slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Platerowie

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050. 16 .2023
WÓJTA GMINY PLATERÓW
z dnia 19 maja 2023r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Platerowie
Na podstawie art. 63 ust. 1 i ust. 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023r. poz. 900 ) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1428)
Wójt Gminy Platerów zarządza, co następuje :
§ 1
Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Platerowie.


§ 2
Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Platerowie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Platerowie.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik
Do Zarządzenia Nr Or. 0050. 16. 2023
Wójta Gminy Platerów
z dnia 19 maja 2023r.

Wójt Gminy Platerów
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Zespołu Placówek Oświatowych w Platerowie, ul. Siedlecka 7, 08-210 Platerów
I. Organ prowadzący – Gmina Platerów.
II. Nazwa i adres publicznej placówki oświatowej, której dotyczy konkurs :
Zespół Placówek Oświatowych w Platerowie, ul Siedlecka 7, 08-210 Platerów
W skład zespołu wchodzą :
Samorządowe Przedszkole w Platerowie, ul Prosta 1A, 08-210 Platerów oraz
Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Platerowie, ul Siedlecka 7 , 08-210 Platerów.

III. Wymagania wobec kandydatów na stanowisko dyrektora
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1449 ze zm.)
IV. Wymagane dokumenty:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju placówek wchodzących w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Platerowie,

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o :
 stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
 stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata :
 imię (imiona) i nazwisko
 datę i miejsce urodzenia
 obywatelstwo
 adres zamieszkania (adres do korespondencji),

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b : świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia,

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) w przypadku cudzoziemca - poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia:
 dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 2021r. poz. 672) lub
 dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
 dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

7) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie, ze kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 289),

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2020r. poz. 2141 oraz z 2021r. poz. 255 i 464) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972r.,

12) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

13) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1762 ze zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 742), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2183 ze zm.)
15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych

V. Informacje dotyczące sposobu i terminu składania ofert :

1. Sposób i termin składania ofert :
a) Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym do korespondencji adresem zwrotnym, numerem telefonu i dopiskiem :
„Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Platerowie” w sekretariacie Urzędu Gminy w Platerowie w terminie do dnia 05 czerwca 2023r. do godz. 14.00 (adres do korespondencji: Urząd Gminy w Platerowie, 08-210 Platerów, ul. 3 Maja 5, I piętro, pokój nr 15). W przypadku przesłania oferty listem poleconym lub pocztą kurierską liczy się data i godzina doręczenia przesyłki do sekretariatu Urzędu Gminy w Platerowie. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferta powinna zwierać spis załączonych dokumentów.
b) Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.
c) O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie nie później niż 7 dni przed terminem posiedzenia.
2. Wszelkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem, a w przypadku kopii – posiadać podpisaną przez kandydata klauzulę „potwierdzam za zgodność z oryginałem” wraz datą składania oświadczenia.
3. Na żądanie komisji konkursowej kandydaci obowiązani są przedłożyć oryginały dokumentów, których kopie zawiera oferta.

VI. Pozostałe informacje :
1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Platerów.
2. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego, komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

Do pobrania:

1. Pełna treść ogłoszenia

2. Informacja RODO

 

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl