotacji w wysokości : 229.213,00 zł .

Od 1.09.2014r. zgodnie z art. 79a ustawy o systemie oświaty, gminy pokrywają również koszty pobytu dzieci w przedszkolach publicznych prowadzonych przez inne gminy. Gmina Platerów w ciągu roku szkolnego 2014/2015 z tego tytułu poniosła koszt 20.648,66 zł.

W roku szkolnym 2014/15 z uiszczanej przez rodziców opłaty za przedszkole wpłynęła łącznie kwota  19.511,00 zł.

W trakcie roku szkolnego 2014/2015 pozytywnie rozpatrzone zostały wnioski Gminy o zwiększenie subwencji  z tytułu :

lp

Przeznaczenie dofinansowania

kwota

1

Wniosek o dofinansowanie w zakresie wyposażenia pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich (SP Górki) 10.000,00

2

Wniosek o dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych prowadzących edukację włączającą (SP Górki i SP Platerów) 15.000,00

3

Wniosek o dofinansowanie wyposażenia stołówek szkolnych (ZS Górki i ZPO Platerów) 14.000, 00

4

Wniosek z tytułu pomocy JST w przypadkach losowych

20.000,00

razem :

59.000,00


Otrzymane kwoty dotacji celowych i z programów rządowych, które Gmina Platerów realizowała w trakcie roku szkolnego 2014/ 2015 :

lp.

dotacja/ program

Kwota

1

Dotacja celowa program “Wyprawka szkolna 2014”

(pomocą objęto 149 uczniów kl. II-III i VI oraz
9 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)
razem : 23.425,00 zł

2

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe (dotyczy klas I szk. podst.)

5.024,25 zł

2

Dotacja celowa “Pomoc materialna dla uczniów”

Stypendia szkolne :
51.616,00zł   dotacja
12.904,00zł    środki własne
Łącznie 64.520,00 zł    (183 ucz.)


Zasiłki szkolne :
2.080,00zł dotacja  (5 ucz.)
razem : 66.600,00 zł.

3

Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego

IX-XII 2014r. – 58.788,00
I-VIII 2015r. -  170.425,00
    229.213,00 zł

4

Projekt „Moja Przyszłość” realizowany we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Platerów, obejmujący zajęcia pozalekcyjne (200 godz. w każdej szkole), zakup dodatkowego wyposażenia oraz wyjazdy edukacyjne uczniów 121.027,66 zł
razem

445.289,91, złWyniki sprawdzianu i egzaminów gimnazjalnych
w szkołach prowadzonych / rejestrowanych przez Gminę Platerów
w roku szkolnym 2014/ 2015 :

(na podstawie informacji z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie)
Średnie statystyczne wyników zewnętrznego sprawdzianu przeprowadzonego
w klasie szóstej szkoły podstawowej (dla arkusza standardowego):

szkoła

język polski

matematyka

ogółem cz. I

język angielski
(cz. II)
SP Górki 64,3  56,7 60,6 65,8
SP Lipno 77,5 77,0 77,3 73,0
SP Platerów 68,9 40,7 55,30 64,8
SP Rusków 72,5 68,8 70,8 82,8
 
Gmina Platerów

 
68,3
 

 
57,2
 
62,9
 
68,0
powiat łosicki 69,0 58,4 63,9 73,6

 

Średnie wyniki procentowe zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego (dla arkusza standardowego) :

gimnazjum GH-H

GH-P

GM-M

GM-P

GA-P

GA-R

GR-P

GR-R

GÓRKI 62,0

59,3

45,0

46,5

54,7

32,4

69,0

43,5

PLATERÓW

55,9

48,9

36,6

43,1

62,7

49,7

43,7

32,0

Gm. Platerów

59,0

54,1

40,8

44,8

58,7

41,1

56,4

37,8

pow. łosicki

60,1

59,5

44,5

45,1

60,2

38,0

55,2

31,8

Podane wyżej wyniki to jedynie informacyjne zestawienie średnich procentowych , co nie jest obrazem osiągnięć uczniów i nie można ich odczytywać jako rzeczywistego wyniku pracy szkoły. Dane te powinny być czytane łącznie z analizą wielu złożonych czynników mających istotny wpływ na poziom osiągnięć uczniów, w tym m.in. :

·        czynników indywidualnych : uzdolnienia i możliwości uczniów, aspiracje i motywacja uczniów i rodziców, frekwencja uczniów na zajęciach szkolnych, aktywność szkolna uczniów, świadome korzystanie uczniów z zajęć pozalekcyjnych oferowanych przez szkołę, czas poświęcany na  naukę ;

·        czynników środowiskowych : sytuacja rodzinna uczniów, wykształcenie rodziców, status materialny  rodzin, stosunek rodziców do obowiązków szkolnych, dostęp do kultury oraz różnorodnych źródeł informacji

·        czynników szkolnych : zasoby kadrowe szkoły, warunki finansowe szkoły, zmiany nauczycieli, doświadczenie zawodowe nauczycieli, baza szkolna, i in.

Obok wyników ze sprawdzianu i egzaminów, o jakości pracy szkół świadczą także wyniki klasyfikacji i promocji uczniów, kontynuacja nauki w szkole wyższego typu, udział w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i artystycznych, a także zawodach sportowych, zwłaszcza na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim oraz wyniki rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

Awans zawodowy nauczycieli

W r. szk. 2014/2015 trzech nauczycieli stażystów uzyskało stopień nauczyciela kontraktowego. Organ prowadzący odpowiada za powołanie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz odpowiada za prawidłowo przeprowadzoną procedurę egzaminacyjną. W trakcie roku szkolnego 2014/ 2015 przeprowadzono 3 postępowania egzaminacyjne. Jedna nauczycielka uzyskały stopień nauczyciela dyplomowanego.

 

 

INNE OSIĄGNIĘCIA SZKÓŁ

ZPO Platerów

 

Przygotowanie i udział uczniów w konkursach plastycznych
·        uczniowie uzyskali nagrody i wyróżnienia w konkursach „Las i jego mieszkańcy”, „Zwierzaki to nie pluszami”. Uczeń kl. V uzyskał nagrodę w ogólnopolskim konkursie „Bezpiecznie na wsi”.

Przygotowanie i udział uczniów w konkursie wiedzy biblijnej Diecezji Drohiczyńskiej
·        uczeń zajął II miejsce

Udział uczniów w konkursach recytatorskich
·        uczniowie kl. II gimnazjum wzięli udział w powiatowym konkursie recytatorskim im. K. Makuszyńskiego – II miejsce w powiecie

Przygotowanie i udział uczniów w Ogólnopolskim konkursie wiedzy pożarniczej
·        2 uczniów zakwalifikowało się do etapu powiatowego, gdzie zajęli II oraz VI miejsce

Przygotowanie i udział uczniów w konkursach związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym
·        Uczniowie wzięli udział w konkursie na szczeblu powiatowym

Udział w konkursie matematycznym „Kangur”


Udział uczniów w plenerze rzeźbiarskim (lipiec 2015r.)
·        Uczniowie wykonali rzeźby ceramiczne, które poszkliwili i wypalili w piecu. Uczestniczyli w wernisażu, zaprezentowali swoje prace.

Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami
·        Kontynuacja projektu dotowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej pt. „Akademia Uczniowska”. Fundacja dotuje dodatkowe zajęcia badawcze z chemii, fizyki, matematyki, zakup pomocy dydaktycznych oraz szkolenia dla nauczycieli.

·        Realizacja z Nadbużańskim Stowarzyszeniem Oświatowo- Ekologicznym „Mężenin” Pleneru Rzeźbiarskiego, połączonego z warsztatami ceramicznymi dla dzieci. Szkoła zyskała do swojej galerii 20 rzeźb, dzieci poszkliwiły i wypaliły kilkadziesiąt prac.

·        Realizacja Z Nadbużańskim Stowarzyszeniem Oświatowo- Ekologicznym „Mężenin” projektów edukacyjnych : „Zaczarowana dorożka”- 5 dni w Krakowie, „Obóz językowy w Zakopanem” – 5 dni.

·        Współpraca  z Gminą Platerów w ramach realizacji projektu „Moja Przyszłość” – zaplanowano i przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne z jęz. angielskiego i rosyjskiego, zajęcia matematyczno- przyrodnicze oraz z zakresu przygotowania zawodowego, zakupiono dodatkowe materiały edukacyjne oraz sprzęt do prowadzenia zajęć, zorganizowano wyjazdy edukacyjne dla uczestników projektu (m.in. Warszawa i Zakopane), urządzono ścieżkę edukacyjno-przyrodniczą.

·        Szkoła stałe współpracuje z Nadleśnictwem Sarnaki, Kołem Łowieckim „Hubertus”, Kręgiem Korczakowskim, Zespołem Pieśni i Tańca „Pasieka”, GOK-iem w Platerowie, itp. W ramach współpracy od ww organizacji szkoła uzyskała różnorodne materiały, organizowano warsztaty, wykłady. Uczniowie brali udział w imprezach organizowanych przez te instytucje, występowali publicznie, prezentowali swoje prace plastyczne.

Inne wydarzenia z życia szkoły
·        Realizacja projektu finansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. Poszerzenie bazy Zielonej szkoły w Platerowie- utworzenie ścieżki przyrodniczo-ekologicznej”
·        Zajęcia edukacyjne – dotacja z banku HSB
·        Organizacja Przeglądu Małych Form Teatralnych (maj 2015r.)
·        Organizacja kiermaszu wielkanocnego w Łosicach i w Platerowie (kwiecień 2015r.)
·        Organizacja imprezy „Dzień Ziemi” – spotkanie naukowe wszystkich uczniów szkoły podstawowej (kwiecień 2015r.)
·        Udział w Diecezjalnym Zlocie Młodzieży (wrzesień 2014r.)
·        Odbyły się wycieczki lub „zielone szkoły” w Warszawie, Krakowie, Zakopanem, Siedlach
·        Gry terenowe (8.05.2015r.)
·        Dzień Patrona – czerwiec 2015r. – „Co wiesz o Januszu Korczaku?”
·        Roczny projekt w gimnazjum „Kariery naszych absolwentów”
·        Konkurs Fotografii przyrodniczej im. Jerzego Ostaszewskiego
·        Odbyła się Akademia z okazji 11 Listopada i 3 Maja.
·        Uzyskanie przez wszystkich uczniów kl. IV karty rowerowej.
·        Festiwal Języków Obcych

Zespół Szkół w Górkach

Konkursy, projekty
·        Udział w Ogólnopolskim konkursie orgiami „KUSUDAMA” – II miejsce
·        Udział w Projekcie Edukacji Przyrodniczej „Zostan przyjacielem ptakóo” pod patronatem Tygodnika Siedleckiego – certyfikat uczestnictwa – uczniowie kl. II szk. podst.
·        Udział w Powiatowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Łosicach
        - I miejsce zespoły wokalne gimnazjum
        - I miejsce solistka
·        Zawody sportowe gimnazjum
- IV miejsce w mistrzostwach regionu w siatkówce chłopców
- I miejsce w mistrzostwach powiatu w siatkówce chłopców
- II miejsce w mistrzostwach powiatu w halowej piłce nożnej chłopców
- III miejsce w mistrzostwach powiatu w halowej piłce nożnej dziewcząt
- III miejsce w powiatowej lidze piłki ręcznej chłopców

·        Zawody sportowe szkoła podstawowa
- III miejsce w mistrzostwach regionu w mini piłce nożnej dziewcząt
- I miejsce w mistrzostwach powiatu w halowej piłce nożnej dziewcząt
- II miejsce w mistrzostwach powiatu w mini siatkówce dziewcząt
- III miejsce w mistrzostwach powiatu w mini piłce ręcznej dziewcząt
I miejsce w mistrzostwach powiatu w mini siatkówce chłopców

·        Medaliści mistrzostw powiatu w lekkiej atletyce
Uczniowie klas I – II gimnazjum :
- I miejsce w pchnięciu kulą dziewczęta
- I miejsce w pchnięciu kulą chłopcy
- I miejsce w biegu na 1000m chłopcy
- I miejsce w skoku wzwyż chłopcy
- III miejsce w biegu na 100m dziewczęta

Uczniowie klasy III gimnazjum :
- I miejsce w skoku wzwyż chłopcy
- I miejsce w skoku w dal chłopcy
- I miejsce w pchnięciu kulą chłopcy
- II miejsce w pchnięciu kulą chłopcy

·        W Biegu Konstytucyjnym uczniowie i nauczyciele w ciągu 4 godzin przebiegli łącznie 503,5 km.

·        Projekty
- udział wszystkich nauczycieli w projekcie „Akademia Profesjonalnego Nauczyciela”
- w szkole podstawowej i w gimnazjum realizowany był projekt „Moja przyszłość” – zaplanowano i przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne z jęz. angielskiego , zajęcia matematyczno-przyrodnicze oraz z zakresu przygotowania zawodowego, zakupiono dodatkowe materiały edukacyjne oraz sprzęt do prowadzenia zajęć, zorganizowano dla każdej grupy uczestników dwa wyjazdy edukacyjne

  Współpraca szkoły z innymi instytucjami lub organizacjami

GOPS – dofinansowanie obiadów
ARR – Realizacja programu "Szklanka mleka " i "Owoce w szkole”
GKRPA w Platerowie – dofinansowanie wycieczek, spektakli profilaktycznych, imprez szkolnych

Komenda Powiatowa Policji – działania prewencyjne.
PPIS w Łosicach – realizacja programów profilaktycznych np. "Trzymaj formę", „Znajdź właściwe rozwiązania”, „Nie pal przy mnie proszę”
PP-P w Łosicach – prelekcje, warsztaty dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
NZOZ Eskulap – fluoryzacja, badania bilansowe uczniów, szczepienia, pogadanki.
MSCDN i SCDiDN w Siedlcach – szkoleniowe rady pedagogiczne, doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Fundacja "Dar serca" – udział w koncertach charytatywnych.
ŁDK – wyjazdy na spektakle edukacyjne.
PCK Oddział w Łosicach – udział w konkursach
KRUS w Łosicach – udział w konkursach, prelekcje
PSP w Łosicach – pogadanki, prelekcje.
Rada Rodziców

Inne wydarzenia z życia szkoły :

·        Udział w  akcji sprzątanie Świata
·        Pasowanie uczniów kl. I szk. podst. i kl. I gimnazjum oraz na czytelnika
·        Dzień Edukacji Narodowej
·        Święto Odzyskania Niepodległości
·        Andrzejki, Dzień Babci i Dziadka, Mikołajki, Dzień Rodziny, Choinka noworoczna
·        Święta Bożego narodzenia i Wielkanoc
·        Rocznica śmierci Jana Pawła II
·        Zorganizowanie imprezy pn. Gminny Mały Mistrz Sportu
·        Bieg z flagą z okazji Święta 3 Maja
·        Organizowanie wyjazdów do kina
·        Udział w akcji WOŚP
·        Udział w imprezie integracyjnej Dzień Platerowa – występy uczniów klas młodszych

Zorganizowano dla uczniów liczne wyjazdy : 

Białystok - teatr muzyczny, Ciechanowiec - muzeum rolnictwa, Siedlce - kino, spektakle historyczne, Siedlce – kino trójwymiarowe, sala zabaw, Warszawa -  koncert charytatywny połączony w konkursem medycznym „5 złotych minut”, Mościska – aktywny wypoczynek na farmie iluzji, Mielnik – zielona szkoła, Kazimierz Dolny – muzeum przyrodnicze, baszta, Góra trzech krzyży,    Drohiczyn-Ostrożany-Ciechanowiec , Klepaczew – integracja zespołów klasowych, Sarnaki – nadleśnictwo, Łosice – teatrzyk „Pinokio”, Gdańsk-Gdynia-Sopot-Malbork – rejs statkiem, zwiedzanie Gdańska, Malborka, park w Oliwie, koncert w Oliwie, fokarium,   Platerów- wizyta dzieci na poczcie i w banku, Biała Podaska – kino, lekcja muzealna, zwiedzanie klasztoru, Warszawa – Stadion Narodowy, Oceanarium, Manufaktura Cukierków .

Szkoła Podstawowa w Lipnie

Osiągnięcia szkoły
·        Organizacja IX edycji Gminnego Turnieju Czytelniczego poświęconego twórczości Jana Twardowskiego
·        Udział w gminnym konkursie pisanek organizowanym przez GOK , w Platerowie, wyróżnienia
·        Udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej
·        Udział w imprezie rekreacyjno-sportowej  pn. „Mały Mistrz Sportu” organizowanym przez ZS w Górkach
·        Udział w konkursie „Trzymaj formę” organizowanym przez Sanepid
·        Udział w ogólnopolskiej XVI Akcji Góra Grosza”, cel - pomoc dzieciom z domów dziecka
·        Udział w akcji charytatywnej zbierania zakrętek na turnus rehabilitacyjny dla potrzebującej dziewczynki z Sarnak
·        Udział w Gminnym Konkursie Recytatorskim im. Kornela Makuszyńskiego

Współpraca szkoły z innymi instytucjami
·       Współpraca ze szkołami na terenie gminy.
·        Współpraca z Sanepidem w Łosicach, z GKRPA, GOPSem, GZEASem , BS w Platerowie, Nadleśnictwem w Kisielewie
Inne ważne wydarzenia z życia szkoły 
·        Udział uczniów w oszczędzaniu w SKO – współpraca z BS w Platerowie,
·        Zabawa choinkowa
·        Uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Rodziny i Dnia Dziecka
·        Warsztaty garncarskie dla uczniów
·        Teatrzyk pt. „Przygody Pysia i Margolcia”, „Dobre serce i uczciwa praca ludzi wzbogaca”
·        Żywa lekcja historii Pt. „I ty możesz zostać rycerzem”
·        Udział w konkursie „Jak segregować” organizowanym przez Nieskażone Środowisko w Łosicach
·        Wysłanie życzeń świątecznych do Królowej Anglii, otrzymanie również życzeń dla całej społeczności szkolnej od Królowej
·        Dzień Rodziny – impreza integracyjna Dzieci i rodziców, zawody sportowo- rekreacyjne
·        Lekcja w Leśniczówce w Kisielowie – ciekawostki przyrodnicze, wspólne ognisko
·        Spotkanie z ornitologiem – wiadomości o ptakach żyjących w naszych rejonach.

Wyjazdy i wycieczki szkolne
·        Wyjazd uczniów do Warszawy (zwiedzanie zabytków Warszawy), Centrum Nauki Kopernik – dofinansowane przez Fundację Omnibus
·        Wycieczka do Muzeum Papiernictwa w Konstancinie Jeziornie, seans w kinie Ciemna City.
·        Wycieczka do Lublina – pobyt w ogrodzie botanicznym, spektakl muzyczny „Kot w butach”, zwiedzanie zabytków Lublina
·        Wycieczka do Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu oraz Sanktuarium Maryjnego w Ostrożanach
·        Wycieczka nad Morze Bałtyckie – Trójmiasto. Rejs statkiem na hel, zwiedzanie Westerplatte, koncert organowy w katedrze w Oliwie, zwiedzanie Gdańska, Gdyni i Sopotu. Zwiedzanie Zamku w Malborku.

Projekty :

w szkole podstawowej realizowany był projekt „Moja przyszłość” – zaplanowano i przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne z jęz. angielskiego , zajęcia matematyczno-przyrodnicze oraz z zakresu przygotowania zawodowego, zakupiono dodatkowe materiały edukacyjne oraz sprzęt do prowadzenia zajęć, zorganizowano dla uczestników dwa wyjazdy edukacyjne

 Samorządowe Przedszkole w Ruskowie

Współpraca przedszkola ze środowiskiem
·        Wspólne z Niepubliczną Szkoła Podstawową w Ruskowie organizowanie uroczystości szkolnych
·        Pomoc rodziców przygotowaniu części artystycznej i kostiumów dla dzieci na przedstawienia przedszkolne i „bal przebierańców”
·        Współpraca z Sanepidem w Łosicach w związku z realizacją „Programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej – Czyste powietrze wokół nas”

Ważniejsze wydarzenia z życia przedszkola
·        Udział dzieci w akcjach charytatywnych i ekologicznych tj. „Góra Grosza”, zbiórka plastikowych nakrętek na wózek inwalidzki dla niepełnosprawnej dziewczynki, „Sprzątanie Świat”, zbiórka makulatury
·        Udział w konkursach plastycznych  : „Las i jego mieszkańcy” organizowany z okazji 90-lecia Lasów Państwowych, „Pisanka wielkanocna” organizowany przez GOK w Platerowie
·        Wyjazd do Sali zabaw ruchowych „Młynek” w Siedlcach
·        Udział w XIV Przeglądzie Małych Form Teatralnych organizowanym przez Przedszkole w Platerowie
·        Uroczystości  : akademia z okazji Dnia edukacji narodowej, spotkanie opłatkowe, dzien Babci i Dziadka, choinka noworoczna, powitanie wiosny, akademia wielkanocna, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka
·        Prezentacje, występy muzyczne i teatrzyki : Żywa lekcja historii „I ty możesz zostać rycerzem”, „Różne instrumenty muzyczne”, koncert zespołu „Limbos” , teatrzyk „Egzamin z bezpieczeństwa tygryska Beniamina”

 

Realizacja zapisu art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela

Samorządowe Przedszkole w Ruskowie
(nie dotyczy)

Szkoła Podstawowa w Lipnie :
Nauczyciele realizowali godziny wynikające z zapisu ustawy i dokumentowali zajęcia  w oddzielnych dziennikach, proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia. Przeznaczono je na :
 - dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów mających problemy w nauce z danego przedmiotu,
- dodatkowe zajęcia przygotowujące uczniów do sprawdzianu zewnętrznego
- zajęcia przyrodnicze, plastyczne, matematyczno-informatyczne,
- zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów mających opinie i orzeczenia z PPP w Łosicach,
- dodatkowe zajęcia logopedyczne
- opiekę nad uczniami w trakcie wycieczek szkolnych i popołudniowych imprez szkolnych.

Zespół Szkół w Górkach :

Godziny wynikające z art. 42 ust. 2 pkt 2 KN, realizowane w formie zajęć pozalekcyjnych, obejmowały m.in. :
- pracę z uczniami uzdolnionymi : zajęcia matematyczne, zajęcia historyczne, zajęcia polonistyczne, zajęcia językowe – j. angielski , zajęcia chemiczne, zajęcia komputerowe, edukacja wczesnoszkolna.
- zajęcia wyrównawcze :  historyczne, matematyczne, polonistyczne, informatyczno- fizyczne, językowe – j. angielski i j. rosyjski , edukacja wczesnoszkolna, zajęcia katechetyczne.
- zajęcia sportowe i rekreacyjne
- zajęcia logopedyczne
- zajęcia artystyczne
- praca organizacji szkolnych :
Programy zajęć oraz szczegółowa tematyka poszczególnych jednostek, dokumentowane były w dziennikach zajęć dodatkowych oraz w dzienniku pracy świetlicy szkolnej.

Zespół Placówek Oświatowych w Platerowie :
Wszyscy nauczyciele zrealizowali zaplanowany limit godzin, co udokumentowali w dziennikach zajęć pozalekcyjnych. Godziny te zostały przeznaczone na :
- dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla uczniów z kłopotami w nauce
- zajęcia przygotowujące do sprawdzianu i egzaminu
- zajęcia sportowe (siatkówka)
- kółko matematyczne
- zajęcia wyrównawcze w klasach I-III
- realizację projektu „Akademia Uczniowska”
- kółko języka angielskiego i rosyjskiego
- kółko misyjne
- wycieczki edukacyjne
- kółko plastyczne
- przygotowanie do konkursów

__________________________________________________________________________________

Gmina Platerów przekazuje w miesięcznych ratach w formie dotacji należną Niepublicznej Szkole Podstawowej w Ruskowie subwencję oświatową, naliczoną zgodnie z kalkulacją subwencji dla Gminy Platerów z uwzględnieniem liczby uczniów tej szkoły oraz występującej w tej szkole wagi P1. W okresie IX-XII 2014r. przekazano łącznie 99.189,17 zł, natomiast w okresie I-VIII 2015r. 202.794,00 zł . W całym roku szkolnym przekazano kwotę : 301.983,17 zł.

Szkoła funkcjonuje w jednym budynku z Samorządowym Przedszkolem w Ruskowie. Wspólnie użytkują  teren przyszkolny. Przedszkole zatrudnia woźną i konserwatora, którzy obsługują cały budynek i teren . Szkoła dysponuje kuchnią i stołówką, zatrudnia kucharkę i intendentkę, z obiadów korzystają zarówno dzieci ze szkoły jak i z przedszkola.

Do prowadzenia działalności dydaktycznej szkoła użytkuje nieodpłatnie przekazane wyposażenie ruchome zlikwidowanej 31.08.2012r. szkoły publicznej.

Sprawozdanie sporządzono na podstawie danych zawartych w :
- Systemie Informacji Oświatowej, wg stanu na 31 marca 2015r.
- arkuszach organizacji szkół na rok szk. 2014/ 2015
- informacjach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie
- materiałach i dokumentacji prowadzonej przez GZEAS w Platerowie
- informacji przekazanych przez dyrektorów szkół
- dokumentów księgowych Gminy Platerów i GZEAS w Platerowie

Informację sporządziła :
Małgorzata Ciecierska – Kierownik GZEAS w Platerowie

nsp 250x250px

CWD

tablica unijna

button 2

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl