Rozporządzenie Nr 2/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2017 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŁOSICACH
z dnia 17 marca 2017 r.
w sprawie odstrzału sanitrnego dzików na terenie powiatu łosickiego

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 8 - 8b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470 oraz z 2016 r. poz. 1605) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dzierżawcom obwodów łowieckich lub ich części, położonych na terenie powiatu łosickiego nakazuje się:

  1. przeprowadzenie odstrzału sanitarnego dzików w liczbie 55 sztuk na obszarze tych obwodów w terminie do dnia 30 kwietnia 2017 r.;
  2. niezwłoczne zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Łosicach każdego przypadku znalezienia padłego dzika;
  3. niezwłoczne dostarczenie tusz odstrzelonych dzików do miejsc wskazanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach;
  4. zagospodarowanie tusz odstrzelonych dzików przez ich utylizację lub przeznaczenie do produkcji mięsa na użytek własny myśliwego.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem podania do wiadomości wsposób zwyczajowo przyjęty na terenie gmin: Huszlew, Stara Kornica, Łosice, Olszanka, Platerów, Sarnaki ipodlega ogłoszeniu wDzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łosicach Bogusław Kuśmierczyk

 

Rozporządzenie Nr 2/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach - kliknij aby pobrać