slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Ogłoszenie G.6840.3.4.2019

G.6840.3.4.2019

Platerów dnia 19.06.2019 r.

 O G Ł O S Z E N I E !

 

                             Na podstawie artykułów 13; 28; 35; 37; 38; 40; 42 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2019 r, poz. 270,492, 801 / i na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

/ Dz. U. Nr 207, poz.2108 z późniejszymi zmianami/

O G Ł A S Z A M

p u b l i c z n y    p r z e t a r g   u s t n y

nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości gminnej:

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem działki nr 1318 o pow. 0,1200 ha (powierzchnia działki podana na podstawie danych ewidencyjnych) w klasie bonitacyjnej R III a, położonej w miejscowości CZUCHÓW PIEŃKI obręb 0004, wpisana do księgi wieczystej nr SI2S/00015021/8.

Dział III księgi wieczystej „Ciężary i ograniczenia” –Ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością-ustanowiono nieodpłatnie na czas nieoznaczony służebność gruntowa przejazdu i przechodu na całej działce numer 1038/3. Nieruchomość władnąca: SI2S/00024795/0. Każdoczesny właściciel działki

nr 1038/4. Ostrzeżenie o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym wynikającym z postanowienia o zasiedzenie. Wpis dotyczy działki nr 1324/2 położonej we wsi Czuchów Pieńki w Gminie Platerów. UWAGA: wyżej wymienione wpisy nie dotyczą wycenianej działki.

Dział IV księgi wieczystej Hipoteka- nie zawiera wpisów.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą

Nr XI/51/03 Rady Gminy Platerów z dnia 29 października 2003 r. przedmiotowa działka położona jest

w terenach oznaczonych na rysunku miejscowego planu symbolem L4aMR-tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej (siedliskowej).

Działka położona w centralnej części wsi Czuchów Pieńki, wśród zwartej zabudowy siedliskowej

i mieszkaniowej jednorodzinnej. Dojazd do działki drogą o nawierzchni gruntowej. Położenie ok. 40 m. od głównej drogi asfaltowej przebiegającej przez wieś. Odległość od drogi krajowej nr 19 Lublin-Białystok wynosi ok. 3,5 km, do miejscowości gminnej Platerów 4 km, do Łosic 12 km. Działka ma kształt prostokąta

o szerokości ok. 21m i długości ok. 57 m. Dostęp do linii energetycznej, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej

i telefonicznej w drodze przy działce.

Termin zagospodarowania nieruchomości – w ciągu 5 lat od nabycia.

Cena wywoławcza nieruchomości określona przez biegłego 15000 zł netto (piętnaście tysięcy zł.)+23 %Vat

               Wadium w wysokości 1500 zł, (tysiąc pięćset zł.) minimalne postąpienie 150 zł.

Podstawa sprzedaży – uchwała Nr VI/38/2019 Rady Gminy w Platerowie z dnia 20 marca 2019 r.

Uwaga!

Granice nieruchomości mogą być wyznaczone tylko na koszt nabywcy nieruchomości.

Zagospodarowanie nieruchomości zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego gminy.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE GMINY W PLATEROWIE (w sali ślubów Urzędu Gminy) w dniu 30. lipca. 2019 roku (wtorek) o godzinie 10.00

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium z dopiskiem numeru nieruchomości, której licytacja dotyczy, w wysokości podanej przy opisie nieruchomości,

na konto Urzędu Gminy w Platerowie nr 37804400040000026020000670 w BS Platerów

(decyduje data wpływu na konto Urzędu) lub w kasie Urzędu Gminy w Platerowie ;

najpóźniej w dniu 26 lipca 2019 roku (piątek).

Uwaga! II. Cudzoziemcy muszą spełniać warunki określone w odrębnych przepisach.

Osoby przystępujące do przetargu, zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

  1. Osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport)
  2. Przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
  3. Pełnomocnicy–dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo oraz:

         * w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru wykazujący  

           umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo, do reprezentowania danej

           osoby prawnej

         * w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej –

           aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

  1. Reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis

               właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby

               prawnej.

  1. Dowód wpłaty wadium.

Do chwili rozpoczęcia przetargu, organizator może odstąpić od jego przeprowadzenia.

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży .

W razie uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy (niezależnie od przyczyny), ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni po zamknięciu przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy sprzedaży.

Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej ustala organizator przetargu.

Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie opłaty i podatki, koszty notarialne, sądowe i inne nie wymienione, związane z przeniesieniem własności nieruchomości.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie w dniu 19.06.2019 r.

Pełny tekst ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej Gminy Platerów.

Informacji można uzyskać pod nr telefonu 83/3591011 lub 83/3578447                                  

                                                                                                                                         Wójt Gminy

 

 

                                                                                                                                       Jerzy Garucki

button 2

wybory2020

tablica unijna

59973732 413652062805889 1607171320439635968 n

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl