Wykaz G.6845.2.2017 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Platerów dn. 27.10.2017 r.

G. 6845.2.2017


W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI  gminy  Platerów przeznaczonych do  WYDZIERŻAWIENIA:
    Na podstawie art.13 ust.1,  art.35 ustawy z  dnia  21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2016 r,   poz. 2147 ze zmianami/ oraz na podstawie Uchwały  Nr XXVII/121/05 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30.08.2005r w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbycia  i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy  niż 3 lata /Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 224/


W Ó J T   G M I N Y   P L A T E R Ó W
podaje  do  p u b l i c z n e j  wiadomości, że przeznacza do WYDZIERŻAWIENIA  niżej wymienione nieruchomości gminne:

 

1.    Obręb  RUSKÓW gmina Platerów:
    Działka rolna oznaczona nr 660/1  o pow. 1,75 ha (R.IIIb.0,20, R.IVa.0,68, R.V.0,87 ha), przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego gminy –
    teren upraw  polowych i ogrodniczych (symbol 13RP), wpisana ko księgi wieczystej  SI2S/00018880/8.
    Minimalna wysokość czynszu dzierżawnego 10 q pszenicy rocznie.

2.   Działki  zajęte  pod kontener telekomunikacyjny:
o    Nr 320/13 o pow. 0,02 ha w Mężeninie  gmina Platerów
o    Nr 227/2 o pow. 0,01 ha w Hruszniewie gmina Platerów
o    Nr 843/1 o pow. 0,0149 ha w Ruskowie gmina Platerów  
    Wpisane do ksiąg wieczystych odpowiednio SI2S/00018892/5, SI2S/00015020/1, SI2S/00018880/8
    Minimalna wysokość czynszu dzierżawnego 500 zł netto rocznie i coroczny wzrost o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłaszany w  komunikacie GUS.

Obciążenia i zabezpieczenia ciążące na nieruchomościach:
         Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów


Nieruchomość wykazana w pkt.1 zostanie wydzierżawiona w trybie przetargu, którego termin i warunki zostaną podane do publicznej  wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
Nieruchomość wykazana w pkt 2 zostanie wydzierżawiona w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu dzierżawcy.

Szczegółowe warunki  dzierżawy zostaną ustalone w umowie.

Uwaga!  
1.    Granice nieruchomości mogą być wyznaczone tylko na koszt dzierżawcy nieruchomości.
2.    Dzierżawca zobowiązany jest do utrzymania nieruchomości wg zasad prawidłowej gospodarki..
3.    Opłaty niezależne od  właściciela   pokrywa dzierżawca.
4.    Termin zagospodarowania nieruchomości –  2017 rok.
5.    Planowany okres dzierżawy 5 lat do 9 lat.
6.    W przypadku przeznaczenia nieruchomości do  sprzedaży dzierżawca nie korzysta z prawa pierwokupu.               
Wykaz  wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie .
Do wyżej wymienionego terminu Urząd Gminy w Platerowie  pokój nr 11  przyjmuje zastrzeżenia  i  wnioski.                    
Wykaz wywieszono w dniu 31.10.2017 r.

Wójt   Gminy

/-/ Jerzy  Garucki