slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Ogłoszenie G.6840.3.2018

Platerów dn. 21.03.2018 r.

G.6840.3.2018

O G Ł O S Z E N I E !

 

                             Na podstawie artykułów 13; 28; 35; 37; 38; 40; 42 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2018 r, poz. 121, 50 / i na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

/ Dz. U. Nr 207, poz.2108 z późniejszymi zmianami/

O G Ł A S Z A M

p u b l i c z n y I   p r z e t a r g   u s t n y nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości gminnej:

  1. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (w zabudowie szeregowej) posadowionym na nieruchomości oznaczonej numerami działek 994/4 i 994/21 o łącznej pow. 0,0605 ha , położonej w obrębie (0004) CZUCHÓW-PIEŃKI gmina Platerów, w terenach oznaczonych na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowiącego integralną część planu – symbolem L4aMR z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową zagrodową, wpisanej do księgi wieczystej kw.nr SI2S/00015021/8.

Dział III księgi wieczystej „Prawa i roszczenia” zawiera wpis – ustanowiono nieopłatnie na czas nieoznaczony służebność gruntową przejazdu i przechodu na całej działce numer 1038/3. Nieruchomość władnąca: SI2S/00024795/0. Każdoczesny właściciel działki nr 1038/4. Uwaga!   Wpis ten nie dotyczy sprzedawanej nieruchomości.

Dział IV księgi wieczystej „Hipoteka” - nie zawiera wpisów.

Opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (zabudowa szeregowa) w złym stanie technicznym, przeznaczonym do rozbiórki na warunkach zawartych w piśmie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków DS.5142.222.2017.MS z dnia 09-10-2017 r, położona w środkowej części wsi Czuchów-Pieńki, wśród zwartej zabudowy siedliskowej i mieszkaniowej. Posiada dostęp do linii energetycznej, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Dojazd utwardzoną drogą powiatową Puczyce-Rusków-Hruszew.

Termin zagospodarowania nieruchomości – zagospodarowana.

Cena wywoławcza nieruchomości określona przez biegłego 4800 zł netto – zwolniona z podatku Vat .

               Wadium w wysokości 480 zł, minimalne postąpienie 50 zł.

Podstawa sprzedaży – uchwała nr XXIX/189/2017 Rady Gminy w Platerowie z dn. 09.06.2017 r.

 

 

O G Ł A S Z A M

p u b l i c z n y I   p r z e t a r g   u s t n y ograniczony

do osób zamieszkujących na terenie gminy i posiadających gospodarstwo rolne w gminie Platerów

na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości gminnej:

  1. Nieruchomość rolna niezabudowana położona w obrębie (0022) RUSKÓW gmina Platerów, oznaczona nr 660/1 o pow. 1,7544 ha (R.IIIb.0,1360, R.IVa.0,7602, R.V.0,8582 ha), przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego gminy – teren upraw polowych i ogrodniczych (symbol 13RP), wpisana ko księgi wieczystej SI2S/00018880/8. Dział III księgi wieczystej „Prawa i roszczenia” zawiera wpis – Zespół Pałacowo-Parkowy w Ruskowie położony na działce nr 1521 o pow. 4,64 ha został wpisany do rejestru zabytków pod numer A-117/1052. Uwaga! Wpis ten nie dotyczy sprzedawanej nieruchomości.

Dział IV księgi wieczystej „Hipoteka” - nie zawiera wpisów.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona poza zwartą zabudową wsi Rusków, ok. 1,5 km na wschód od najbliższych zabudowań. Dojazd   drogą o nawierzchni gruntowej. Sąsiedztwo i otoczenie działki to grunty orne, w dalszym otoczeniu (ok.400 m) las. Część działki od strony wschodniej (o pow. ok.0,57 ha) to grunt nieużytkowany z rzadka porośnięty samosiejkami sosny.

Termin zagospodarowania nieruchomości – 2018 rok.

Cena wywoławcza nieruchomości określona przez biegłego 37000 zł netto (trzydzieści siedem tysięcy złotych) – zwolniona z podatku Vat .

             Wadium w wysokości 3700 zł, minimalne postąpienie 370 zł.

 

 Uwaga!

Granice nieruchomości mogą być wyznaczone tylko na koszt nabywcy nieruchomości.

Zagospodarowanie nieruchomości zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego gminy.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE GMINY W PLATEROWIE pokój nr 14 (Sala Narad) W DNIU 27 kwietnia 2018 roku (piątek) o godzinie 10.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium z dopiskiem numeru nieruchomości, której licytacja dotyczy, w wysokości podanej przy opisie nieruchomości,

na konto Urzędu Gminy w Platerowie nr 37804400040000026020000670 w BS Platerów (decyduje data wpływu na konto Urzędu) lub w kasie Urzędu Gminy w Platerowie ;

najpóźniej w dniu 24 kwietnia 2018 roku (wtorek)  

a także w przypadku przetargu ograniczonego, bycia rolnikiem z gminy Platerów.

Uwaga! II. Cudzoziemcy muszą spełniać warunki określone w odrębnych przepisach.

Osoby przystępujące do przetargu, zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

  1. Osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport)
  2. Przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
  3. Pełnomocnicy–dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo oraz:

       * w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru wykazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo, do reprezentowania danej       osoby prawnej

         * w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

       4. Reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej.

  1. Dowód wpłaty wadium.

Do chwili rozpoczęcia przetargu, organizator może odstąpić od jego przeprowadzenia.

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży .

W razie uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy (niezależnie od przyczyny), ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni po zamknięciu przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy sprzedaży.

Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej ustala organizator przetargu.

Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie opłaty i podatki, koszty notarialne, sądowe i inne nie wymienione, związane z przeniesieniem własności nieruchomości.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie w dniu 21.03.2018 r.

Pełny tekst ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej gminy Platerów.

Informacji można uzyskać pod nr telefonu 83/3591011 lub 83/3578447                                  

                                                                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                                                                        Jerzy Garucki

tablica unijna

un niepelnosprawni thn

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl