slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Wykaz G.6840.4.2018 NIERUCHOMOŚCI gminy Platerów przeznaczonych do użyczenia:

Platerów dn. 14.06.2018 r.

G.6840.4.2018

W Y K A Z

 NIERUCHOMOŚCI gminy Platerów przeznaczonych do użyczenia:

     Na podstawie art.13 ust.1, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2018 r. poz. 121, 50/ oraz na podstawie Uchwały Nr XXVII/121/05 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30.08.2005r w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata /Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 224/

W Ó J T   G M I N Y   P L A T E R Ó W

podaje do p u b l i c z n e j wiadomości, że przeznacza do UŻYCZENIA niżej wymienioną nieruchomość gminną:

  1. Nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki 997/5 o pow. 0,1153 ha , położona w obrębie (0011) KISIELEW gmina Platerów, w terenach oznaczonych na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowiącego integralną część planu – symbolem F4aMR z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową zagrodową, wpisana do księgi wieczystej kw.nr SI2S/00010270/3. Dział III księgi wieczystej „Prawa i roszczenia” i Dział IV księgi wieczystej „Hipoteka” - nie zawierają wpisów.

Działka położona w zwartej zabudowie wsi , bezpośrednio graniczy z nieruchomością należącą do OSP Kisielew oraz z zabudowanymi nieruchomościami podmiotów prywatnych.

Dobry dojazd drogą o nawierzchni nieutwardzonej o długości około 50 m od drogi asfaltowej powiatowej Platerów-Lipno. Kształt prostokąta a grunty charakteryzują się dobrą klasą użytków - R. IV b.  

Termin zagospodarowania nieruchomości – w ciągu 1 roku.

Uwaga! Granice nieruchomości mogą być wyznaczone tylko na koszt biorącego w użyczenie nieruchomość.

Wykaz obowiązuje przez okres 21 dni.

Do wyżej wymienionego terminu Urząd Gminy w Platerowie pokój nr 11 przyjmuje zastrzeżenia i wnioski.                  

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie, w dniu 15 czerwca 2018 r.

 Wójt Gminy    

Jerzy Garucki

                                                                                                                                                                  

button wybory samorzad 2018

tablica unijna

un niepelnosprawni thn

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl