slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

WYKAZ G. 7145.1.2017 NIERUCHOMOŚCI gminy Platerów przeznaczonych do wynajęcia:

Platerów dn. 08.02.2017 r.

G. 7145.1.2017

WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI  gminy  Platerów przeznaczonych do  wynajęcia:

Na podstawie art.13 ust.1, art. 25,  art.35 ustawy z  dnia  21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2016 r, poz. 2147 ze zmianami / oraz na podstawie Uchwały  Nr VIII/50/2015  Rady Gminy w Platerowie z dnia 21.08.2015r w sprawie  zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy /Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2015 r , poz. 7785 z dnia 24.09.2015 r./
WÓJT GMINY PLATERÓW podaje  do  publicznej  wiadomości, że przeznacza do WYNAJĘCIA niżej wymieniony lokal mieszkalny stanowiący własność gminy:

 

 1. Lokal  mieszkalny  oznaczony numerem 2 o powierzchni użytkowej 54,83 m2,  w budynku  oznaczonym numerem 60 (domu nauczyciela), w Mężeninie.  Budynek posadowiony na działce nr 320/12 – księga wieczysta SI2S/00018892/5, wraz  z częścią budynku gospodarczego o pow. użytkowej 10 m2.

  Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego – tereny letniskowe (symbol B5ML).
  Wyposażenie lokalu – instalacja elektryczna, wodna (punkt czerpalny), ogrzewanie piecami.
  Wysokość  czynszu za mieszkanie 0,90 zł za 1m2 + opłaty niezależne od właściciela (energia elektryczna, woda i ścieki, odpady itp.) + czynsz za budynek gospodarczy przy stawce 0,42 zł za 1 m2, co wynosi miesięcznie 4,20 zł.
  Najem na czas  nieoznaczony.

 2. Lokal mieszkalny oznaczony numerem 1 o powierzchni użytkowej 62,40 m2,  w budynku  oznaczonym numerem 58 (była szkoła), w Falatyczach.  Budynek posadowiony na działce nr 405 – księga wieczysta SI2S/00009814/9.

  Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego – tereny Zabudowy siedliskowej zagrodowej (symbol Z4aMR).
  Wyposażenie lokalu – instalacja elektryczna, wodna (punkt czerpalny), ogrzewanie piecami.
  Wysokość czynszu za mieszkanie 0,90 zł za 1m2 + opłaty niezależne od właściciela (energia elektryczna, woda i ścieki, odpady itp.).
  Najem na czas  nieoznaczony.

Uwaga!  
Najem w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym najemcą.

Zgodnie z art 4 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (jednolity tekst Dz. U z 2005 r.
Nr 31, poz. 266)  „Tworzenie warunków do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy.”
Ust. 2 „Gmina, na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie, zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach.”
Ust. 3 „ Gmina wykonując zadania o których mowa w ust. 1 i 2, wykorzystując mieszkaniowy zasób gminy lub w inny sposób.”

Treść uchwały Rady Gminy w Platerowie dotycząca wynajmowania mieszkań może być udostępniona w Urzędzie Gminy w Platerowie.
Zgodnie z zapisami  paragrafu 3 ust.2 uchwały Rady Gminy w Platerowie cytowanej we wstępie
Osobom  pozostającym w trudnych warunkach mieszkaniowych i osiągającym dochód nie wyższy niż:

 • 75% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym
 • 50%  najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym mogą być wynajmowane lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.

Pierwszeństwo wynajmu lokalu mieszkalnego przysługuje osobom, które:

 1. uprawnione są do lokalu zamiennego na podstawie przepisów ustawy lub orzeczenia sądu
 2. opuściły dom dziecka w związku z uzyskaniem pełnoletności.

Wykaz  wywieszono w dniu 09 lutego 2017 roku, na okres 21 dni,  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie oraz w Sołectwach Mężenin i  Falatycze.

Wójt Gminy Platerów
Jerzy Garucki

button 2

wybory2020

tablica unijna

59973732 413652062805889 1607171320439635968 n

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl