WYKAZ G. 6845.1.2017 NIERUCHOMOŚCI gminy Platerów przeznaczonych do WYDZIERŻAWIENIA:

Platerów dn. 08.02.2017 r.

G. 6845.1.2017

WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI  gminy  Platerów przeznaczonych do  WYDZIERŻAWIENIA:

    Na podstawie art.13 ust.1,  art.35 ustawy z  dnia  21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2016 r,   poz. 2147 ze zmianami/ oraz na podstawie Uchwały  Nr XXVII/121/05 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30.08.2005r w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbycia  i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy  niż 3 lata /Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 224/
WÓJT GMINY PLATERÓW


podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do WYDZIERŻAWIENIA niżej wymienione nieruchomości gminne:

 

 1. Obręb  RUSKÓW gmina Platerów:
  Działka rolna oznaczona nr 660/1  o pow. 1,75 ha (R.IIIb.0,20, R.IVa.0,68, R.V.0,87 ha), przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego gminy –
  teren upraw  polowych i ogrodniczych (symbol 13RP), wpisana ko księgi wieczystej  SI2S/00018880/8.
  Minimalna wysokość czynszu dzierżawnego 10 q pszenicy rocznie.

 2. Obręb  MĘŻENIN gmina Platerów:
  Działka rolna oznaczona nr 320/4 o pow. 0,015 ha (dr),
  przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego gminy –
  teren zabudowy letniskowej (symbol B5ML), wpisana do księgi wieczystej  SI2S/00018892/5.
   Minimalna wysokość czynszu dzierżawnego 0,50 q pszenicy rocznie     

Obciążenia i zabezpieczenia ciążące na nieruchomościach:

Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów

Nieruchomość wykazana w pkt.1 zostanie wydzierżawiona w trybie przetargu, którego termin i warunki zostaną podane do publicznej  wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Nieruchomość wykazana w pkt 2 zostanie wydzierżawiona w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu dzierżawcy.

Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną ustalone w umowie.

Uwaga!  

 1. Granice nieruchomości mogą być wyznaczone tylko na koszt dzierżawcy nieruchomości.
 2. Dzierżawca zobowiązany jest do utrzymania nieruchomości wg zasad prawidłowej gospodarki rolnej.
 3. Opłaty niezależne od  właściciela   pokrywa dzierżawca.
 4. Termin zagospodarowania nieruchomości –  2017 rok.
 5. Planowany okres dzierżawy 5 lat.
 6. W przypadku przeznaczenia nieruchomości do  sprzedaży dzierżawca nie korzysta z prawa pierwokupu.

Wykaz  wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie.
Do wyżej wymienionego terminu Urząd Gminy w Platerowie  pokój nr 11  przyjmuje zastrzeżenia  i  wnioski.                    
Wykaz wywieszono w dniu 08 lutego 2017 r.

Wójt Gminy
Jerzy Garucki