slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

OGŁOSZENIE G. 6840.4a.2017-1.2018

Platerów dn. 23.02.2018 r

G. 6840.4a.2017-1.2018

O G Ł O S Z E N I E !

 

                             Na podstawie artykułów 13; 28; 35; 37; 38; 40; 42 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2018 r, poz. 121, 50 / i na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz.2108 z późniejszymi zmianami/

O G Ł A S Z A M

p u b l i c z n y    II   p r z e t a r g   u s t n y

nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości gminnej:

 

  1. Nieruchomość oznaczona nr działki 262 o pow. 0,3821 ha, położona w obrębie HRUSZEW gmina Platerów, położona w terenach oznaczonych na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowiącego integralną część planu – symbolem H4aMR z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową zagrodową, wpisana do księgi wieczystej kw.nr SI2S/00010376/6.

Dział III księgi wieczystej „Prawa i roszczenia”- zawiera wpis „ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu 1 .

Dział IV księgi wieczystej „Hipoteka” - nie zawiera wpisów.

Działka położona na obrzeżach zwartej zabudowy wsi, w sąsiedztwie znajduje się zabudowa zagrodowa siedliskowa oraz tereny nie zabudowane rolne i leśne.

Opis użytków- Br R.IVb.0,1725, R.IVb.0,1737, R.V.0,0359 ha, sposób użytkowania – grunt zabudowany. Zabudowana jest „budynkiem drewnianym - do rozbiórki”, częściowo zawalonym. Dojazd utwardzoną drogą powiatową.

Termin zagospodarowania nieruchomości – w ciągu 5 lat od nabycia.

Podstawa sprzedaży – uchwała nr XLIV/235/2014 Rady Gminy w Platerowie z dn. 31.10.2014 r.

      

Cena wywoławcza nieruchomości (określona przez biegłego) 29000 zł netto + podatek Vat 23% (dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych) netto + podatek Vat.

 

Wadium w wysokości 2900 zł, minimalne postąpienie 290 zł.

 

Uwaga!

Granice nieruchomości mogą być wyznaczone tylko na koszt nabywcy nieruchomości.

Zagospodarowanie nieruchomości zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego gminy.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE GMINY W PLATEROWIE pokój nr 14 (Sala Narad) W DNIU 30 marca 2018 roku (piątek) o godzinie 10.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium z dopiskiem numeru nieruchomości, której licytacja dotyczy, w wysokości podanej przy opisie nieruchomości, na konto Urzędu Gminy w Platerowie nr 37804400040000026020000670 w BS Platerów (decyduje data wpływu na konto Urzędu) lub w kasie Urzędu Gminy w Platerowie ;

najpóźniej w dniu 27 marca 2018 roku (wtorek).

 

Uwaga! II. Cudzoziemcy muszą spełniać warunki określone w odrębnych przepisach.

Osoby przystępujące do przetargu, zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

  1. Osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport)
  2. Przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
  3. Pełnomocnicy–dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo oraz:

         * w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru wykazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo, do reprezentowania danej osoby prawnej

         * w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

  1. Reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej.
  1. Dowód wpłaty wadium.

Do chwili rozpoczęcia przetargu, organizator może odstąpić od jego przeprowadzenia.

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży .

W razie uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy (niezależnie od przyczyny), ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni po zamknięciu przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy sprzedaży.

Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej ustala organizator przetargu.

Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie opłaty i podatki, koszty notarialne, sądowe i inne nie wymienione, związane z przeniesieniem własności nieruchomości.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie w dniu 23.02.2018 r.

Pełny tekst ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej gminy Platerów.

Informacji można uzyskać pod nr telefonu 83/3591011 lub 83/3578447                                  

                                                                                                                                        

button 2

wybory2020

tablica unijna

59973732 413652062805889 1607171320439635968 n

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl