nsp_260x1000px slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ 2013

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
za rok szkolny 2012/ 2013
 
 

Art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) stanowi : „organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października , przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów (...), w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.”

Zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy, w szczególności :

  1. zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
  2. wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie,
  3. zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły lub placówki,
  4. wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.

W roku szkolnym 2012/ 2013 na terenie Gminy Platerów funkcjonowały :

lp.

nazwa placówki organizacja

kadra kierownicza

1

Zespół Szkół w Górkach

- szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi (2 oddz.) - gimnazjum

Dyrektor – mgr Grażyna Latus wicedyrektor – mgr Małgorzata Suracka
2

Zespół Placówek Oświatowych w Platerowie

- przedszkole (3 oddziały) - szkoła podstawowa - gimnazjum

Dyrektor – mgr Maria Daszko wicedyrektor - mgr Grzegorz Szymanek

3

Samorządowe Przedszkole w Ruskowie

- przedszkole jednooddziałowe

p.o.Dyrektor - mgr Małgorzata Jakubiak

4

Szkoła Podstawowa w Lipnie

- szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym

Dyrektor – mgr Anna Tkaczyk

5

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ruskowie

- sześcioletnia szkoła podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ruskowa

Pani Hanna Zadrożniak


Liczba uczniów w roku szkolnym 2012/2013 w poszczególnych placówkach : (na podstawie SIO wg stanu na dzień 31 marca 2013r.)

lp.

placówka dzieci poniżej klasy “0”

klasa “0”

uczniowie szkoły podstawowej uczniowie gimnazjum

razem

1

ZS Górki

0

35

122

74

231

2

ZPO Platerów

44

17

68

70

199

3

Przedszkole Rusków

13

5

-

-

18

4

SP Lipno 0

20

53

-

73

5

Niepubliczna SP Rusków -

-

35

-

35

razem

57

77

278

144

556

(w r. szk. 2011/2012)

121

283

158

562


Liczba etatów pedagogicznych w poszczególnych placówkach :
( na podstawie SIO wg stanu na dzień 31 marca 2013r.)

lp.

placówka

Nauczyciele pełnozatrudnieni

Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze

Razem etatów

(liczba osób)

łączny wymiar

1

ZS Górki

21

4

1,44

22,44

2

ZPO Platerów

23

4

2,16

25,16

3

Przedszkole Rusków

1

1

0,09

1,09

4

SP Lipno

9

4

1,83

10,83

5

Niep SP Rusków

1

7

4,21

5,21

razem

55

20

9,73

64,73


Nauczyciele według stopni awansu zawodowego (w przeliczeniu na etaty) : ( na podstawie SIO wg stanu na dzień 31 marca 2013r.)

lp.

placówka

bez stopnia

stażyści

kontrakt.

mianow.

dyplomow.

razem

1

ZS Górki

-

-

4,00

6,00

12,44

22,44

2

ZPO Platerów

-

-

6,16

7,72

11,28

25,16

3

Przedszkole Rusków

-

-

-

1,09

-

1,09

4

SP Lipno

-

1

2,77

3,06

4,00

10,83

5

Niep SP Rusków

-

-

0,61

0,75

3,85

5,21

razem

0

1,00

13,54

18,62

31,57

64,73

Inne rodzaje prowadzonych zajęć dodatkowych w szkołach, nie wynikające z ramowych planów nauczania ( na podstawie arkuszy organizacji na rok szkolny 2012/13) :

lp.

placówka

rodzaj zajęć

liczba godzin

1

ZS Górki

biblioteka szkolna

15 godz.

świetlica szkolna

35 godz.

pedagog szkolny

20 godz.

logopeda

10 godz.

indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

10 godz.

zajęcia rewalidacyjne

8 godz.

2

ZPO Platerów

Biblioteka szkolna

15 godz.

Świetlica szkolna

16 godz.

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

18 godz.

Nauczanie indywidualne

2 x 8g. =16 godz.

Psycholog szkolny

20 godz

3

SP Lipno

Biblioteka szkolna

6 godz.

Świetlica szkolna

7 godz.

Logopeda

10 godz.

Gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna

2 godz.

Zajęcia rewalidacyjne

2 godz.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

2 godz.

 

Pracownicy obsługi i administracji szkół (na podstawie SIO wg stanu na dzień 31 marca 2013r. )

lp

szkoła

Liczba etatów

Liczba osób

1

ZS Górki

8,25

10

2

ZPO Platerów

8,5

9

3

ZPPO Rusków

3

3

4

SP Lipno

3,5

5

 

Dowożenie uczniów
Uczniom klas I-III a także dzieciom 5 i 6-letnim w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach mieszkającym dalej niż 3 km od szkoły oraz uczniom klas IV-VI i uczniom gimnazjum mieszkającym powyżej 4 km od szkoły, gmina zapewnia bezpłatny dojazd do szkoły. Uczniom korzystającym z komunikacji publicznej pokrywane są koszty zakupu biletów miesięcznych. Pozostali dojeżdżają dwoma autobusami szkolnymi. Dodatkowo gmina realizuje dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół poza terenem gminy (Otwock, Warszawa, Zalutyń, Stok, Lacki) a także w razie konieczności zapewnia dowóz tym uczniom do poradni specjalistycznych.

Liczba uczniów dojeżdżających (łącznie z dziećmi 5 i 6-letnimi w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych) (na podstawie SIO wg stanu na dzień 31 marca 2013r) :

lp.

placówka

Liczba uczniów dojeżdżających

1

SP Lipno

31

2

ZPO Platerów

56

3

ZS Górki

191

4

Przedszkole Rusków

1

razem

279

Ponadto gmina pokrywała koszty dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym, realizującym obowiązek szkolny w placówkach poza gminą. Były to ośrodki w : Zalutyniu, Otwocku i Stoku Lackim. Dowożeniem objęci byli także uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do szkół na terenie naszej gminy, gmina umożliwiała także dowiezienie niepełnosprawnych uczniów np. do lekarza, poradni p-p i in.
W przypadku wyjazdów na wycieczki szkolne, koszty przejazdu szkoły pokrywały z wpłat rodziców lub środków pozyskanych z innych źródeł, np. w ramach projektów, programów lub od sponsorów.
Koszty organizacji dowożenia uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wyniosły 271.956,21 zł ( w tym wynagrodzenia kierowców, zakup paliwa, ubezpieczenia, przeglądy i naprawy, telefony kierowców itd. ).

Dożywianie uczniów

Wszystkie szkoły zapewniają uczniom możliwość korzystania z dożywiania. Koszty zakupu produktów spożywczych pokrywają rodzice. Pozostałe koszty ( wynagrodzenia pracowników kuchni, woda, gaz, energia itd.) to środki organu prowadzącego.

Uczniowie korzystający z dożywiania w poszczególnych placówkach

(wg : na podstawie SIO wg stanu na dzień 31 marca 2013r.)

lp.

placówka

liczba uczniów ogółem

liczba uczniów korzystających

w tym uczniowie otrzymujący dofinansowanie z GOPS

1

ZS Górki

231

183

57

2

ZPO Platerów

199

130

32

3

Przedszkole Rusków

18

18

4

5

SP Lipno

73

71

33
  521 402

126

Dofinansowanie z GOPS pochodzi z dotacji w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (80%) oraz wkład własny gminy (20%).

Baza szkolna i zasoby szkół
Budynki szkolne są dobrze utrzymane, otoczenie czyste i estetyczne. Dyrektorzy dokonują bieżących przeglądów warunków pracy w szkołach. Przeprowadzane są także przeglądy sprawności instalacji (elektryczne, gazowe, dymowe, wentylacyjne, odgromowe ...).
Budynki szkół są na bieżąco w miarę potrzeb odnawiane i remontowane ( zwykle “większe” prace odbywają się w okresie wakacji lub ferii zimowych w taki sposób, by nie utrudniać zbytnio bieżącego funkcjonowania placówek).
Szkoły posiadają tereny wykorzystywane do rekreacji uczniów oraz boiska wielofunkcyjne. Ze względu na trwającą w ciągu całego roku szkolnego budowę sali gimnastycznej w Lipnie, dostęp i możliwość korzystania z tych miejsc jest w tej szkole utrudniony.
Wszystkie placówki dysponują pracowniami komputerowymi, biblioteka szkolna w Platerowie i Ruskowie są wyposażone w ramach programu “Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych”.
Szkoły posiadają niezbędne wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.
W r.szk. 2012/2013 w ramach projektu „Dziecięca Akademia Przyszłości” realizowanego przez Gminę Platerów w Szkole Podstawowej w Lipnie oraz w Szkole Podstawowej w Górkach, zakupiono do każdej z tych szkół pomoce dydaktyczne na kwotę 3230 zł.. Łącznie 6.460 zł
W ramach projektu „Indywidualizacja z Gminą Platerów” realizowanego przez Gminę Platerów we wszystkich szkołach podstawowych, doposażono bazę dydaktyczną : Górki - 29.273 zł, Platerów – 22.762 zł, Lipno – 22.398 zł. Łącznie doposażenie : 74.433 zł
W roku szk. 2012/ 2013 wykonano w szkołach prace remontowe m.in. :
(zebrano na podstawie informacji przekazanych przez dyrektorów szkół)
ZS Górki
- zainstalowano pracownię komputerową pozyskaną w ubiegłym roku ze zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Czuchowie (sala nr 39),
- położono nową warstwę betonu na placu śmietnika szkolnego
- pomalowano barierki
- odnowiono betonowe słupki ogrodzeniowe
- uzupełniono płytki podłogowe w przebieralni przy sali gimnastycznej
Wszystkie prace (poza instalacja pracowni komputerowej) wykonali pracownicy ZS w Górkach.
ZPO Platerów
- remont sali gimnastycznej
- wykonanie łącznika między sala gimnastyczną a stołówką
- wykonanie schodów zewnętrznych do kuchni
- zakupiono meble do zmywalni
- malowanie klasy dzieci sześcioletnich
- remont z zewnątrz budynków gospodarczych
- pomalowano frontalną elewację budynku szkoły
- pomalowano barierki tarasu w przedszkolu
- remont dachu na budynku gospodarczym w przedszkolu
- wymiana 3 drzwi w części stołówkowej szkoły
- zakupiono meble do nowej pracowni dla klasy III
- renowacja ścian przebieralni przy sali gimnastycznej
- przebudowa piwnicy w „małej szkole”, adaptacja wnętrza na cele szatni i miejsca do wypoczynku
- wyłożenie kostką brukową placu wokół wejścia do kotłowni.
Przedszkole Rusków
- pomalowano lamperię w małej sali dydaktycznej, zamocowano listwy zabezpieczające
- zakupiono kosiarkę spalinową.
SP Lipno
W ciągu roku szkolnego na bieżąco wykonywano drobne remonty i naprawy sprzętu i pomieszczeń szkoły. Nie wymagały one dużych nakładów finansowych.
Finansowanie zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/ 2013
Subwencja oświatowa na 2012r. - 3.718.735 zł
Subwencja oświatowa na 2013r. – 3.631.992 zł
Koszty prowadzenia szkół w roku szkolnym 2012/ 2013 :

lp.

placówka

IX-XII 2012

I-VIII 2013

razem w roku szkolnym

w tym zadania własne gminy
1

ZS Górki

628.920,84

1.390.551,33

2.019.472,17

147.153,79

2

ZPO Platerów

622.211,71

1.445.280,09

2.067.491,80

389.506,38

3

Przedszkole Rusków

53.920,27

150.959,51

204.879,78

204.879,78

4

SP Lipno

280.224,44

652.437,59

932.662,03

43.575,10

razem koszty

1.585.277,26

3.639.228,52

5.224.505,78

785.115,05


subwencja

1.239.578,33

2.421.328,00

3.660.906,33

Do zadań własnych gminy należy doliczyć wymienione wcześniej koszty dowożenia uczniów w wysokości 271.956,21 zł , co razem z kosztami zadań własnych wymienionych w tej tabeli – 785.115,05 zł daje roczną kwotę 1.057.071,26 zł.
Należy podkreślić, że na realizację zadań własnych (tu : utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz dowożenie) gmina nie otrzymuje subwencji oświatowej.
W roku szkolnym 2012/13 z uiszczanej przez rodziców opłaty za przedszkole wpłynęła łącznie kwota 18.686,50 zł.
W trakcie roku szkolnego 2012/ 2013 pozytywnie rozpatrzone zostały wnioski Gminy o zwiększenie subwencji z tytułu :

lp.

przeznaczenie dofinansowania

kwota

1

Wniosek o dofinansownie wypłaconych odpraw dla zwalnianych nauczycieli

41.400 zł

razem

41.400, 00 zł


Otrzymane kwoty dotacji celowych i z programów rządowych, które Gmina Platerów realizowała w trakcie roku szkolnego 2012/ 2013 :

lp.

dotacja/ program

Kwota

1

Dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych, powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli

528,00zł

2

Dotacja celowa program “Wyprawka szkolna 2012”

16.385 zł
(pomocą objęto
73 uczniów kl. I-III i IV oraz
10 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

3

Dotacja celowa “Pomoc materialna dla uczniów”

Stypendia szkolne :
18.616,25zł dotacja
5.018,75zł środki własne
Łącznie 23.635 zł (154 ucz.)


Zasiłki szkolne :
455zł dotacja 455zł (1 ucz.)
razem : 24.090zł.

4

Projekt "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych

"Dziecięca Akademia Przyszłości"
w ramach POKL 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
w Szkole Podstawowej w Lipnie oraz
w Szkole Podstawowej w Górkach

18.024 zł

+ 18.024 zł

36.048 zł

5

Projekt "Indywidualizacja z Gminą Platerów”

w ramach POKL 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych- projekty systemowe.
w Szkole Podstawowej w Górkach
w Szkole Podstawowej w Platerowie oraz
w Szkole Podstawowej w Lipnie

88.833zł

w tym :

zakup usługi edukacyjnej 14.400 zł

zakup doposażenia 74.433 zł

razem

165.884zł


Wyniki sprawdzianu i egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym 2012/ 2013 :
(na podstawie informacji dyrektorów szkół)

Średnie statystyczne wyników zewnętrznego sprawdzianu przeprowadzonego w klasie szóstej szkoły podstawowej :
Szkoła Podstawowa w Górkach – 23,13 pkt
Szkoła Podstawowa w Platerowie –19,73 pkt
Szkoła Podstawowa w Ruskowie – 21,15 pkt
Szkoła Podstawowa w Lipnie – 21,13 pkt
(maksymalna do osiągnięcia liczba punktów – 40)
średnia gminy – 21,28 pkt
średnia powiatu łosickiego – 22,34 pkt
średnia woj. mazowieckiego – 25,22 pkt

Średnie wyniki procentowe zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego :

gimnazjum

GH-P

GH-H

GM-M

GM-P

GA-P

GA-R

GR-P

GR-R

PLATERÓW

53,9 %

50,3 %

38,6 %

54,7 %

64,9 %

49,9 %

60,1 %

30,7 %

GÓRKI

57,8 %

63,9 %

46,6 %

55,8 %

49,1 %

30,8 %

85,0 %

50,0 %

Gm. Platerów

55,85 %

57,1 %

42,6 %

55,25 %

57,0 %

40,35 %

72,55 %

40,35%

pow. łosicki

56,2 %

55,7 %

46,0 %

57,1 %

55,0 %

39,3 %

63,5 %

33,4 %

woj. mazow.

64,4 %

59,9 %

50,9 %

61,0 %

66,6 %

48,4 %

64,0 %

40,1 %


Podane wyżej wyniki to jedynie informacyjne zestawienie średnich punktowych (szkoły podstawowe) lub procentowych (gimnazjum) , co nie jest obrazem osiągnięć uczniów i nie można ich odczytywać jako wyniku pracy szkoły. Dane te powinny być czytane łącznie z analizą wielu złożonych czynników mających istotny wpływ na poziom osiągnięć uczniów, w tym m.in. :
- czynników indywidualnych : uzdolnień uczniów, aspiracji uczniów i rodziców a także frekwencji
uczniów na zajęciach szkolnych, aktywności szkolnej uczniów, korzystania uczniów z zajęć
pozalekcyjnych oferowanych przez szkołę, korepetycji, czasu poświęcanego na naukę ;
- czynników środowiskowych : sytuacji rodzinnej uczniów, wykształcenia rodziców, statusu
materialnego rodzin, stosunku rodziców do obowiązków szkolnych, dostępu do kultury, zasobów
kadrowych szkoły, warunków finansowych szkoły ;
- czynników szkolnych : zmiany nauczycieli, doświadczenie zawodowe nauczycieli, baza szkolna, i in.

Obok wyników ze sprawdzianu i egzaminów, o jakości pracy szkół świadczą także wyniki klasyfikacji i promocji uczniów, kontynuacja nauki w szkole wyższego typu, udział w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i artystycznych, a także zawodach sportowych, zwłaszcza na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim oraz wyniki rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

Wyniki klasyfikacji rocznej :
SP Lipno – 100 %
SP Górki – 98,57 %
SP Platerów – 98,42 %
Gimnazjum Górki – 96,43%
Gimnazjum Platerów – 98,58 %

Awans zawodowy nauczycieli
Organ prowadzący odpowiada za powołanie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz odpowiada za prawidłowo przeprowadzoną procedurę egzaminacyjną. W trakcie roku szkolnego 2012/ 2013 przeprowadzono 2 postępowania egzaminacyjne.

W trakcie minionego roku szkolnego 1 nauczyciel otrzymał awans na stopień nauczyciela kontraktowego.

INNE OSIĄGNIĘCIA SZKÓŁ

ZPO Platerów


Uczniowie uzyskali nagrody w następujących konkursach i zawodach :

Przygotowanie i udział w pozaszkolnych zawodach sportowych
- II miejsce w finale powiatowym piłki nożnej dziewcząt
- III miejsce w finale powiatowym piłki siatkowej chłopców
- IV miejsce w finale powiatowym piłki siatkowej dziewcząt
- IV miejsce w finale powiatowym piłki nożnej chłopców

Przygotowanie i udział w innych konkursach :
- uczniowie uzyskali nagrody i wyróżnienia w konkursach plastycznych : „Dzieci Januszowi Korczakowi”, „Ozdoba choinkowa”, „Zawsze zielono, zawsze niebiesko”, „Bezpiecznie na wsi”, „Ogólnopolski Konkursu Plastycznego 2012/ 2013”
- II miejsce w Diecezjalnym konkursie wiedzy biblijnej
- I miejsce na szczeblu regionalnym w Siedlcach w Konkursie Recytatorskim im. K. Makuszyńskiego - II miejsce na szczeblu wojewódzkim w Radomiu w konkursie wiedzy pożarniczej
- III miejsce na szczeblu powiatowym w Huszlewie w konkursie związanym z bezpieczeństwem w ruchu drogowym
- udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”
- udział w Plenerze Rzeźbiarskim w Platerowie (uczniowie wykonali rzeźby ceramiczne, które poszkliwili i wypalili w piecu, uczestniczyli w wernisażu, zaprezentowali swoje prace).


Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami
Kontynuacja projektu dotowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej pt. „Akademia Uczniowska”. Fundacja dotuje dodatkowe zajęcia badawcze z chemii, fizyki, matematyki, zakup pomocy dydaktycznych oraz szkolenia dla nauczycieli.
Realizacja trzeciego roku projektu „Z małej szkoły w wielki świat” dotowanego przez Federację Inicjatyw Oświatowych. Fundacja dotuje dodatkowe zajęcia projektowe, zakup materiałów dydaktycznych i plastycznych, warsztaty dla nauczycieli, obóz naukowy w wakacje, wyjazdy edukacyjne dla dzieci, scenariusze zajęć badawczych.
Realizacja z Nadbużańskim Stowarzyszeniem Oświatowo- Ekologicznym „Mężenin” Pleneru Rzeźbiarskiego, połączonego z warsztatami ceramicznymi dla dzieci. Szkoła zyskała do swojej galerii 12 rzeźb, dzieci poszkliwiły i wypaliły kilkadziesiąt prac.
Realizacja z Nadbużańskim Stowarzyszeniem Oświatowo- Ekologicznym „Mężenin” projektów edukacyjnych pt. „Zwykłe - niezwykłe cz. I” (wyjazd młodzieży z gimnazjum do Rosji), „Nauka poszła w las. Idźmy za nią” (zajęcia badawcze w kl. IV-VI).
Szkołą współpracowała z Gminą w ramach realizacji dotacji przeznaczonej na indywidualne zajęcia w kl. I-III. Odbywały się cykliczne zajęcia z języka angielskiego, zajęcia logopedyczne oraz zajęcia artystyczne.
Szkoła stałe współpracuje z Nadleśnictwem Sarnaki, Kołem Łowieckim „Hubertus’, Kręgiem Korczakowskim, Zespołem Pieśni i Tańca „Pasieka”, GOK-iem w Platerowie, itp. W ramach współpracy od ww organizacji szkoła uzyskała różnorodne materiały, organizowano warsztaty, wykłady. Uczniowie brali udział w imprezach organizowanych przez te instytucje.


Działania szkoły i wspierającego ją stowarzyszenia sa opisywane na stronach www.platerow.org oraz www.pgplaterow.w.interia.pl .


Inne wydarzenia z życia szkoły
Pozyskanie dotacji i realizacja projektu „Lublin w stylu retro” (plener fotograficzny w Lublinie, zrobienie wystawy).
Pozyskanie dotacji i realizacja projektu z WFOŚiGW na zajęcia warsztatowe w kl. IV-VI.
Pozyskanie dotacji z Narodowego Centrum Kultury na projekt międzynarodowy t. „Otwarci na siebie. Mała Biłozerka”.
Pozyskanie dotacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius-Partnerskie projekty Szkół” na projekt „Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej”
Organizacja Przeglądu Małych Form Teatralnych (maj 2013r.)
Organizacja kiermaszu wielkanocnego na festynie w Siemiatyczach (kwiecień 2013r.)
„Dzień Ziemi”- spotkanie naukowe wszystkich uczniów szkoły podstawowej (kwiecień 2013r.)
Udział w Diecezjalnym Zlocie Młodzieży (wrzesień 2012r.)
Marsz Pamięci (do Górek, maj 2013r.)
Dzień Patrona – czerwiec 2013r. – „Co wiesz o Januszu Korczaku”
Roczny projekt w gimnazjum „Moja mała ojczyzna „
Konkurs fotografii przyrodniczej im. Jerzego Ostaszewskiego
Odbyła się Akademia z okazji 11 Listopada i 3 Maja
Uzyskanie przez wszystkich uczniów kl. IV karty rowerowej

Odbyły się wycieczki lub „zielone szkoły” w Kazimierzu dolnym, Warszawie, Pskowie i Nowogrodzie, Siedlcach- biblioteka, kino, lodowisko, Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Rezerwacie „Zabuże”, Korczewie.

Zespół Szkół w Górkach


Oddział przedszkolny dzieci 6-letnich został laureatem Konkursu przyrodniczego „Zostań przyjacielem ptaków” organizowanego przez Tygodnik Siedlecki.
Udział w Gminnym Konkursie Recytatorskim im. K. Makuszyńskiego, dwie uczennice zakwalifikowały się do etapu powiatowego.

Osiągnięcia sportowe uczniów szkoły podstawowej :
- II miejsce w mistrzostwach powiatu w siatkówce dziewcząt
- III miejsce w mistrzostwach powiatu w piłce nożnej dziewcząt
- III miejsce w mistrzostwach powiatu w halowej piłce nożnej dziewcząt
- II miejsce w powiatowych biegach przełajowych

Osiągnięcia sportowe uczniów gimnazjum :
- I miejsce w mistrzostwach powiatu w piłce ręcznej chłopców
- I miejsce w mistrzostwach powiatu w halowej piłce nożnej chłopców
- II miejsce w mistrzostwach powiatu w siatkówce chłopców
- III miejsce w mistrzostwach powiatu w siatkówce dziewcząt
- III miejsce w halowej piłce nożnej dziewcząt.

W Szkole Podstawowej zakończono realizację projektów edukacyjnych :
„Szkoła startu do kariery”,
„Indywidualizacja z Gminą Platerów”
„Dziecięca Akademia Przyszłości”.

Współpraca szkoły z innymi instytucjami lub organizacjami
GOPS – dofinansowanie dożywiania uczniów

ARR – Realizacja programu "Szklanka mleka " i "Owoce w szkole”
GKRPA w Platerowie – dofinansowanie wycieczek, spektakli profilaktycznych, imprez szkolnych np. "Mały mistrz sportu"
Komenda Powiatowa Policji – działania prewencyjne.
PPIS w Łosicach – realizacja programów profilaktycznych np. "Trzymaj formę".
PP-P w Łosicach – prelekcje, warsztaty dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
NZOZ Eskulap – fluoryzacja, badania bilansowe uczniów, szczepienia, pogadanki.
MSCDN i SCDiDN w Siedlcach – szkoleniowe rady pedagogiczne, doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Fundacja "Dar serca" – udział w koncertach charytatywnych.
ŁDK – wyjazdy do kina oraz na spektakle edukacyjne.
Biblioteka Gminna w Platerowie Filia w Górkach – udostępnianie księgozbioru
PCK Oddział w Łosicach – udział w konkursach oraz akcjach charytatywnych.
Rada Rodziców – działanlość zarobkowa, sponsorowanie szkolnych imprez okolicznościowych

Inne wydarzenia z życia szkoły :
W r.szk. 2012/1013 Zespół Szkół w Górkach był organizatorem :
Gminnej imprezy dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej "Mały Mistrz Sportu",
Imprezy integracyjnej Dzień Rodziny,
Ponadto uczniowie wzięli liczny udział w Biegu z Flagą z okazji 3 Maja,
5 wolontariuszek wzięło udział w akcji WOŚP.

Zorganizowano dla uczniów liczne wyjazdy do teatru, kina, na lodowisko.

Zorganizowano dla uczniów wycieczki : Siedlce (spektakl w kinie multimedialnym, sala zabaw ruchowych), Lublin i Majdanek (spektakl teatralny, zwiedzanie), Zabuże ( wyjazd integracyjny, ognisko), Warszawa (Centrum Nauki Kopernik), Siedlce (spektakl filmowy), Warszawa (Mikołajkowy koncert dobroczynny połączony z konkursem medycznym „5 złotych minut ratujących życie”), Siedlce (kino trójwymiarowe), Siedlce (kino 3D, sala zabaw), Siedlce (zajęcia rekreacyjno-sportowe na lodowisku – 2 razy), Siedlce (kino, spektakl historyczny), Liw (żywa lekcja historii, udział w „Festiwalu historii na Zamku w Liwie”), Warszawa (Szlakiem Powstania Warszawskiego), Białystok (spektakl w teatrze muzycznym), Drohiczyn (zielona szkoła – 2 razy), Biała Podlaska (basen - nauka pływania), Klepaczew (ognisko pożegnalne kl. VI).

Szkoła Podstawowa w Lipnie


Zorganizowano VI edycję Gminnego Turnieju Czytelniczego poświęconego życiu i twórczości Juliana Tuwima
Udział w Gminnym Konkursie Pisanek i Konkursie kartek bożonarodzeniowych organizowanym przez GOK, uczniowie zdobyli wyróżnienia.
Udział w Powiatowym Turnieju BRD w Huszlewie.
Udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej – uczeń zajął II miejsce w etapie powiatowym.
Udział w imprezie Mały Mistrz Sportu, organizowanym przez szkołę w Górkach.
Udział uczniów w konkursach przedmiotowych z przyrody, j. polskiego i matematyki.
Udział w akcji organizowanej przez Sanepid pt. "Trzymaj formę "
I miejsce w Biegach przełajowych w Serpelicach (uczeń kl. VI)
I miejsce w biegach ulicznych w Adamowie k/ Łukowa
I miejsce w biegach na stadionie w Siemiatyczach

Działania charytatywne :
- 2 uczennice kwestowały po raz drugi na rzecz WOŚP. Wolontariusze, szkoła i opiekun otrzymali podziękowania od. J. Owsiaka
- udział wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i rodziców w akcji zbierania zakrętek na wózek inwalidzki dla potrzebującej dziewczynki
- udział w akcji Góra Grosza – pomoc dla dzieci w domach dziecka.

Współpraca szkoły z innymi instytucjami :
Współpraca ze szkołami na terenie gminy.
Współpraca z Sanepidem w Łosicach, z GKRPA, GOPSem, BS w Platerowie.

Inne ważne wydarzenia z życia szkoły w roku szkolnym 2012/ 2013 :
23 uczniów z klas IV-VI uczestniczyło w realizacji projektu „Dziecięca Akademia Przyszłości”, uczniowie uczestniczyli w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych z j. angielskiego, matematyczno-przyrodniczych, ICT, sportowo-wychowawczych oraz z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego (łącznie 200 godzin zajęć dodatkowych)
„Indywidualizacja z Gminą Platerów”- w ramach projektu prowadzone były zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu (w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji), zajęcia rozwijające zainteresowanie językiem angielskim oraz zajęcia dla dzieci uzdolnionych artystycznie (łącznie 120 godzin zajęć)
Szkoła wzbogaciła się o bardzo dużo pomocy dydaktycznych, które będą nadal wykorzystywane.

Współpraca z BS w Platerowie- udział uczniów w oszczędzaniu, najbardziej wytrwali uczniowie otrzymali ufundowane przez BS nagrody rzeczowe i inne upominki.
Odbył się koncert muzyczny zespołu „Limbos”.
Zorganizowano spotkanie z policjantem NT. bezpiecznej drogi do szkoły, sposobów zachowanie się w różnych trudnych sytuacjach.
W szkole gościł duet cyrkowy z żywymi zwierzętami.
Dwukrotnie zorganizowano spektakle teatralne dla dzieci młodszych z udziałem aktorów ze Studia artystycznego „magik” z Białegostoku („W krainie cudowności, czyli przygody Pipi” i „Szewczyk dratewka”).
Zorganizowano integracyjne uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Rodziny i Dnia Dziecka.

Wyjazdy i wycieczki szkolne :
Wyjazd uczniów kl. IV-VI do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
Wyjazd dzieci młodszych dl Sali zabaw w Siedlcach
Wyjazd uczniów kl. IV-VI na basen do Bielska Podlaskiego
Wycieczka dzieci młodszych do Stadniny koni w Janowie Podlaskim i do kina
Wycieczka edukacyjna kl. III-VI do Nadleśnictwa w Sarnankch, zwiedzanie ścieżki przyrodniczej, przyrodnicze zajęcia terenowe z leśniczym.
Rajd rowerowy uczniów kl. IV-VI trasą Lipno – Rusków.
Wycieczka do Warszawy dla uczniów kl. II-VI – zwiedzanie Stadionu Narodowego, przejazd metrem, spektakl w Teatrze Rampa pt. „Tajemniczy Ogród”

Samorządowe Przedszkole w Ruskowie


Współpraca ze środowiskiem :
Wspólne organizowanie Festynu integracyjnego, spotkania opłatkowego, choinki noworocznej, uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Dnia Dziecka.
Pomoc w przygotowaniu kostiumów dla dzieci na przedstawienia przedszkolne.
Pomoc w doposażeniu „Kącika książki”.


Ważniejsze wydarzenia z życia przedszkola :
Udział w akcji "Góra Grosza".
Udział w konkursie plastycznym „Spotkaliśmy się w wierszach J. Tuwima” organizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną w Łosicach.
Wspólnie z Niepubliczną Szkołą Podstawową w Ruskowie zorganizowano uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Dnia Dziecka, spotkanie opłatkowe i choinke noworoczną.
Udział w XII Przeglądzie Małych Form Teatralnych organizowanym przez przedszkole w Platerowie.

Realizacja zapisu art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela

Samorządowe Przedszkole w Ruskowie
(nie dotyczy)

Szkoła Podstawowa w Lipnie
Nauczyciele realizowali godziny wynikające z zapisu ustawy i dokumentowali je w dziennikach. Dodatkowe godziny przeznaczono na :
- dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów mających problemy w nauce z danego przedmiotu,
- zajęcia sportowe,
- zajęcia przyrodnicze, plastyczne, matematyczno-informatyczne,
- zajęcia wyrównawcze korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów mających opinie i orzeczenia z PPP w Łosicach,
- dodatkowe zajęcia logopedyczne
- przygotowanie i organizacja wycieczek szkolnych


Zespół Szkół w Górkach
Godziny wynikające z art. 42 ust. 2 pkt 2 KN, realizowane w formie zajęć pozalekcyjnych, obejmowały m.in. :
- pracę z uczniami uzdolnionymi :
zajęcia informatyczno-fizyczne – 1 godz
zajęcia chemiczne – 1 godz
zajęcia matematyczne – 1 godz
zajęcia historyczne – 1 godz
zajęcia plastyczne – 1 godz
zajęcia językowe – j. angielski – 1 godz.
orgiami- 1 godz.


- zajęcia wyrównawcze :
matematyczne – 4 godz
historyczne – 1 godz
polonistyczne – 4 godz
językowe – j. angielski i j. rosyjski – 4 godz.
edukacja wczesnoszkolna – 2 godz.
edukacja wczesnoszkolna – 4 godz. (projekt : Indywidualizacja z Gminą Platerów)

- zajęcia sportowe i rekreacyjne – 4 godz
- zajęcia katechetyczne – 3 godz.
- zajęcia logopedyczne – 1 godz
- zajęcia świetlicowe 0 9 godz
- praca organizacji szkolnych :
Szkolne Koło Caritas – 1 godz.
Szkolny Klub Europejski – 1 godz.
Koło Przyjaciół Biblioteki – 1 godz.
Programy zajęć oraz szczegółowa tematyka poszczególnych jednostek, dokumentowane były w dziennikach zajęć dodatkowych oraz w dzienniku pracy świetlicy szkolnej.

Zespół Placówek Oświatowych w Platerowie
Wszyscy nauczyciele zrealizowali zaplanowany limit godzin, co udokumentowali w dziennikach zajęć pozalekcyjnych. Godziny te zostały przeznaczone na :
- zajęcia wyrównawcze dla uczniów z kłopotami w nauce
- zajęcia przygotowujące do sprawdzianu i egzaminu
- zajęcia sportowe (siatkówka)
- kółko matematyczne
- zajęcia wyrównawcze w klasach I-III
- realizację projektu „Z małej szkoły w wielki świat”
- kółko języka angielskiego i rosyjskiego
- kółko misyjne
- wycieczki edukacyjne
- kółko plastyczne
- przygotowanie uczniów do udziału w różnych konkursach
___________________________________________________________________

Od 1 września 2012r. w Ruskowie funkcjonuje niepubliczna szkoła podstawowa o nazwie „Szkoła Podstawowa w Ruskowie”. Organem prowadzącym tej szkoły jest Stowarzyszenie Przyjaciół Ruskowa. Gmina Platerów jest organem rejestrującym. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach.
Gmina Platerów przekazywała w miesięcznych ratach w formie dotacji należną szkole subwencję oświatową, naliczoną zgodnie z kalkulacją subwencji dla Gminy Platerów z uwzględnieniem liczby uczniów tej szkoły oraz występujących w tej szkole wag P1 i P2.
W okresie IX-XII 2012r. przekazano łącznie 87.581,44 zł (miesięcznie 21.895,36 zł), natomiast w okresie I-VIII 2013r. przekazano łącznie 182.638,64 zł (miesięcznie 22.829,83 zł).
Szkoła funkcjonuje w jednym budynku z Samorządowym Przedszkolem w Ruskowie. Wspólnie użytkują teren przyszkolny. Przedszkole zatrudnia woźną i konserwatora, którzy obsługują cały budynek i teren . Szkoła dysponuje kuchnią i stołówką, zatrudnia kucharkę i intendentkę, z obiadów korzystają zarówno dzieci ze szkoły jak i z przedszkola.
Do prowadzenia działalności dydaktycznej szkoła nieodpłatnie otrzymała wyposażenie ruchome zlikwidowanej 31.08.2012r. szkoły publicznej.

Sprawozdanie sporządzono na podstawie danych zawartych w :
- Systemie Informacji Oświatowej, wg stanu na 31 marca 2013r.
- arkuszach organizacji szkół na rok szk. 2012/ 2013
- materiałach i dokumentacji prowadzonej przez GZEAS w Platerowie
- informacji przekazanych przez dyrektorów szkół
- dokumentów księgowych Gminy Platerów i GZEAS w Platerowie

Informację sporządziła :
Małgorzata Ciecierska – Kierownik GZEAS w Platerowie
nsp 250x250px

CWD

tablica unijna

button 2

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl