nsp_260x1000px slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA GP.OŚ.6220.1.2.2015

Platerów, dn. 29.12.2015r.

GP.OŚ.6220.1.2.2015

OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1235, ze zm.), na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267, ze zm.)

Wójt Gminy Platerów
zawiadamia,

że w dniu 18.12.2015r. na wniosek Inwestora – Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach, 08-200 Łosice, ul. Wiejska 3 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

„Przebudowie drogi powiatowej Nr 2008W Górki – Litewniki – Hołowczyce – Zabuże na odcinku Puczyce – Górki - Hruszniew Kolonia”

realizowanego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 816/11 i 815 w msc. Puczyce, nr ewid. 58, 64/1, 52/1, 65/2, 60, 22/1, 23/1, 24/1 w msc. Górki oraz nr ewid. 99, 83, 66 w msc. Hruszniew Kolonia, gm. Platerów.
    
Inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1, pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397, ze zm.) kwalifikuje się, jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Platerów.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1235, ze zm.) postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w niniejszej sprawie wydaje organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych I w Siedlcach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, wszystkie strony postępowania są uprawnione do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, a przed wydaniem decyzji mogą wypowiadać się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszać żądania.
Strony oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznać się z dokumentacją powyższej sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, w Urzędzie Gminy w Platerowie, ul. 3 Maja 5, 08-210 Platerów, pokój nr 5, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu t.j. od 730 do 1530.
    
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Platerów – www.platerow.com.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Platerowie, ul. 3 Maja 5, 08-210 Platerów oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w sołectwach Puczyce, Górki i Hruszniew Kolonia.

Wójt Gminy Platerów
/-/ Jerzy Garucki

nsp 250x250px

CWD

tablica unijna

button 2

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl