slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Wykaz G.6840.4.2018 NIERUCHOMOŚCI gminy Platerów przeznaczonych do użyczenia:

Platerów dn. 14.06.2018 r.

G.6840.4.2018

W Y K A Z

 NIERUCHOMOŚCI gminy Platerów przeznaczonych do użyczenia:

     Na podstawie art.13 ust.1, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2018 r. poz. 121, 50/ oraz na podstawie Uchwały Nr XXVII/121/05 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30.08.2005r w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata /Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 224/

W Ó J T   G M I N Y   P L A T E R Ó W

podaje do p u b l i c z n e j wiadomości, że przeznacza do UŻYCZENIA niżej wymienioną nieruchomość gminną:

  1. Nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki 997/5 o pow. 0,1153 ha , położona w obrębie (0011) KISIELEW gmina Platerów, w terenach oznaczonych na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowiącego integralną część planu – symbolem F4aMR z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową zagrodową, wpisana do księgi wieczystej kw.nr SI2S/00010270/3. Dział III księgi wieczystej „Prawa i roszczenia” i Dział IV księgi wieczystej „Hipoteka” - nie zawierają wpisów.

Działka położona w zwartej zabudowie wsi , bezpośrednio graniczy z nieruchomością należącą do OSP Kisielew oraz z zabudowanymi nieruchomościami podmiotów prywatnych.

Dobry dojazd drogą o nawierzchni nieutwardzonej o długości około 50 m od drogi asfaltowej powiatowej Platerów-Lipno. Kształt prostokąta a grunty charakteryzują się dobrą klasą użytków - R. IV b.  

Termin zagospodarowania nieruchomości – w ciągu 1 roku.

Uwaga! Granice nieruchomości mogą być wyznaczone tylko na koszt biorącego w użyczenie nieruchomość.

Wykaz obowiązuje przez okres 21 dni.

Do wyżej wymienionego terminu Urząd Gminy w Platerowie pokój nr 11 przyjmuje zastrzeżenia i wnioski.                  

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie, w dniu 15 czerwca 2018 r.

 Wójt Gminy    

Jerzy Garucki

                                                                                                                                                                  

button 2

wybory2020

tablica unijna

59973732 413652062805889 1607171320439635968 n

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl