slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Wykaz G.6840.3.2016

Platerów dn. 06.09.2016 r.
G. 6840.3.2016
W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI  gminy  Platerów przeznaczonych do  zbycia:
      Na podstawie art.13 ust.1,  art. 35 ustawy z  dnia  21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2015r.  poz. 1774 /
W Ó J T   G M I N Y   P L A T E R Ó W
podaje  do  p u b l i c z n e j  wiadomości, że przeznacza do SPRZEDAŻY niżej wymienione nieruchomości gminne:

 


1.    Nieruchomość - lokal mieszkalny, oznaczony nr 1 ( na I piętrze) wraz z pomieszczeniem przynależnym do tego mieszkania  piwnicą, w budynku Ośrodku Zdrowia w Platerowie,  z udziałem w gruncie działki  oznaczonej numerem 80 o pow. ogólnej 0,19 ha wpisanej do księgi wieczystej  kw.nr SI2S/00019001/0  i udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeniach które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, przy ulicy Kościelnej nr 17 w Platerowie. Lokal  mieszkalny o powierzchni użytkowej 43,92 m2  zostanie wyodrębniony w trybie ustawy o własności lokali w drodze umowy z nabywcą lokalu a zarząd nieruchomością wspólną odbywał się będzie na zasadach określonych w rozdziale 4 tej ustawy a do czasu ustanowienia umownego zarządu nieruchomością wspólną mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności. Przynależna do lokalu  piwnica jest  oznaczona nr  I a garaż  wykazany jest jako odrębny segment oznaczony nr 2.
2.    Nieruchomość - lokal mieszkalny, oznaczony nr 2 ( na I piętrze) wraz z pomieszczeniem przynależnym do tego mieszkania  piwnicą, w budynku Ośrodku Zdrowia w Platerowie,  z udziałem w gruncie działki  oznaczonej numerem 80 o pow. ogólnej 0,19 ha wpisanej do księgi wieczystej  kw.nr SI2S/00019001/0  i udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeniach które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, przy ulicy Kościelnej nr 17 w Platerowie. Lokal  mieszkalny o powierzchni użytkowej 60,92 m2  zostanie wyodrębniony w trybie ustawy o własności lokali w drodze umowy z nabywcą lokalu a zarząd nieruchomością wspólną odbywał się będzie na zasadach określonych w rozdziale 4 tej ustawy a do czasu ustanowienia umownego zarządu nieruchomością wspólną mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności. Przynależna do lokalu  piwnica jest  oznaczona nr  IV a garaż  wykazany jest jako odrębny segment, oznaczony nr 3.
3.    Nieruchomość - lokal mieszkalny, oznaczony nr 3 ( na I piętrze) wraz z pomieszczeniem przynależnym do tego mieszkania  piwnicą, w budynku Ośrodku Zdrowia w Platerowie,  z udziałem w gruncie działki  oznaczonej numerem 80 o pow. ogólnej 0,19 ha wpisanej do księgi wieczystej  kw.nr SI2S/00019001/0  i udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeniach które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, przy ulicy Kościelnej nr 17 w Platerowie. Lokal  mieszkalny o powierzchni użytkowej 61,89 m2  zostanie wyodrębniony w trybie ustawy o własności lokali w drodze umowy z nabywcą lokalu a zarząd nieruchomością wspólną odbywał się będzie na zasadach określonych w rozdziale 4 tej ustawy a do czasu ustanowienia umownego zarządu nieruchomością wspólną mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności. Przynależna do lokalu  piwnica jest  oznaczona nr  III a garaż  wykazany jest jako odrębny segment, oznaczony nr 6.
4.    Nieruchomość - lokal mieszkalny, oznaczony nr 4 ( na II piętrze) wraz z pomieszczeniem przynależnym do tego mieszkania  piwnicą, w budynku Ośrodku Zdrowia w Platerowie,  z udziałem w gruncie działki  oznaczonej numerem 80 o pow. ogólnej 0,19 ha wpisanej do księgi wieczystej  kw.nr SI2S/00019001/0  i udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeniach które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, przy ulicy Kościelnej nr 17 w Platerowie. Lokal  mieszkalny o powierzchni użytkowej 43,92 m2  zostanie wyodrębniony w trybie ustawy o własności lokali w drodze umowy z nabywcą lokalu a zarząd nieruchomością wspólną odbywał się będzie na zasadach określonych w rozdziale 4 tej ustawy a do czasu ustanowienia umownego zarządu nieruchomością wspólną mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności. Przynależna do lokalu  piwnica jest  oznaczona nr  II a garaż  wykazany jest jako odrębny segment, oznaczony nr 4.
5.    Nieruchomość - lokal mieszkalny, oznaczony nr 5 ( na II piętrze) wraz z pomieszczeniem przynależnym do tego mieszkania  piwnicą, w budynku Ośrodku Zdrowia w Platerowie,  z udziałem w gruncie działki  oznaczonej numerem 80 o pow. ogólnej 0,19 ha wpisanej do księgi wieczystej  kw.nr SI2S/00019001/0  i udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeniach które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, przy ulicy Kościelnej nr 17 w Platerowie. Lokal  mieszkalny o powierzchni użytkowej 60,92 m2  zostanie wyodrębniony w trybie ustawy o własności lokali w drodze umowy z nabywcą lokalu a zarząd nieruchomością wspólną odbywał się będzie na zasadach określonych w rozdziale 4 tej ustawy a do czasu ustanowienia umownego zarządu nieruchomością wspólną mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności. Przynależna do lokalu  piwnica jest  oznaczona nr  V a garaż  wykazany jest jako odrębny segment, oznaczony nr 5.
        Położenie nieruchomości :
o    w otulinie Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu w terenach oznaczonych na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowiącego integralną część planu – symbolem A7U , tereny zabudowy usługowej.
o    w centrum miejscowości gminnej, z pełnym wyposażeniem w media - linia energetyczna, telefoniczna, sieć wodociągowa i kanalizacyjna,  z dojazdem drogą asfaltową a w sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, kościół.
Dział III księgi wieczystej „Prawa i roszczenia”- nie zawiera wpisów.
Dział  IV księgi wieczystej „Hipoteka” - nie zawiera wpisów.
Budynek  Ośrodka Zdrowia jest podpiwniczony mieszkalno-użytkowy, trzykondygnacyjny, murowany.
W podpiwniczeniu znajdują się komórki gospodarcze (t z w. piwnice) oraz kotłownia zasilana piecem węglowym ogrzewającym cały budynek, skład opału oraz inne pomieszczenia.
Cały parter budynku przeznaczony jest na usługi zdrowotne i  jest wyłączony ze sprzedaży.
Pierwsze piętro budynku  zajmują lokale oznaczone numerami 1; 2; 3.  
Drugie piętro zajmują lokale oznaczone nr 4; 5 i 6.
Lokal nr 6 wyłączony jest ze sprzedaży -  zajmuje go Pogotowie Ratunkowe.
Termin zagospodarowania nieruchomości – już  zagospodarowana.
Ceny  lokali mieszkalnych  wraz  z przynależnymi do nich piwnicami, ustalone według operatu  biegłego, wykonanego dnia 12.04.2016 r.  wynoszą:
o     Nr 1 -  65000 zł netto, zwolniona  z podatku Vat  słownie;(sześćdziesiąt pięć  tysięcy złotych),
o     Nr 2 -  82000 zł netto, zwolniona  z podatku Vat  słownie;(osiemdziesiąt dwa  tysiące złotych),
o     Nr 3 -  84000 zł netto, zwolniona  z podatku Vat  słownie;(osiemdziesiąt cztery  tysiące złotych),
o     Nr 4 -  65000 zł netto, zwolniona  z podatku Vat  słownie;(sześćdziesiąt pięć  tysięcy złotych),
o     Nr 5 -  82000 zł netto, zwolniona  z podatku Vat  słownie;(osiemdziesiąt dwa  tysiące złotych),
Ceny garaży w 2 budynkach garażowych jednokondygnacyjnych, z udziałem w gruncie działki  oznaczonej numerem 80 o pow. ogólnej 0,19 ha  w   Platerowie,  wpisanej do księgi wieczystej  kw. nr SI2S/00019001/0 , w otulinie Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu w terenach oznaczonych na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowiącego integralną część planu – symbolem A7U , tereny zabudowy usługowej.  
Garaże zagospodarowane przez najemców lokali:
o    Boks nr 2 o pow. użyt. 21,32 m2 – 9500 zł netto zwolniona z podatku Vat (dziewięć tysięcy pięćset złotych)
o    Boks nr 3 o pow. użyt. 19,35 m2 – 8600 zł netto zwolniona z podatku Vat (osiem tysięcy sześćset złotych)
o    Boks nr 6 o pow. użyt. 19,35 m2 – 8600 zł netto zwolniona z podatku Vat (dziewięć tysięcy sześćset złotych)
o    Boks nr 4 o pow. użyt.  21,32 m2 – 9500 zł netto zwolniona z podatku Vat (dziewięć tysięcy pięćset złotych)
o    Boks nr 5 o pow. użyt. 19,35 m2  – 8600 zł netto zwolniona z podatku Vat (osiem tysięcy sześćset złotych)

Podstawa sprzedaży – uchwała nr XVIII/129/2016 Rady Gminy w Platerowie z dn. 03.06.2016 r. - w trybie bezprzetargowym, stosownie do art. 37 ust.2 pkt 1 w związku z art. 34  ust. 1  pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Sprzedaż  bezprzetargowa – dotyczy  najemcy lokalu mieszkalnego.

6.    Nieruchomość  niezabudowana oznaczona numerem działki 994/20 o powierzchni 0,0093 ha, położona w miejscowości  Czuchów-Pieńki (obręb nr 4) gmina  Platerów, wpisana do księgi wieczystej SI2S/00015021/8. Przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako teren zabudowy mieszkaniowej (symbol na planie L4aMR).
Działka w kształcie zbliżonym do podłużnego trójkąta, przy szerokości podstawy do 2m, użytkowana jest łącznie z działką oznaczoną nr 994/2. Posiada dostęp do mediów.
Cena nieruchomości 1088 zł obejmuje  składniki- kwotę  netto 600 zł+ 23% podatku vat + koszty wyceny w kwocie 350 zł.
Sprzedaż nastąpi w trybie bezprzetargowym na powiększenie nieruchomości sąsiadującej.
7.    Nieruchomość  niezabudowana oznaczona numerem działki 415/2 o powierzchni 0,14 ha, położona w miejscowości Górki (obręb nr 6) gmina Platerów (były obręb Ostromęczyn-Kolonia), wpisana do księgi wieczystej SI2S/00017617/7. Przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej(symbol na planie R10MN).
Położenie wśród zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dojazd do działki drogą utwardzoną a około 40 m drogą gruntową, zaplanowaną do utwardzenia. Kształt działki – prostokąt 43m długi i 31 m szeroki,  z  dostępem do  mediów.  Aktualne zagospodarowanie to ogród warzywny.
Cena nieruchomości  netto 16000 zł  + podatek Vat 23%.  Cena brutto 19680 zł (dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych).
Planowana sprzedaż w trybie przetargu, którego warunki zostaną podane w odrębnym ogłoszeniu.


Uwaga!  Granice nieruchomości mogą być wyznaczone tylko na koszt nabywcy nieruchomości.
               Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34  ustawy o gospodarce nieruchomościami, powinny złożyć wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu *.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości , jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną  w sposób określony w ustawie.
Wykaz  obowiązuje przez okres 21 dni.
Do wyżej wymienionego terminu Urząd Gminy w Platerowie  pokój nr 11  przyjmuje zastrzeżenia  i  wnioski.                    
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie, w dniu 06  września  2016 r.

                                                                                                   Wójt  Gminy      
       
                                                                                                  Jerzy  Garucki
__________
* W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.    przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości  przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o który mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
3.    jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
2- W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną w ust. 1.

tablica unijna

un niepelnosprawni thn

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl