slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

WYKAZ G.7145.1.1.2018

G.7145.1.1.2018

Platerów dnia 2.09.2019 r.

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI gminy Platerów przeznaczonych do wynajęcia:

 

Na podstawie art. 13 ust.1, art. 25, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2018 r. poz. 2204 ze zm. /oraz na podstawie Uchwały Nr VIII/50/2015 Rady Gminy w Platerowie z dnia 21.08.2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy /Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2015 r., poz. 7785 z dnia 24.09.2015 r./

WÓJT GMINY PLATERÓW

podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do WYNAJĘCIA niżej wymieniony lokal mieszkalny stanowiący własność gminy:

 

  1. Lokal mieszkalny nr M-2 o pow. użytkowej 52,32 m2, w budynku gminnym – nr 5a, znajdujący się na dz. nr 227/1 o pow. 0,35 ha, w obrębie Hruszniew gmina Platerów.

-Opis: Nieruchomość jest zabudowana budynkiem Ośrodka Zdrowia –lokal wyposażony w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania , z łazienką, wc, kanalizacją, telefoniczną, z dołączoną wodą bieżącą.

-Przeznaczenie nieruchomości wg. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego –Usługi Zdrowotne.

-Wysokość czynszu zł.- 1,50 za 1 m2 + opłaty niezależne od właściciela, takie jak np. ogrzewanie, energia elektryczna itp.

-Stawka Vat w % - Nie dotyczy

-Obciążenia i zabezpieczenia ciążące na nieruchomości – Dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów.

Najem na czas oznaczony do 1 roku (na wyraźne życzenie wynajmującego).

Uwaga!  
Przeznaczenie lokalu – do wynajęcia na czas trwania stosunku pracy (& 7 Uchwały R.G. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2015-2020). Najem w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym najemcą.

Zgodnie z art 4 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (jednolity tekst Dz. U z 2018 r. poz. 1234, 1496)  „Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy.”
Ust. 2 „Gmina, na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie, zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach.”
Ust. 3 „ Gmina wykonując zadania o których mowa w ust. 1 i 2, wykorzystując mieszkaniowy zasób gminy lub w inny sposób.”

Treść uchwały Rady Gminy w Platerowie dotycząca wynajmowania mieszkań może być udostępniona w Urzędzie Gminy w Platerowie.
Zgodnie z zapisami  paragrafu 3 ust.2 uchwały Rady Gminy w Platerowie cytowanej we wstępie
Osobom  pozostającym w trudnych warunkach mieszkaniowych i osiągającym dochód nie wyższy niż:

75% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym

50%  najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym mogą być wynajmowane lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.

Pierwszeństwo wynajmu lokalu mieszkalnego przysługuje osobom, które:

uprawnione są do lokalu zamiennego na podstawie przepisów ustawy lub orzeczenia sądu opuściły dom dziecka w związku z uzyskaniem pełnoletności.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie w dniu 2.09.2019 r.

Wójt Gminy Platerów
Jerzy Garucki

button 2

wybory2020

tablica unijna

59973732 413652062805889 1607171320439635968 n

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl