slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Wykaz nieruchomości G.6845.13.2019 gminy Platerów przeznaczonych do wydzierżawienia:

                                                                                                                   Platerów dn. 18.12.2019 r.

G.6845.13.2019

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI gminy Platerów przeznaczonych do WYDZIERŻAWIENIA:

        Na podstawie art.13 ust 1, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2018,   poz. 2204 ze zmianami/ oraz na podstawie Uchwały Nr XXV/121/05 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30.08.2005 r. w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata /Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 224/

W Ó J T   G M I N Y   P L A T E R Ó W

podaje do p u b l i c z n e j wiadomości, że przeznacza do WYDZIERŻAWIENIA niżej wymienione nieruchomości gminne:

  • Obręb RUSKÓW gmina Platerów:

                 Działka rolna oznaczona nr 691 o pow. 1,3334 ha stanowiącą (R.IIIb.0,8367; R.IVa.0,1981 ha., RIVb.0,1202 ha, RV.0,1784 ha), położona w Otulinie Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu, w terenach oznaczonych na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowiących integralną część planu-symbolem I3RP z przeznaczeniem pod tereny upraw polowych i ogrodniczych. Sąsiedztwo i otoczenie działki to grunty rolne (orne).

Wpisana do księgi wieczystej nr SI2S/00002201/0.

Obciążenia i zabezpieczenia ciążące na nieruchomościach:

Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów

Wykorzystanie nieruchomości zgodnie z wyżej wymienionym przeznaczeniem.

  • Minimalna wysokość czynszu dzierżawczego: 9 q pszenicy rocznie

Cena pszenicy będzie ustalana na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Monitorze Polskim, w sprawie krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu roku poprzedzającego naliczenie czynszu dzierżawczego.

Wszelkie obciążenia publiczno-prawne związane z przedmiotem dzierżawy ponosi dzierżawca w tym podatki i opłaty lokalne.

Czas trwania dzierżawy – 5 lat.

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona w trybie przetargu, którego termin i warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Umowa dzierżawy określi szczegółowe obowiązki stron.

Wydanie nieruchomości nastąpi po podpisaniu umowy dzierżawy.

Uwaga!

  1. Granice nieruchomości mogą być wyznaczone tylko na koszt dzierżawcy nieruchomości.
  2. Dzierżawca zobowiązany jest do utrzymania nieruchomości wg zasad prawidłowej gospodarki.
  3. Opłaty niezależne od właściciela pokrywa dzierżawca.
  4. W przypadku przeznaczenia nieruchomości do       sprzedaży dzierżawca nie korzysta z prawa pierwokupu.

          

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie .

Do wyżej wymienionego terminu Urząd Gminy w Platerowie pokój nr 11 przyjmuje zastrzeżenia i wnioski.                  

Wykaz wywieszono w dniu 18.12.2019 r.

                                                                                                                          

Wójt   Gminy

Jerzy Garucki

button 2

tablica unijna

59973732 413652062805889 1607171320439635968 n

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl