slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Wykaz nieruchomości do wynajęcia G.7145.4.2013-1.2016

Platerów dn. 31.03.2016 r.
G. 7145.4.2013-1.2016
WYKAZ    NIERUCHOMOŚCI 

gminy  Platerów przeznaczonych do  wynajęcia:


                Na podstawie art.13 ust.1, art. 25,  art.35 ustawy z  dnia  21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2010r. Nr 10-2, poz. 661 / oraz na podstawie Uchwały  Nr VIII/50/2015  Rady Gminy w Platerowie z dnia 21.08.2015r w sprawie  zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy /Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2015 r , poz. 7785 z dnia 24.09.2015

r./

W Ó J T   G M I N Y   P L A T E R Ó W
podaje  do  p u b l i c z n e j  wiadomości, że przeznacza do WYNAJĘCIA niżej wymieniony lokal mieszkalny stanowiący własność gminy:


Lokal  mieszkalny (w części 70,96% – do wspólnego użytku)  oznaczony numerem 2 o powierzchni użytkowej 37,75 m2,  w budynku  oznaczonym numerem 22 (domu nauczyciela), w  Górkach. Budynek posadowiony na działce nr 415/1 – księga wieczysta kw. Nr 53020 (bialski), wraz  z garażem oznaczonym nr 2 o pow. użytkowej 19,3 m2.
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol MN).
Wyposażenie lokalu – instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna z łazienką i w. c, ogrzewanie centralne z pieca własnego.
Wysokość  czynszu 1,50 zł za 1m2 + opłaty niezależne od właściciela (energia elektryczna, woda i ścieki, odpady itp.)
Najem na czas  nieoznaczony.
Uwaga!  
Zgodnie z art 4 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (jednolity tekst Dz. U z 2005 r.
Nr 31, poz. 266)  „Tworzenie warunków do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy.”
Ust. 2 „Gmina, na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie, zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach.”
Ust. 3 „ Gmina wykonując zadania o których mowa w ust. 1 i 2, wykorzystując mieszkaniowy zasób gminy lub w inny sposób.”
Treść uchwały Rady Gminy w Platerowie dotycząca wynajmowania mieszkań może być udostępniona w Urzędzie Gminy w Platerowie.
Zgodnie z zapisami  paragrafu 3 ust.2 uchwały Rady Gminy w Platerowie cytowanej we wstępie
Osobom  pozostającym w trudnych warunkach mieszkaniowych i osiągającym dochód nie wyższy niż:   -     75% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym
-   50%  najniższej emerytury w gospodarstwie  wieloosobowym
mogą być  wynajmowane lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.
Pierwszeństwo wynajmu lokalu mieszkalnego przysługuje osobom, które:
        a) uprawnione są do lokalu zamiennego na podstawie przepisów ustawy lub orzeczenia sądu
        b) opuściły dom dziecka w związku z uzyskaniem pełnoletności.
Wykaz  wywieszono w dniu 06 kwietnia 2016 roku, na okres 21 dni,  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie  oraz w Sołectwie  Górki.

 Wójt  Gminy Platerów
 Jerzy Garucki        

tablica unijna

un niepelnosprawni thn

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl