slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Wykaz G.6840.3.2018 NIERUCHOMOŚCI gminy Platerów przeznaczonych do zbycia

Platerów dn. 14.06.2018 r.

G.6840.3.2018

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI gminy Platerów przeznaczonych do zbycia:

     Na podstawie art.13 ust.1, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2018 r. poz. 121, 50/ oraz na podstawie Uchwały Nr XXVII/121/05 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30.08.2005r w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata /Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 224/

W Ó J T   G M I N Y   P L A T E R Ó W

podaje do p u b l i c z n e j wiadomości, że przeznacza do Z B Y C I A niżej wymienione nieruchomości gminne:

  1. Nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki 238 o pow. 0,2300 ha , położona w obrębie (0019) OSTROMĘCZYN-KOLONIA gmina Platerów, w terenach oznaczonych na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowiącego integralną część planu – symbolem O.1 3RP z przeznaczeniem pod uprawy polowe i ogrodnicze, wpisana do księgi wieczystej kw.nr SI2S/00022810/8.

Dział III księgi wieczystej „Prawa i roszczenia” i Dział IV księgi wieczystej „Hipoteka” - nie zawierają wpisów.

Działka położona poza zwartą zabudową wsi , bezpośrednio przy drodze krajowej nr 19 Białystok- Lublin.

Dobry dojazd w dobrym miejscu. Bezpośrednie sąsiedztwo to grunty rolne. Po drugiej stronie drogi rozproszona zabudowa siedliskowa (pojedyncze siedliska). Kształt wąskiego prostokąta o wymiarach około

9 x260 m. W ewidencji działka oznaczona dr – droga. Grunty sąsiednie charakteryzują się dobra klasa użytków z przewagą klasy R. III b, Ps. III, R. IV a.  

Termin zagospodarowania nieruchomości – w ciągu 1 roku od nabycia.

Cena nieruchomości określona przez biegłego 6200 zł netto – zwolniona z podatku Vat .

Podstawa sprzedaży – uchwała nr XXXVIII/257/2018 Rady Gminy w Platerowie z dn. 10.05.2018 r.

  1. Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie (0020) PLATERÓW gmina Platerów, oznaczona ewidencyjnym nr działki 152/8 o pow. 0,3600 ha w klasie bonitacyjnej L z r -Ps. III (grunty zadrzewione i zakrzaczone na użytkach rolnych), przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego gminy – teren zabudowy zagrodowej mieszkaniowej (symbol A4aMR), wpisana ko księgi wieczystej SI2S/00012595/1.

Dział III księgi wieczystej „Prawa i roszczenia” i Dział IV księgi wieczystej „Hipoteka” - nie zawierają wpisów.

Położona poza zwartą zabudową wsi Platerów, oddalona o ok. 0,5 km od najbliższych zabudowań (rozproszone pojedyncze siedliska) od strony północnej w odległości ok. 150 m przebiega linia kolejowa Siedlce-Hajnówka. Dojazd słaby drogą gruntową o długości około 800 m od asfaltowej drogi krajowej nr 19 Białystok-Lublin a z drugiej strony w tej samej odległości droga powiatowa Platerów-Czuchów.

Sąsiedztwo i otoczenie działki to grunty orne, w dalszym otoczeniu (ok.400 m) las.

Cała działka jest   zakrzaczona i z rzadka zadrzewiona..

Termin zagospodarowania nieruchomości – w ciągu 5 lat od nabycia.

Cena nieruchomości określona przez biegłego 13000 zł netto (trzynaście tysięcy złotych) + 23% podatek Vat .

Podstawa sprzedaży – uchwała nr XXXVIII/256/2018 Rady Gminy w Platerowie z dn. 10.05.2018 r.

Uwaga! Obie nieruchomości będą zbywane w trybie przetargu, którego warunki zostaną ustalone w odrębnym ogłoszeniu.

Granice nieruchomości mogą być wyznaczone tylko na koszt nabywcy nieruchomości.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami, powinny złożyć wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu *.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości , jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Wykaz obowiązuje przez okres 21 dni.

Do wyżej wymienionego terminu Urząd Gminy w Platerowie pokój nr 11 przyjmuje zastrzeżenia i wnioski.                  

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie, w dniu 15 czerwca 2018 r.

Wójt Gminy    

Jerzy Garucki
__________

* W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o który mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
  3. jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

2- W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną w ust. 1.

                                                                                                                                                                  

tablica unijna

un niepelnosprawni thn

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl