nsp_260x1000px slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/ 2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
za rok szkolny 2013/ 2014
 
 

Art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) stanowi : „organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października , przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów (...), w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.”

Zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy, w szczególności :

  1. zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
  2. wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie,
  3. zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły lub placówki,
  4. wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.

W roku szkolnym 2013/ 2014 na terenie Gminy Platerów funkcjonowały:

lp.

nazwa placówki

organizacja

kadra kierownicza

1

Zespół Szkół w Górkach

- szkoła podstawowa z oddziałami   przedszkolnymi (2 oddz.)                                

- gimnazjum

Dyrektor – mgr Grażyna Latus

wicedyrektor – mgr Małgorzata Suracka

2

Zespół Placówek Oświatowych w Platerowie

- przedszkole (4 oddziały)   

- szkoła podstawowa 

- gimnazjum

Dyrektor – mgr Maria Daszko            wicedyrektor - mgr Grzegorz Szymanek
3

Samorządowe Przedszkole w Ruskowie - przedszkole jednooddziałowe p.o.Dyrektor - mgr  Małgorzata Jakubiak
4

Szkoła Podstawowa w Lipnie

- szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym

Dyrektor – mgr Anna Tkaczyk

5

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ruskowie

- sześcioletnia szkoła podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ruskowa

Pani Hanna Zadrożniak

 

Liczba uczniów w roku szkolnym 2013/2014 w poszczególnych placówkach :                                 (na podstawie SIO wg stanu na dzień 31 marca 2014r.)

lp.

placówka

dzieci poniżej klasy “0”

klasa “0”

uczniowie szkoły podstawowej

uczniowie gimnazjum

razem

1

ZS Górki

0

41

119

77

237

2

ZPO Platerów

36

30

69

66

201

3

Przedszkole Rusków

6

10

-

-

16

4

SP Lipno

0

20

53

-

73

5

Niepubliczna SP Rusków

-

-

32

-

32

razem

42

101

273

143

559

(w r. szk. 2012/2013)

134

278

144

556

 

 

 

Liczba etatów pedagogicznych w poszczególnych placówkach :                                                  

  ( na podstawie SIO wg stanu na dzień 31 marca 2014r.)

lp.

placówka

Nauczyciele pełnozatrudnieni

Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze

Razem etatów

(liczba osób)

łączny wymiar

1

ZS Górki

21

4

1,61

22,61

2

ZPO Platerów

25

5

2,95

27,95

3

Przedszkole Rusków

1

1

0,09

1,09

4

SP Lipno

9

4

1,89

10,89

5

Niep SP Rusków

1

7

4,59

5,59

razem

57

21

11,13

68,13

 

 

 

Nauczyciele według stopni awansu zawodowego (w przeliczeniu na etaty) :                                       ( na podstawie SIO wg stanu na dzień 31 marca 2014r.)

lp.

placówka

bez stopnia

stażyści

kontrakt.

mianow.

dyplomow.

razem

1

ZS Górki

-

0,61

4,0

5,50

12,50

22,61

2

ZPO Platerów

-

2,50

4,0

9,50

11,95

27,95

3

Przedszkole Rusków

-

-

-

1,09

0

1,09

4

SP Lipno

-

-

3,83

3,06

4,0

10,89

5

Niep SP Rusków

-

-

0,61

1,22

3,76

5,59

razem

0

3,11

12,44

20,37

32,21

68,13

Inne rodzaje prowadzonych zajęć dodatkowych w szkołach, nie wynikające z ramowych planów nauczania ( na podstawie arkuszy organizacji na rok szkolny 2013/14) :

lp.

placówka

rodzaj zajęć

liczba godzin

1

ZS Górki

biblioteka szkolna

15 godz.

świetlica szkolna

52 godz.

pedagog szkolny

20 godz.

logopeda

10 godz.

indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

10 godz.

zajęcia rewalidacyjne

8 godz.

2

ZPO Platerów

Biblioteka szkolna

15 godz.

Świetlica szkolna

15 godz.

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

10 godz.

Zajęcia rewalidacyjne

2 godz.

Zajęcia wyrównawcze 

3 godz

Nauczanie indywidualne

8 godz.

 Psycholog szkolny

20 godz.

3

SP Lipno

Biblioteka szkolna

6 godz.

Świetlica szkolna

7 godz.

Logopeda

10 godz.

Nauczanie indywidualne

10 godz.

Nauczyciel wspomagający

18 godz.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

4 godz.

Pracownicy obsługi i administracji szkół                                                                                         (na podstawie SIO wg stanu na dzień 31 marca 2014r. )

lp

szkoła

Liczba etatów

Liczba osób

1

ZS Górki

8,5

10

2

ZPO Platerów

10,25

11

3

ZPPO Rusków

2

2

4

SP Lipno

2,75

4

Dowożenie uczniów

Uczniom klas I-III a także dzieciom 5 i 6-letnim w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach mieszkającym dalej niż 3 km od szkoły oraz uczniom klas IV-VI i uczniom gimnazjum mieszkającym powyżej 4 km od szkoły, gmina zapewnia bezpłatny dojazd do szkoły. Uczniom korzystającym z komunikacji publicznej pokrywane są koszty zakupu biletów miesięcznych. Pozostali dojeżdżają dwoma autobusami szkolnymi. Dodatkowo gmina realizuje dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół poza terenem gminy (Zalutyń, Stok Lacki) a także w razie konieczności zapewnia dowóz tym uczniom do poradni specjalistycznych.

Liczba uczniów dojeżdżających (łącznie z dziećmi 5 i 6-letnimi w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych)(na podstawie SIO wg stanu na dzień 31 marca 2014r) :

lp.

placówka

Liczba uczniów dojeżdżających

1

SP Lipno

20

2

ZPO Platerów

44

3

ZS Górki

153

4

Przedszkole Rusków

1

razem

218

Ponadto gmina pokrywała koszty dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym, realizującym obowiązek szkolny w placówkach poza gminą. Były to ośrodki w : Zalutyniu, Otwocku i Stoku Lackim. Dowożeniem objęci byli także uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do szkół na terenie naszej gminy, gmina umożliwiała także dowiezienie niepełnosprawnych uczniów np. do lekarza, poradni p-p i in.

W przypadku wyjazdów na wycieczki szkolne, koszty przejazdu szkoły pokrywały z wpłat rodziców lub środków pozyskanych z innych źródeł, np. w ramach projektów, programów lub od sponsorów.

Koszty organizacji dowożenia uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wyniosły 314.052,32 zł ( w tym wynagrodzenia kierowców, zakup paliwa, ubezpieczenia, przeglądy i naprawy, telefony kierowców itd. ).

Dożywianie uczniów

Wszystkie szkoły zapewniają uczniom możliwość korzystania z dożywiania. Koszty zakupu produktów spożywczych pokrywają rodzice. Pozostałe koszty ( wynagrodzenia pracowników kuchni, woda, gaz, energia itd.) to środki organu prowadzącego.

 

Uczniowie korzystający z dożywiania w poszczególnych placówkach

(wg : na podstawie SIO wg stanu na dzień 31 marca 2014r.)

lp.

placówka

liczba uczniów ogółem

liczba uczniów korzystających

w tym uczniowie otrzymujący dofinansowanie z GOPS

1

ZS Górki

237

192

76

2

ZPO Platerów

201

152

36

3

Przedszkole Rusków

16

16

3

5

SP Lipno

73

72

34

    527

432

149

Dofinansowanie z GOPS pochodzi z dotacji w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (80%) oraz wkład własny gminy (20%).

Baza szkolna i zasoby szkół

Budynki szkolne oraz ich otoczenie są dobrze utrzymane, czyste i estetyczne. Dyrektorzy dokonują bieżących przeglądów warunków pracy w szkołach. Przeprowadzane są także przeglądy sprawności instalacji (elektryczne, gazowe, dymowe, wentylacyjne, odgromowe ...).

Na bieżąco, w miarę potrzeb przeprowadzane są niezbędne prace remontowane, naprawcze i in. (zwykle “większe” prace odbywają się w okresie wakacji lub ferii zimowych w taki sposób, by nie utrudniać zbytnio bieżącego funkcjonowania placówek).

Szkoły posiadają tereny wykorzystywane do rekreacji uczniów oraz boiska wielofunkcyjne.

Wszystkie placówki dysponują pracowniami komputerowymi, biblioteka szkolna w Platerowie i Ruskowie są wyposażone w ramach programu “Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych”.

Szkoły posiadają niezbędne wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.

W roku szk. 2013/ 2014 wykonano w szkołach prace remontowe m.in. :

(zebrano na podstawie informacji przekazanych przez dyrektorów szkół)

ZS Górki
- naprawa dachu – firma BLECH-DACH
- pomalowano sale nr 8, 40, 33, 34
- zaadaptowano pomieszczenie nr 41 na potrzeby zajęć dodatkowych
- rozbudowano plac zabaw (środki własne)
- naprawa ogrodzenia boiska szkolnego
- wymiana podłóg w salach nr 5, 8, 35
- wymiana drzwi do łazienek na parterze i na piętrze
- zakupiono dywan do klasy I
- zakupiono rolety do okien wschodnich
Wszystkie prace (poza naprawą dachu oraz rozbudową placu zabaw) wykonali pracownicy Zespołu Szkół w Górkach.

ZPO Platerów
- wykonywano bieżące naprawy w łazienkach,  
- pomalowano salę nr 2 i bibliotekę
- zakupiono krzesła (100 szt.) , które są wykorzystywane w czasie uroczystości na sali gimnastycznej (środki własne)
- zakupiono wykładzinę na salę gimnastyczną (środki własne)
- uzupełniono rośliny w labiryncie – ogród przy dużej szkole (środki własne)
- urządzono ścieżkę dydaktyczną (środki własne)
- zakupiono komputer i kserokopiarkę do sekretariatu (środki własne)

 Przedszkole Rusków
- wymieniono siedziska w huśtawkach
- pomalowano lamperię w sali przedszkolnej i zamocowano listwy narożne zabezpieczające
- zakupiono nowe zabawki, ksiązki i inne pomoce dydaktyczne

SP Lipno
- pomalowano sufity, ściany i lamperie na starej części szkoły na korytarzach i holu
- pomalowano metalowe ogrodzenia na zewnątrz szkoły od strony ulicy
- wykonano drobne naprawy w sanitariatach dziewcząt i chłopców
- na bieżąco wykonywano niezbędne prace naprawcze i remontowe

Finansowanie zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/ 2014

Koszty prowadzenia szkół w roku szkolnym 2013/ 2014 :

lp.

placówka

IX-XII 2013

I-VIII 2014

razem

w roku szkolnym

w tym zadania własne gminy

1

ZS Górki

777.415,57

1.586.318,93

2.363.734,50

294.799,83

2

ZPO Platerów

675.144,52

1.627.894,53

2.303.039,05

589.626,54

3

Przedszkole  Rusków

61.423,76

160.715,53

222.139,29

222.139,29

4

SP Lipno

339.266,03

693.399,43

1.032.665,46

111.283,65

razem koszty

1.853.249,88

4.068.328,42

 5.921.578,30

1.217.849,31

subwencja

1.117.536,00

2.895.990,00

4.013.526,00

 

Do zadań własnych gminy należy doliczyć wymienione wcześniej koszty dowożenia uczniów w wysokości  314.052,32 zł , co razem z kosztami zadań własnych wymienionych w tej tabeli –  1.217.849,31 zł daje roczną kwotę  1.531.901,63 zł.

Należy podkreślić, że na realizację zadań własnych (tu : m.in. utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, wynagrodzenia pracowników obsługi szkół, dowożenie, ) gmina nie otrzymuje subwencji oświatowej.

W roku szkolnym 2013/14 z uiszczanej przez rodziców opłaty za przedszkole wpłynęła łącznie kwota  13.323 zł.

W trakcie roku szkolnego 2013/2014 pozytywnie rozpatrzone zostały wnioski Gminy o zwiększenie subwencji  z tytułu :

lp

Przeznaczenie dofinansowania

kwota

1

Wniosek z tytułu pomocy JST w przypadkach losowych

70.000,00

2

Wniosek o dofinansowanie w zakresie wyposażenia świetlic szkolnych

40.000,00

3

Wniosek z tytułu pomocy JST w przypadkach losowych

25.000, 00

razem :

135.000,00


Otrzymane kwoty dotacji celowych i z programów rządowych, które Gmina Platerów realizowała w trakcie roku szkolnego 2013/ 2014 :

lp.

dotacja/ program

Kwota

1

Dotacja celowa program “Wyprawka szkolna 2013”

(pomocą objęto 81 uczniów kl. I-III i V oraz 12 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

razem : 24.391,98 zł

2

Dotacja celowa “Pomoc materialna dla uczniów”

Stypendia szkolne :
50.902,00zł   dotacja
13.178,00zł    środki własne
Łącznie 64.080,00 zł    (191 ucz.)

Zasiłki szkolne :
1.810,00zł dotacja  (5 ucz.)
razem : 65.890,00 zł.

3

Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego

IX-XII 2013r. – 56.304,00zł
I-VIII 2014r. – 117.576,00zł

razem : 173.880,00 zł

razem

264.161,98 złWyniki sprawdzianu i egzaminów gimnazjalnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Platerów w roku szkolnym 2013/ 2014 :
(na podstawie informacji z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie oraz  od dyrektorów szkół)

Średnie statystyczne wyników zewnętrznego sprawdzianu przeprowadzonego w klasie szóstej szkoły podstawowej :

szkoła

czytanie

pisanie

rozumowanie

wykorzystanie wiedzy

w praktyce

korzystanie

z informacji

dla arkusza

maksymalnie

10

10

8

8

4

40

SP Górki

6,62

3,90

3,62

4,19

2,10

20,43

SP Lipno

6,78

4,44

4,11

4,11

2,22

21,67

SP Platerów

7,83

5,25

3,67

4,08

2,08

22,92

powiat łosicki

          24,96

woj.mazowieckie

          26,98

 

Średnie wyniki procentowe zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego (dla arkusza standardowego) :

gimnazjum

GH-P

GH-H

GM-M

GM-P

GA-P

GA-R

GR-P

GR-R

PLATERÓW

69,70

60,50

50,00

55,10

66,20

43,60

78,60

52,90

GÓRKI

69,10

64,50

51,40

49,10

60,00

43,80

61,50

24,00

Gm. Platerów

69,40

62,50

50,70

52,10

63,10

43,70

70,05

38,45

pow. łosicki

66,40

57,60

45,50

49,80

57,90

36,80

68,40

42,80

woj. mazow.

70,00

60,90

50,20

54,10

70,1

49,60

59,60

36,60

Podane wyżej wyniki to jedynie informacyjne zestawienie średnich punktowych (szkoły podstawowe) lub procentowych (gimnazjum) , co nie jest obrazem osiągnięć uczniów i nie można ich odczytywać jako rzeczywistego wyniku pracy szkoły. Dane te powinny być czytane łącznie z analizą wielu złożonych czynników mających istotny wpływ na poziom osiągnięć uczniów, w tym m.in. :

      - czynników indywidualnych : uzdolnienia i możliwości uczniów, aspiracje i motywacja uczniów i rodziców, frekwencja uczniów na zajęciach szkolnych, aktywność szkolna uczniów, świadome korzystanie uczniów z zajęć pozalekcyjnych oferowanych przez szkołę, czas poświęcany na  naukę ;

      - czynników środowiskowych : sytuacja rodzinna uczniów, wykształcenie rodziców, status materialny rodzin, stosunek rodziców do obowiązków szkolnych, dostęp do kultury oraz różnorodnych źródeł informacji

      - czynników szkolnych : zasoby kadrowe szkoły, warunki finansowe szkoły, zmiany nauczycieli, doświadczenie zawodowe nauczycieli, baza szkolna, i in.

Obok wyników ze sprawdzianu i egzaminów, o jakości pracy szkół świadczą także wyniki klasyfikacji i promocji uczniów, kontynuacja nauki w szkole wyższego typu, udział w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i artystycznych, a także zawodach sportowych, zwłaszcza na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim oraz wyniki rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

Awans zawodowy nauczycieli

W r. szk. 2013/2014 trzech nauczycieli stażystów uzyskało stopień nauczyciela kontraktowego. Organ prowadzący odpowiada za powołanie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz odpowiada za prawidłowo przeprowadzoną procedurę egzaminacyjną. W trakcie roku szkolnego 2013/ 2014 przeprowadzono 2 postępowania egzaminacyjne. Dwie nauczycielki uzyskały stopień nauczyciela dyplomowanego.

 

 

INNE OSIĄGNIĘCIA SZKÓŁ

ZPO Platerów

 

Przygotowanie i udział w pozaszkolnych zawodach sportowych

·        III miejsce w finale powiatowym piłki siatkowej chłopców

·        II miejsce w finale powiatowym piłki nożnej dziewcząt

Przygotowanie i udział w innych konkursach

·        uczniowie uzyskali nagrody i wyróżnienia w konkursie plastycznym „Bezpiecznie na wsi – nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu”,

·        I miejsce w Diecezjalnym konkursie wiedzy biblijnej

·        I miejsce w powiatowych eliminacjach XXXI Konkursu recytatorskiego dla dzieci im. Kornela Makuszyńskiego, a następnie udział w eliminacjach regionalnych w Siedlcach

·        II miejsce w konkursie recytatorskim „Patriotyzm w poezji” organizowanym przez ZPPO w Starej Kornicy

·        I miejsce na etapie gminnym konkursu „Młodzież zapobiega pożarom”

·        Udział w konkursie matematycznym „Kangur”

·        Udział uczniów w plenerze rzeźbiarskim, uczniowie wykonywali rzeźby ceramiczne, które wypalili w piecu, ich prace wzbogacą galerię rzeźb ogrodowych przy „dużej szkole"

Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami

·        Kontynuacja projektu dotowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej pt. „Akademia Uczniowska”. Fundacja dotuje dodatkowe zajęcia badawcze z chemii, fizyki, matematyki, zakup pomocy dydaktycznych oraz szkolenia dla nauczycieli.

·        Realizacja z Nadbużańskim Stowarzyszeniem Oświatowo- Ekologicznym „Mężenin” Pleneru Rzeźbiarskiego, połączonego z warsztatami ceramicznymi dla dzieci. Szkoła zyskała do swojej galerii 20 rzeźb, dzieci poszkliwiły i wypaliły kilkadziesiąt prac.

·        Realizacja z Nadbużańskim Stowarzyszeniem Oświatowo- Ekologicznym „Mężenin” projektu edukacyjnego:

·        „Zwykłe - niezwykłe cz. II” – spotkanie siedmiodniowe w Toruniu młodzieży z Publicznego Gimnazjum w Platerowie z młodzieżą z Petersburga

·        „Czym chata bogata” – spotkanie siedmiodniowe młodzieży z Małej Biłozierki z gimnazjalistami w Platerowie i Serpelicach

·        Szkoła stałe współpracuje z Nadleśnictwem Sarnaki, Kołem Łowieckim „Hubertus’, Kręgiem Korczakowskim, Zespołem Pieśni i Tańca „Pasieka”, GOK-iem w Platerowie, itp. W ramach współpracy od ww organizacji szkoła uzyskała różnorodne materiały, organizowano warsztaty, wykłady. Uczniowie brali udział w imprezach organizowanych przez te instytucje, występowali publicznie, prezentowali swoje prace plastyczne.

Inne wydarzenia z życia szkoły

·        Pozytywne rezultaty ewaluacji zewnętrznej (gimnazjum – ABB, szkoła podstawowa – ABB)

·        Pozyskanie dotacji na działania edukacyjne

- ścieżka przyrodnicza (WFOŚiGW)

- „Zwykłe – niezwykłe” cz. II (Narodowe Centrum Kultury)

- „Czym chata bogata” (Narodowe Centrum Kultury)

- „Follow the best” (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji)

- „Zaczarowana dorożka” (BGŻ)

·        Organizacja Przeglądu Małych Form Teatralnych, maj 2014r.

·        Organizacja kiermaszu wielkanocnego na festynie w Siemiatyczach, kwiecień 2014r.

·        „Dzień Ziemi” – spotkanie naukowe wszystkich uczniów szkoły podstawowej, kwiecień 2014r.

·        Udział w Diecezjalnym Zlocie Młodzieży, wrzesień 2014r.

·        Odbyły się wycieczki lub „zielone szkoły” w Toruniu, Serpelicach, Warszawie (teatr, Centrum Nauki Kopernik, Zamek Królewski), w Siedlcach (biblioteka, kino, lodowisko), po Wielkopolsce (Gniezno, Poznań, Kruszwica)

·        Marsz Pamięci (do Ruskowa), maj 2014r.

·        Dzień Patrona, czerwiec 2014r. – „Co wiesz o Januszu Korczaku?”

·        Roczny projekt w gimnazjum „Tuwim, Lutosławski, Czochralski”

·        Konkurs fotografii przyrodniczej im. Jerzego Ostaszewskiego

·        Odbyła się Akademia z okazji 11 Listopada i 3 Maja

·        Uzyskanie przez wszystkich uczniów klasy IV karty rowerowej

·        Realizacja z dobrymi rezultatami projektu „Akademia Uczniowska”- gimnazjum

·        Realizacja z dobrym skutkiem zagranicznej mobilności nauczycieli, maj 2014r. Turcja, 10 osób.

Zespół Szkół w Górkach

Konkursy, projekty

·        II miejsce w Ogólnopolskim konkursie Orgiami „Wiosna”

·        Udział w Projekcie Edukacji Przyrodniczej „Zostań przyjacielem ptaków” pod patronatem Tygodnika Siedleckiego

·        III miejsce dla zespołu wokalnego oraz III miejsce dla solistki w Powiatowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Łosicach

·        Udział nauczycieli w projekcie „Cyfrowa Szkoła”– 9 osób

·        Udział nauczycieli w projekcie „Akademia Profesjonalnego Nauczyciela” – 2 osoby

Zawody sportowe uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum

·        IV miejsce w rejonie w mini piłce możnej dziewcząt

·        I miejsce w powiecie w halowym turnieju piłki nożnej dziewcząt

·        II miejsce w powiecie w mini siatkówce i piłce ręcznej dziewcząt

·        I miejsce w powiecie w mini siatkówce chłopców

·        III miejsce w powiecie w piłce nożnej chłopców

Medaliści mistrzostw powiatu w lekkiej atletyce

·        I miejsce w pchnięciu kulą (chł.)

·        II miejsce w pchnięciu kulą (chł.)

·        II miejsce w biegu na 1000 m (chł.)

·        I miejsce w skoku wzwyż (chł.)

·        II miejsce w pchnięciu kulą (dz.)

·        I miejsce w skoku wzwyż (chł.)

·        Został pobity rekord przebiegniętych kilometrów w Biegu Konstytucyjnym. Łącznie uczniowie i nauczyciela w ciągu 4 godzin przebiegli 535,2 km.

Współpraca szkoły z innymi instytucjami lub organizacjami

GOPS – dofinansowanie obiadów

ARR – Realizacja programu "Szklanka mleka " i "Owoce w szkole”

GKRPA w Platerowie – dofinansowanie wycieczek, spektakli profilaktycznych, imprez szkolnych Komenda Powiatowa Policji – działania prewencyjne.

PPIS w Łosicach – realizacja programów profilaktycznych np. "Trzymaj formę", „Znajdź właściwe rozwiązania”, „Nie pal przy mnie proszę”

PP-P w Łosicach – prelekcje, warsztaty dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

NZOZ Eskulap – fluoryzacja, badania bilansowe uczniów, szczepienia, pogadanki.

MSCDN i SCDiDN w Siedlcach – szkoleniowe rady pedagogiczne, doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Fundacja "Dar serca" – udział w koncertach charytatywnych.

ŁDK – wyjazdy na spektakle edukacyjne.

PCK Oddział w Łosicach – udział w konkursach

KRUS w Łosicach – udział w konkursach, prelekcje

PSP w Łosicach – pogadanki, prelekcje.

Inne wydarzenia z życia szkoły :

W r.szk. 2013/1014 Zespół Szkół w Górkach był organizatorem :

·       Gminnej imprezy dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej "Mały Mistrz Sportu",

·        Imprezy integracyjnej Dzień Rodziny,

·       Biegu z Flagą z okazji 3 Maja.

·       Uczniowie brali udział w akcji WOŚP oraz w obchodach Dnia Platerowa – występy uczniów klas młodszych

Zorganizowano dla uczniów liczne wyjazdy

Białystok - teatr muzyczny, Ciechanowiec - muzeum rolnictwa, Siedlce - kino trójwymiarowe, sala zabaw, spektakle historyczne, Warszawa -  koncert charytatywny połączony w konkursem medycznym „5 złotych minut”, Mościska – aktywny wypoczynek na farmie iluzji, Mielnik – zielona szkoła, Siedlce – nauka pływania na basenie, Białowieża – zajęcia edukacyjne, zwiedzanie rezerwatu, Siedlce – mecz piłki nożnej Pogoń Siedlce – Olimpia Zambrów.

Szkoła Podstawowa w Lipnie

Osiągnięcia szkoły

·        Organizacja VII edycji Gminnego  Turnieju Czytelniczego poświęconego Gminie Platerów – Naszej małej Ojczyźnie, uczestnicy mogli wykazać się wiedzą i wiadomościami o gminie

·        Udział w gminnym konkursie pisanek i kart bożonarodzeniowych organizowanym przez GOK , w Platerowie, wyróżnienia

·        Udział w Powiatowym Turnieju BRD

·        Udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej

·        Udział w konkursie pn. „Mały Mistrz Sportu” organizowanym przez ZS w Górkach

·        Udział uczniów w konkursach przedmiotowych z przyrody, matematyki i jęz. polskiego

·        Udział w konkursie „Trzymaj formę” organizowanym przez Sanepid

·        Dwoje uczniów kwestowało po raz drugi na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

·        Udział w ogólnopolskiej XIV Akcji Góra Grosza”, cel - pomoc dzieciom z domów dziecka

·        Udział w akcji charytatywnej zbierania zakrętek na wózek inwalidzki dla potrzebującej dziewczynki z Sarnak

·        Udział w Gminnym Konkursie Recytatorskim im. Kornela Makuszyńskiego

Współpraca szkoły z innymi instytucjami

·       Współpraca ze szkołami na terenie gminy.

·        Współpraca z Sanepidem w Łosicach, z GKRPA, GOPSem, GZEASem , BS w Platerowie.

Inne ważne wydarzenia z życia szkoły 

·        Udział uczniów w oszczędzaniu w SKO – współpraca z BS w Platerowie, szkoła uzyskała dofinansowanie kosztów wycieczki w Góry Świętokrzyskie

·        Zabawa choinkowa

·        Uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Rodziny i Dnia Dziecka

Wyjazdy i wycieczki szkolne

·        Wyjazd uczniów młodszych do Warszawy (Zamek Królewski, Stare Miasto, rejs statkiem po Wiśle, pobyt w ZOO)

·        Wyjazd uczniów starszych na basen do Bielska Podlaskiego oraz udział w warsztatach tkackich

·        Wycieczka edukacyjna klas 0-III do Nadleśnictwa w Sarnakach, zwiedzanie ścieżki przyrodniczej, zajęcia przyrodnicze w terenie

·        3 dniowa wycieczka w Góry Świętokrzyskie (zwiedzanie Sandomierza, wędrówka przez Świętokrzyski Park Narodowy, muzeum minerałów i skamieniałości, pobyt w Bałtowie- parku rozrywki).

 Samorządowe Przedszkole w Ruskowie

Współpraca ze środowiskiem

·        Wspólne zorganizowanie 2 festynów integracyjnych – w październiku i czerwcu, spotkania opłatkowego, choinki noworocznej, uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Dnia Dziecka.

·        Pomoc w przygotowaniu kostiumów dla dzieci na przedstawienia przedszkolne.

·        We współpracy z sołectwem wsi Rusków i Hruszew doposażono plac zabaw

·        Współpraca z Sanepidem w Łosicach w związku z realizacją „Programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej – Czyste powietrze wokół nas”

·        Dzięki współpracy z firmą „OMEGA” z Czeladzi pozyskano nowe zabawki i pomoce do zajęć.

Ważniejsze wydarzenia z życia przedszkola

·        Spotkanie z pracownikiem WORD-u

·        Udział w akcji „sprzątanie świata”

·        Wyjazd do Domu Kultury w Łosicach na teatrzyk oraz do Sali zabaw „Młynek” w Siedlcach

·        Spotkanie z garncarzem

·        Udział w XIII Przeglądzie Małych Form Teatralnych organizowanym przez Przedszkole w Platerowie

·        Zorganizowanie wspólnie ze Szkołą Podstawową w Ruskowie uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki i Ojca, Dnia Dziecka, spotkania opłatkowego i choinki noworocznej

·        Udział w akcji „Góra Grosza”, w zbiórce makulatury oraz zbiórce nakrętek na pomoc dla niepełnosprawnej dziewczynki

·        Odbył się koncert zespołu muzycznego „Limbos” oraz warsztaty naukowe dla dzieci „Mikstura”

·        Prace 6 dzieci zostały wyróżnione w konkursie plastycznym „Ilustracja do ulubionej książki” or

 

Realizacja zapisu art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela

Samorządowe Przedszkole w Ruskowie

(nie dotyczy)

Szkoła Podstawowa w Lipnie

Nauczyciele realizowali godziny wynikające z zapisu ustawy i dokumentowali zajęcia  w oddzielnych dziennikach, proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia. Przeznaczono je na :

 - dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów mających problemy w nauce z danego przedmiotu,

- dodatkowe zajęcia przygotowujące uczniów do sprawdzianu zewnętrznego

- zajęcia przyrodnicze, plastyczne, matematyczno-informatyczne,

- zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów mających opinie i orzeczenia z PPP w Łosicach,

- dodatkowe zajęcia logopedyczne

- organizację wycieczek szkolnych, opieka na basenie.

Zespół Szkół w Górkach

Godziny wynikające z art. 42 ust. 2 pkt 2 KN, realizowane w formie zajęć pozalekcyjnych, obejmowały m.in. :

- pracę z uczniami uzdolnionymi : zajęcia matematyczne, zajęcia historyczne, zajęcia polonistyczne,

zajęcia językowe – j. angielski , edukacja wczesnoszkolna.

- zajęcia wyrównawcze :  matematyczne, historyczne, chemiczne, polonistyczne, językowe – j. angielski i j. rosyjski , edukacja wczesnoszkolna

- zajęcia sportowe i rekreacyjne

- zajęcia katechetyczne

- zajęcia logopedyczne

- zajęcia artystyczne

- praca organizacji szkolnych :

Programy zajęć oraz szczegółowa tematyka poszczególnych jednostek, dokumentowane były w dziennikach zajęć dodatkowych oraz w dzienniku pracy świetlicy szkolnej.

Zespół Placówek Oświatowych w Platerowie

Wszyscy nauczyciele zrealizowali zaplanowany limit godzin, co udokumentowali w dziennikach zajęć pozalekcyjnych. Godziny te zostały przeznaczone na :

- dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla uczniów z kłopotami w nauce

- zajęcia przygotowujące do sprawdzianu i egzaminu

- zajęcia sportowe (siatkówka)

- kółko matematyczne

- zajęcia wyrównawcze w klasach I-III

- realizację projektu „Akademia Uczniowska”

- kółko języka angielskiego i rosyjskiego

- kółko misyjne

- wycieczki edukacyjne

- kółko plastyczne

- przygotowanie do konkursów

__________________________________________________________________________________

Gmina Platerów przekazuje w miesięcznych ratach w formie dotacji należną Niepublicznej Szkole Podstawowej w Ruskowie subwencję oświatową, naliczoną zgodnie z kalkulacją subwencji dla Gminy Platerów z uwzględnieniem liczby uczniów tej szkoły oraz występującej w tej szkole wagi P1. W okresie IX-XII 2013r. przekazano łącznie 81.140,08 zł, natomiast w okresie I-VIII 2014r. 198.360,83 zł . W całym roku szkolnym przekazano kwotę : 279.500,91 zł.

Szkoła funkcjonuje w jednym budynku z Samorządowym Przedszkolem w Ruskowie. Wspólnie użytkują  teren przyszkolny. Przedszkole zatrudnia woźną i konserwatora, którzy obsługują cały budynek i teren . Szkoła dysponuje kuchnią i stołówką, zatrudnia kucharkę i intendentkę, z obiadów korzystają zarówno dzieci ze szkoły jak i z przedszkola.

Do prowadzenia działalności dydaktycznej szkoła użytkuje nieodpłatnie przekazane wyposażenie ruchome zlikwidowanej 31.08.2012r. szkoły publicznej.

Sprawozdanie sporządzono na podstawie danych zawartych w :

- Systemie Informacji Oświatowej, wg stanu na 31 marca 2014r.

- arkuszach organizacji szkół na rok szk. 2013/ 2014

- informacjach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie

- materiałach i dokumentacji prowadzonej przez GZEAS w Platerowie

- informacji przekazanych przez dyrektorów szkół

- dokumentów księgowych Gminy Platerów i GZEAS w Platerowie

Informację sporządziła :

Małgorzata Ciecierska – Kierownik GZEAS w Platerowie

nsp 250x250px

CWD

tablica unijna

button 2

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl