Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/ 2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
za rok szkolny 2011/ 2012

 

Art. 5a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) stanowi : „organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października , przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów (...), w szkołach tych typów, których prowadzenie nakeży do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.”

Zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy, w szczególności :

  1. zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
  2. wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie,
  3. zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły lub placówki,
  4. wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.

W roku szkolnym 2011/ 2012 na terenie Gminy Platerów funkcjonowały :

lp.

nazwa placówki

organizacja

kadra kierownicza

1

Zespół Szkół w Górkach

- szkoła podstawowa z oddziałem
przedszkonym
- gimnazjum

Dyrektor – mgr Grażyna Latus
wicedyrektor –
mgr Małgorzata Suracka

2

Zespół Placówek Oświatowych w Platerowie

- przedszkole (3 oddziały)
- szkoła podstawowa
- gimnazjum

Dyrektor – mgr Maria Daszko
wicedyrektor -
mgr Grzegorz Szymanek

3

Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Ruskowie

- przedszkole jednooddziałowe
- szkoła podstawowa

Dyrektor -
mgr Hanna Zadrożniak

4

Szkoła Podstawowa w Lipnie

- szkoła podstawowa z oddziałem
przedszkolnym

Dyrektor –
mgr Anna Tkaczyk


Liczba uczniów w roku szklnym 2011/12 w poszczególnych placówkach :
(na podstawie SIO wg stanu na dzień 31 marca 2012r.)

lp.

placówka

dzieci poniżej klasy “0”

klasa “0”

uczniowie szkoły podstawowej

uczniowie gimnazjum

razem

1

ZS Górki

0

36

125

79

240

2

ZPO Platerów

17

26

71

79

193

3

ZPPO Rusków

13

8

38

-

59

4

SP Lipno

0

21

49

-

70
30

91

283

158

562

Liczba etatów pedagogicznych w poszczególnych placówkach :
( na podstawie SIO wg stanu na dzień 31 marca 2012r.)

lp.

placówka

Nauczyciele pełnozatrudnieni

Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze

Razem etatów

(liczba osób)

łączny wymiar

1

ZS Górki

21

4

1,34

22,34

2

ZPO Platerów

22

6

3,51

25,51

3

ZPPO Rusków

7

3

1,73

8,73

4

SP Lipno

8

4

1,72

9,72

razem

58

17

8,3

66,30


Nauczyciele według stopni awansu zawodowego (w przeliczeniu na etaty)
( na podstawie SIO wg stanu na dzień 31 marca 2012r.)

lp.

placówka

bez stopnia

stażyści

kontrakt.

mianow.

dyplomow.

razem

1

ZS Górki

-

1,00

5,00

4,00

12,34

22,34

2

ZPO Platerów

-

2,00

7,06

7,72

8,73

22,51

3

ZPPO Rusków

-

-

1,56

2,17

5,00

8,73

4

SP Lipno

-

-

2,66

3,06

4,00

9,72

razem

0

3,00

16,28

16,95

30,07

66,30


Inne rodzaje prowadzonych zajęć dodatkowych w szkołach, nie wynikające z ramowych planów nauczania ( na podstawie arkuszy organizacji na rok szkolny 2011/12)

lp.

placówka

rodzaj zajęć

liczba godzin

1

ZS Górki

biblioteka szkolna

15 godz.

świetlica szkolna

47 godz.

pedagog szkolny

20 godz.

logopeda

10 godz.

Indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

10 godz.

2

ZPO Platerów

Biblioteka szkolna

15 godz.

Świetlica szkolna

15 godz.

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

15 godz.

Nauczanie indywidualne

10godz.

Psycholog szkolny

20 godz

3

ZPPO Rusków

Biblioteka szkolna

6 godz.

4

SP Lipno

Biblioteka szkolna

6 godz.

Świetlica szkolna

7 godz.

Logopeda

10 godz.

Gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna

2 godz.


Pracownicy obsługi i administracji szkół
(na podstawie SIO wg stanu na dzień 31 marca 2012r. )

lp

szkoła

Liczba etatów

Liczba osób

1

ZS Górki

7,75

10

2

ZPO Platerów

9

10

3

ZPPO Rusków

3

4

4

SP Lipno

3,5

5


Dowożenie uczniów
Uczniom klas I-III a także dzieciom 6-letnim w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach mieszkającym dalej niż 3 km od szkoły oraz uczniom klas IV-VI i uczniom gimnazjum mieszkającym powyżej 4 km od szkoły, gmina zapewnia bezpłatny dojazd do szkoły. Uczniom korzystającym z komunikacji publicznej pokrywane są koszty zakupu biletów miesięcznych. Pozostali dojeżdżają dwoma autobusami szkolnymi. Dodatkowo gmina pokrealizuje dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół poza terenem gminy (Otwock, Warszawa, Zalutyń, Stok, Lacki) a także w razie konieczności zapewnia dowóz tym uczniom do poradni specjalistycznych.
Liczba uczniów dojeżdżających (łącznie z dziećmi 6-letnimi w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych) (na podstawie SIO wg stanu na dzień 31 marca 2012r) :

lp.

placówka

Liczba uczniów dojeżdżających

1

SP Lipno

51

2

ZPO Platerów

58

3

ZS Górki

116

4

ZPPO Rusków

10

razem

235


Ponadto gmina pokrywa koszty dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym, realizującym obowiązek szkolny w placówkach poza gminą. Są to ośrodki w : Warszawie, Zalutyniu, Otwocku i Stoku Lackim. Dowożeniem objęci są także uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do szkół na terenie naszej gminy, gmina umożliwia także dowiezienie niepełnosprawnych uczniów np. do lekarza, poradni p-p i in.
W przypadku wyjazdów na wycieczki szkolne, koszty przejazdu szkoła pokrywa z wpłat rodziców lub środków pozyskanych z innych źródeł, np. w ramach projektów, programów lub od sponsorów.
Koszty organizacji dowożenia uczniów w roku szkolnym 2011/12 wyniosły 232.301,40 zł ( w tym wynagrodzenia kierowców, zakup paliwa, ubezpieczenia, przeglądy i naprawy, telefony kierowców itd. ).
Dożywianie uczniów
Wszystkie szkoły zapewniają uczniom możliwość korzystania z dożywiania. Koszty zakupu produktów spożywczych pokrywają rodzice. Pozostałe koszty ( wynagrodzenia pracowników kuchni, woda, gaz, energia itd.) to środki organu prowadzącego.
Uczniowie korzystający z dożywiania w poszczególnych placówkach
(wg : na podstawie SIO wg stanu na dzień 31 marca 2012r.)

lp.

placówka

liczba uczniów ogółem

liczba uczniów korzystających

w tym uczniowie otrzymujący dofinansowanie z GOPS

1

ZS Górki

240

183

38

2

ZPPO Platerów

193

126

39

3

ZPPO Rusków

59

59

20

5

SP Lipno

70

69

23
  562

437

120

Baza szkolna i zasoby szkół
Budynki szkolne są dobrze utrzymane, otoczenie czyste i estetyczne. Dyrektorzy dokonują bieżących przeglądów warunków pracy w szkołach. Przeprowadzane są także przeglądy sprawności instalacji (elektryczne, gazowe, dymowe, wentylacyjne, odgromowe ...).
Budynki szkół są na bieżąco w miarę potrzeb odnawiane i remontowane ( zwykle “większe” prace odbywają się w okresie wakacji lub ferii zimowych w taki sposób, by nie utrudniać zbytnio bieżącego funkcjonowania placówek).
Szkoły posiadają tereny wykorzystywane do rekreacji uczniów oraz boiska wielofunkcyjne. Ze względu na trwającą w ciągu całego roku szkolnego budowę sali gimnastycznej w Lipnie, dostęp i możliwość korzystania z tych miejsc jest w tej szkole utrudniony.
Wszystkie placówki dysponują pracowniami komputerowymi, biblioteka szkolna w Platerowie i Ruskowie są wyposażone w ramach programu “Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych”.
Szkoły posiadają niezbędne wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.
W roku szk. 2011/ 12 wykonano w szkołach prace remontowe m.in. :
(zebrano na podstawie informacji przekazanych przez dyrektorów szkół)
ZS Górki
pomalowano ściany w kuchni szkolnej i oddziale przedszkolnym (wykonane przez pracownika szkoły , poniesiony koszt to zakup farb)
pomalowano lamperię w salach 32 i 39 (wykonane przez konserwatora szkoły , poniesiony koszt to zakup farb)
ZPO Platerów
malowanie ścian w slach 5 i 13 oraz sekretariacie
osuszenie ścian kotłowni, remont schodów, malowanie ścian klatki schodowej kotłowni
położenie chodnika wokół budynku od strony wschodniej
pomalowanie ewewacji szkoły od zachodu
zadaszenie wejścia do kotłowni szkolnej
montaż barierek i zadaszenia wejścia do kotłowni przedszkola
remont schodów wejściowych do przedszkola
zakup 9 ławek i montaz przy budynku szkoły i przedszkola
urządzenie ogrodu dydaktycznego z żywotników
obsadzenie żywotnikami placu przy przedszkolu
Wszystkie prace wykonali pracownicy szkoły, fundusze pozyskano z gminy oraz innych źródeł.
ZPPO Rusków
naprawa awarii rur c.o.
SP Lipno
trwały prace przy budowie sali gimnastycznej
odnowiono blok żywieniowy – kuchnię, pomieszczenia gospodarcze przy kuchni oraz stołówkę
Finansowanie zadań oświatowych w roku szkolnym 2011/ 2012
Subwencja oświatowa na 2011r. - 3.637.700 zł
Subwencja oświatowa na 2012r. - 3.628.563 zł

Koszty prowadzenia szkół w roku szkolnym 2011/ 2012 :

lp.

placówka IX-XII 2011

I-VIII 2012

razem w roku szkolnym

w tym zadania własne gminy

1

ZS Górki

611.093,42

1.358.360,79

1.969.454,21

152.294,93

2

ZPO Platerów

617.944,02

1.363.059,83

1.981.003,85

379.621,71

3

ZPPO Rusków

223.29,64

621.502,24

844.793,88

93.856,39

4

SP Lipno

297.969,94

601.517,68

899.487,52

50.515,14

razem koszty

1.750.298,92 3.944.440,54

5.694.739,46 676.288,17

subwencja 1.212.566,68

2.419.042,00

3.631.608,68

Do zadań własnych gminy należy doliczyć wymienione wcześniej koszty dowożenia uczniów w wysokości 232.301,40 zł , co razem z kosztami zadań własnych wymienionych w tej tabeli – 676.288,17 zł daje roczną kwotę 908.589,57. Należy podkreślić, że na realizację zadań własnych (tu : utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz dowożenie) gmina nie otrzymuje subwencji oświatowej.
W roku szkolnym 2011/12 z uiszczanej przez rodziców opłaty za przedszkole wpłynęła łącznie kwota 13.653,00 zł.

W trakcie roku szkolnego 2011/ 12 pozytywnie rozpatrzone zostały wnioski Gminy o zwiększenie subwencji z tytułu :

lp.

przeznaczenie dofinansowania

kwota

1

Wniosek o dofinansownie wypłaconych odpraw dla zwalnianych nauczycieli 5 000,00 zł

2

wyposażenie pozyskanych na cele dydaktyczne pomieszczeń – sala gimnastyczna oraz sala do gimnastyki korekcyjnej

60.000,00 zł

razem

65.000, 00 zł


Otrzymane kwoty dotacji celowe i z programów rządowych, które Gmina Platerów realizowała w trakcie roku szkolnego 2011/ 12 :

lp.

dotacja/ program

Kwota
(zrealizowane i wypłacone)

1

Dotacja celowa program “Wyprawka szkolna 2011”

14.241,41 zł
(pomocą objęto 66 uczniów)

2

Dotacja celowa “Pomoc materialna dla uczniów”

(39.571,00zł stypendium szkolne – 121 ucz.
1.834,00 zł zasiłek szkolny – 8 ucz.)
razem : 41.405,00 zł

3

Zakonczenie Projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe "Zagrajmy o sukces" w ramach POKL, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 realizowanego w Gimnazjum w Górkach

9.780,00 zł

razem

65.426,41 zł


Wyniki sprawdzianu i egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym 2011/ 2012 :
(na podstawie danych OKE)
Średnie statystyczne wyników zewnętrznego sprawdzianu przeprowadzonego
w klasie szóstej szkoły podstawowej :
Szkoła Podstawowa w Górkach – 20,63 pkt
Szkoła Podstawowa w Platerowie – 21,36 pkt
Szkoła Podstawowa w Ruskowie – 22,00 pkt
Szkoła Podstawowa w Lipnie – 19,80 pkt
(maksymalna do osiągnięcia liczba punktów – 40)
średnia gminy – 20,94 pkt
średnia powiatu łosickiego – 21,57 pkt
Średnie statystyczne wyniki zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego :

gimnazjum

GH-P

GH-H

GM-M

GM-P

GA-P

GA-R

GR-P

GR-R

GÓRKI

61,7

64,4

39,9

46,1

44,3

27,7

63,9

32,9

PLATERÓW

64,8

70,5

54,6

55,9

65,3

55,6

30,0

15,0

Gm. Platerów

63,1

67,2

46,7

50,7

55,4

41,3

60,1

30,90

Pow. Łosicki

63,8

61,0

48,3

49,8

57,5

44,1

70,9

34,10


Podane wyżej wyniki to jedynie informacyjne zestawienie średnich punktowych, co nie jest obrazem osiagnięć uczniów i nie można ich odczytywać jako wyniku pracy szkoły. Dane te powinny być czytane łącznie z analizą wielu złożonych czynników mających istotny wpływ na poziom osiągnięć uczniów, w tym mi.in.

  • czynników indywidualnych : uzdolnień uczniów, aspiracji a także frekwencji uczniów na zajęciach szkolnych, korzystania uczniów z korepetycji, czasu poświęcanego na naukę ;
  • czynników środowiskowych : sytuacji rodzinnej uczniów, wykształcenia rodziców, statusu materialnego rodzin, stosunku rodziców do obowiązków szkolnych, dostępu do kultury, zasobów kadrowych szkoły, warunków finansowych szkoły ;
  • czynników szkolnych : częste zmiany nauczycieli, doświadczenie zawodowe nauczycieli, baza szkolna,

Obok wyników ze sprawdzianu i egzaminów, o jakości pracy szkół świadczą także wyniki klasyfikacji i promocji uczniów oraz ich zaangażowanie w udziale w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i artystycznych, a także zawodach sportowych, zwłaszcza na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.
Awans zawodowy nauczycieli
Organ prowadzący odpowiada za powołanie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiagających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz oodpowiada za prawidłowo przeprowadzoną procedurę egzaminacyjną. W trakcie roku szkolnego 2011/ 2012 przeprowadzono 3 postępowania egzaminacyjne ( na 24.10.2012. ustalono datę egzaminu dla jeszcz jednego nauczyciela).
W trakcie minionego roku szkolnego 2 nauczycieli otrzymało awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

INNE OSIĄGNIĘCIA SZKÓŁ

ZPO Platerów


Uczniowie uzyskali nagrody w następujących konkursach i zawodach :
II Ogólnopolski Kolnurs Palstyczny "Bezpiecznie na wsi"
XIV Konkurs Plastyczny "20 lat Państwowej Straży Pożarnej"
Powiatowe zawody w pilkę nożną dziewczat i chłopców
"Kangur" matematyczny konkurs kl. III szkoły podst.
Ogólnopolski konkurs wiedzy o Biblii.

Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami
Dzięki pracy Nadbużańskiego Stowarzyszenia Oświatowo- Ekologicznego "Mężenin" szkoła pozyskała dotacje (120.000 zł) na projekty : "Nauka poszła w las. Idźmy za nią", "Zielono mi", "Platerów wioska cudów", "Otworzyć drzwi cz. II", "Na wysoki zamek", "English our chance", co umożliwiło zorganizowanie dla uczniów zajęć dodatkowych z artystami i pracownikami naukowymi, zakup pomocy dydaktycznych, wyjazdy edukacyjne (Płock, Lwów, Warszawa, Zamość), posadzono ogród matematyczny, wzbogacono galerie szkoły w nowe dzieła sztuki, zakupiono materiały na zajęcia techniczne i sprzety do pracowni.
Drugi rok realizowano projekt "Akademia Uczniowska" i "Z małej szkoły w wielki świat", które finansują uczniom dodatkowe zajęcia badawcze, wyjazdy edukacyjne (Warszawa, Świerk, Ojców), zakup sprzętu dydaktycznego i multimedialnego, materiały popiernicze i palstyczne, szkolenia dla nauczycieli.
Działalność Stowarzyszenia jest dotowana przez : Fedreację Inicjatyw Oświatowych, Fundację Edukacja dla Demokracji, Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Polsko- Amerykańską Fundację Wolności, Bank WBK, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.
Działania szkoły i wspierającego ją stowarzyszenia sa opisywane na stronach www.platerow.org oraz www.pgplaterow.w.interia.pl .

Inne wydarzenia z życia szkoły
Organizacja Kiermaszu rekodzieła uczniowskiego na corocznych targaxch w Siemiatyczach.
Festyn rodzinny w "małej szkole". Prezentacja dorobku.
Zogranizowanie spotkań z misjomarzem, podróznikiem z Francji, ornitologiem, posłem RP, artystami.
Nawiązanie kontaktu naukowego z Uniwersytetem Podlaskim i zaplanowanie pracy na kolejny rok.
Przygotowanie wystawy starych fotografii najbliższych okolic i jej mieszkańców.

Zespół Szkół w Górkach

Konkurs plastyczny KRUS "Czy wypadek to przpadek" – I, II, III miejsce dla uczniów kl. I-III szk.podst.
Konkurs plastyczny organizowany przez Bibliotekę Pedagogiczną w Łosicach "Mój przyjaciel wyszedł z książki" – wyróznienie dla 2 uczniów kl. II szk.podst., oraz dla ucznia kl. I i III.
Konkurs plastyczny PCK Łosice "Dziękujemy za krew, dziękujemy za życie' – wyróżnienie dla uczennicy kl. VI oraz 2 uczniów kl. II gimnazjum.
Konkurs przyrodniczy Tygodnika Siedleckiego "Zostań przyjacielem ptaków" – II miejsce dla oddziału przedszkolnego.
Konkurs plastyczny "Spotkania z przyrodą im. Jerzego Ostaszewskiego" – II miejsce dla uczennicy kl. III szk.podst., wyróżnienie dla uczennicy kl.IV oraz kl. II.
Gminny Konkurs Recytatorski – I miejsce
Powiatowy Konkurs Recytatorski – wyróżnienie.


Współpraca szkoły z innymi instytucjami lub organizacjami
GOPS – finansowanie dożywiania
ARR – Realizacja programu "Szklanka mleka " i "Owoce w szkole'
GKRPA w Platerowie – dofinansowanie wycieczek, spektakli profilaktycznych, imprez szkolnych np. "Mały mistrz sportu", Powiatowy Festiwal Nauki, Lekcje fizyki na Uniwersytecie Podlaskim w Siedlcach.
Komenda Powiatowa Policji – działania prewencyjne.
PPIS w Łosicach – realizacja programów profilaktycznych np/ "Trzymaj formę".
PP-P w Łosicach – prelekcje, warsztaty dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
NZOZ Eskulap – badania bilansowe uczniów, szczepienia, pogadanki.
MSCDN i SCDiDN w Siedlcach – szkoleniowe rady pedagogicznem doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Fundacja "Dar serca" – udział w koncertach charytatywnych.
ŁDK – wyjazdy do kina oraz na spektakle edukacyjne.
Bibliotea Gminna w Platerowie Filia w Górkach – udostępnianie księgozbioru, prowadzenie akcji "Cała Polska czyta dzieciom".
PCK Oddział w Łosicach – udział w konkursach oraz akcjach charytatywnych.
Rada Rodziców – działanlość zarobkowa, sponsorowanie szkolnych imprez okolicznościowych oraz zakupu sprzetu szkolnego.


Inne wydarzenia z życia szkoły :
Realizacja projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe "Zagrajmy o sukces" w ramach POKL, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 realizowany w Gimnazjum w Górkach (dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, zakup sprzetu sportowego, wyjazdy turystyczno- krajoznawcze)
Organizowanie spotkań dla emerytowanych pracowników oświaty.
Zorganizowano gminną imprezę "Mały Mistrz Sportu".
Zorganizowano Powiatowy Festiwal Nauki.
Zorganizowano Dzien Rodziny.
Liczny udział w Biegu z Flagą z okazji 3 Maja w Platerowie.
Zorganizowano dla uczniów liczne wyjazdy do teatru, kina, na lodowisko.
Udział 5 wolontariuszek w akcji WOŚP.


Zorganizowano dla uczniów wycieczki do Siedlec (kino multimedialne), do Warszawy (Mikołajkowy koncert dobroczynny), do Białegostoku ( Teart Lalek, ZOO, park rozrywki), doŁosic (baśń muzyczna), do Korczewa (zwiedzanie Pałacu, ognisko), do Rakowiska ( spotkanie pożegnalne dla uczniów klas III gimnazjum), do Serpelic (Zielona szkoła dla uczniów kl. I-III szk.podst.), do Białej Podlaskiej ( nauka pływania na basenie), do Ostromęczyna ( wystawa fotograficzna w gospodarstwie agroturystycznym).

zawody sportowe szkoła podstawowa
I miejsce w mistrzostwach powiatu w siatkówce chłopców, a nastepnie 5 miejsce w rejonie.
II miejsce w mistrzostwach powiatu w suatkówce dziewcząt.

zawody sportowe gimnazjum
I miejsce w mistrzostwach powiatu w siatkówce chłopców
I miejsce w mistrzostwach powiatu w siatkówce dziewcząt, a nastęnie IV miejsce w rejonie.
I miejsce w turnieju siatkówki dziewcząt o Puchar Dyrektora ZS Nr 1 w Łosicach
III miejsce w turnieju siatkówki dziewcząt o Puchar Wokas
III miejsce w turnieju siatkówki dziewcząt o Puchar Yuko Trans.

lekkoatletyka - gimnazjum
mistrzostwa powiatu uczniów klas I – II
I miejsce w biegu na 100m dziewcząt
II miejsce w skoku wzwyż dziewcząt
I miejsce w biegu na 100m chłopców
I i III miejsce w skoku w dal chłopców
I i II miejsce w pchnięciu kulą chłopców
I , II i III miejsce w skoku wzwyż chłopców oraz IV miejsce w zawodach rejonowych.

mistrzostwa powiatu uczniów klas III
II miejsce w biegu na 100m dziewcząt
I miejsce w skoku wzwyż dziewcząt oraz II miejsce w zawodach rejonowych, rekordzistka szkoły z wynikiem 145 cm
II miejsce w skoku wzwyż dziewcząt
I miejsce w skoku w dal chłopców, II niejsce w zawodach rejonowych
I miejsce dla dwóch uczniów w pchnięciu kulą chłopców
III miejsce sztafeta 4x100m chłopców.

Biegi uliczne w Platerowie
7 uczniów zajęło miejsca II – III.

Szkoła Podstawowa w Lipnie


Zorganizowano V edycję Gminnego Turnieju Czytelnicznego poswięconego życiu i twórczości J. Korczaka.
Udział w Gminnym Konkursie Pisanek organizowanym przez GOK, wyróznienia.
Udział w Powiatowym Turnieju BRD w Kornicy.
Udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej – etap powiatowy.
Udział w imprezie Mały mistrz sportu w Górkach.
Udział uczniów w konkursach przedmiotowych z przyrody, j.polskiego i matematyki.
Udziałw akcji "Trzymaj formę "
Współpraca z ZPO w Platerowie przy organizacji niegów ulicznych w Platerowie.("Biegiem przez Platerów").
Udziałw 5 uczniów w akcji charytatywnejWOŚP.
Udział w akcji Góra Grosza – pomoc dla dzieci w domach dziecka.

Współpraca szkoły z innymi instytucjami :
Współpraca ze szkołami na terenie gminy.
Współpraca z Sanepidem w Łosicach, z GKRPA, GOPSem, BS w Platerowie.
Inne ważne wydarzenia z życia szkoły w roku szkolnym 2010/ 2011 :
Organizowanie wyjazdów i wycieczek (Dzieci młodsze do Parku Dinozaurów w Jurowcach i do Centrum Rozrywki"Młynek" w Siedlcach), dzieci klas III-VI do Liwu, do Teatru w Warszaiwe na sztukę "Opowieść Wigilijna", wyjazd do Cinema City w Warszawie na "4 żywioły".
Udział uczniów w oszczędzaniu w SKO – współpraca z BS w Platerowie.
Zorganizowanie dla uczniów koncertu muzycznego zespołu Limbos.
Wystawienie dwóch teatrzyków dla dzieci młodszych przez aktorów ze Studia artystycznego Magik z Białegostoku.
Zorganizowanie uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki i Dnia Dziecka.

ZPPO w Ruskowie

Udział w akcji "Góra grosza".
Udział w Dekanalnym Przeglądzie piosenki Religijnej w Sarnakach.
Udział uczniów kl. IV-VI w Otwartych Ulicznych Biegach Powiatowych.
Udział 5 uczniów w ogólnopolskim konkursie matematycznym "Kangur" (wyróżnienie dla 1 uczennicy).
Udział w innych konkursach : Gminny Dzień Ziemi, Konkurs pieosenki o zdrowiu w Łosicach, konkurs literacki w Lipnie, konkurs recytatorski w Platerowie, konkurs ortograficzny w Łuysowie, konkurs Mały Mistrz Sportu w Górkach, konkurs plastyczny organizowany przez Straż Pożarną w Łosicach, konkurs plastyczny "Bezpiecznie na wsi" (I miejsce dla uczennicy), konkurs plastyczny organizowany przez Biblioteke pedagogiczną w Łosicach "Mój przyjaciel wyszedł z książki", XI Przegląd Małych Form Teatralnych w Platerowie, konkuts pożarniczy w Platerowie, konkurs BRD w Barnakach, konkurs "Najładniejsza Pisanka" w GOK Platerów.

współpraca z innymi instytucjami lub organizacjami
Współpraca z GKRPA w Platerowie (dofinansowanie do wycieczki).
Współpraca z GOPS w Platerowie i Korczewie (dofinansowanie do obiadów dla uczniów).
Współpraca ze szkołami z naszej gminy oraz ze szkołą w Drażniewie.
Współpraca z Komendą Policji w Łosicach – podaganka i film "Bezpieczna droga do szkoły".
Współpraca z Sanepidem w Łosicachl, z PCPR w Łosicach, Bankiem Żywności w Siedlcach., współpraca z Nadleśnictwem Sarnaki.
Współpraca z bankiem PKO w Łosicach - prowadzenie SKO.
Udział szkoły w akxji "Szklanka mleka" oraz "Owoce i warzywa w szkole"

inne wydarzenia z życia szkoły
2 wyjazdy na wycieczkę do Warszawy : do teatru i ZOO oraz Centrum Nauki Kopernik.
Zorganizowanie spotkania okolicznościowego – spotkanie rodzinne z okazji Dnia Matki, Dziecka i Ojca. Oraz z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Występ zespołu woklano- muzycznego Limbos.
Wyjazdy do kina w Siedlcach, na wycieczkę Jurowce- Białystok, do teatru w Białymstoku.

Realizacja zapisu art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela

Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Ruskowie
Nauczyciele realizowali ww godziny poprzez prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce, pracę z uczniem zdolnym, przygotowywanie do konkursów przedmiotowych, opiekę nad uczniami podczas wycieczek szkolnych, pomoc przy odrabianiu prac domowych, opiekę świetlicową nad dziećmi dojeżdżajacymi, zajęcia taneczne dla ucz. kl.I-III, zajęcia z języka angielskiego dla przedszkolaków. Realizację godzin nauczyciele dokumentowali w dziennikach zajęć pozalekcyjnych.

Szkoła Podstawowa w Lipnie
Nauczyciele przeznaczali ww godziny na prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających problemy w nauce z dnaego przdmiotu, z na zajęcia sportowe, zajęcia przyrodnicze, plastyczn, matematyczno- informatyczne. Ponadto organizowane były zajęcia wyrównanwcze i korekcyjno- kompensacyjne dla uczniów mających opinie z P P-P w Łosicach. Prowadzone były dodatkowe zajęcia logopedyczne. W rach tych godzin organizowano także wycieczki szkolne.

Zespół Szkół w Górkach
Godziny wynikające z art. 42 ust. 2 pkt 2 KN, realizowane w formie zajęć pozalekcyjnych, obejmowały m.in. :
pracę wyrównawczą z uczniem słabym – 5 godz.tyg.
pracę z ucziem uzdolnionym – 1 godz.tyg.
zajęcia sportowe i rekreacyjne – 4 godz.tyg.
koła przedmiotowe – język angielski (2 godz.tyg.), artystyczne (2 godz.tyg. ) , katechetyczne (2 godz.tyg), origami (1 godz.tyg.)
dodaktowe zajęcia przedmiotowe : chemia -1 godz.tyg., fizyka i informatyka –1 godz.tyg., język polski -3 godz.tyg., matematyka- 2 godz.tygodniowo, historia- 3 godz.tyg., język angielski – 2 godz.tyg., język rosyjski – 1 godz.tyg.
praca w organizacjach szkolnych – Szkolne Koło Caritas – 1godz.tyg,, Szkolny Klub Europejski-1 godz.tyg .
zajęcia logopedyczne- 1 godz.
zajęcia czytelnicze- 1 godz.

Programy zajęć oraz szczegółowa tematyka poszczególnych jednostek dokumentowane były w dodatkowych dziennikach lekcyjnych.

Zespół Placówek Oświatowych w Platerowie
Godziny wynikające z art. 42 ust. 2 pkt 2 KN zostały przeznaczone na pomoc uczniom w nauce, koła zainteresowań, zajęcia badawcze, pracę pozalekcyjną metodą projektu, przygotowanie do konkursów, zajęcia sportowe, wyjazdy do kina, teatru itp., organizację wycieczek pieszych, rowerowych, zajęć technicznych, przygotowanie uczniów do egzaminów.
Realizacja zajęc jest dokumentowana w dziennikach.
Większość nauczycieli przekroczyła obowiązkową do zrealizowania liczbę godzin.
_____________________________________________________________________________________

Z końcem roku szkolnego 2011/2012 rozwiązano Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Ruskowie oraz zlikwidowano sześcioklasową Szkołę Podstawową w Ruskowie. Nadal w Ruskowie funkcjonuje jednooddziałowe Samorządowe Przedszkole.
W związku z likwidacją szkoły rozwiązano umowy z pracownikami pedagogicznymi oraz obsługą szkoły. Uprawnionym nauczycielom (5os.) wypłacono odprawy w łącznej wysokości 84.663 zł. Czterem innym nauczycielkom wygasły umowy zawarte jedynie na okres roku szkolnego. Nauczycielka prowadząca zajęcia przedszkolne została przeniesiona na stanowisko nauczyciela Samorządowego Przedszkola w Ruskowie. Zatrudnionym dotychczas stałym pracownikom ZPPO – konserwatorowi oraz woźnej przekształcono umowy o pracę i pozostają nadal w zatrudnieniu w przedszkolu.

Przeprowadzono inwentaryzację majątku szkolnego. Wyposażenie ruchome szkoły przekazano w niepdpłatne użytkowanie dla powstałej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ruskowie. Dokumentację przebiegu nauczania przekazano do organu sprawującego nadzór pedagogiczny (Delegatura KO w Siedlcach), pozostałą dokumentację przejął organ prowadzący szkołę.
Uczniowie zlikwidowanej szkoły pozostali w swoim środowisku i uczęszczają do niepublicznej szkoły w Ruskowie

Sprawozdanie sporządzono na podstawie danych zawartych w :
- Systemie Informacji Oświatowej, wg stanu na 31 marca 2012r.
- arkuszach organizacji szkół na rok szk. 2011/ 2012
- materiałach i dokumentacji prowadzonej przez GZEAS w Platerowie
- informacji przekazanych przez dyrektorów szkół

Informację sporządziła :
Małgorzata Ciecierska – Kierownik GZEAS w Platerowie