slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

W Y K A Z NIERUCHOMOŚCI gminy Platerów przeznaczonych do zbycia G. 6840.1.2016

Platerów dn. 03.02.2016 r.
G. 6840.1.2016
W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI  gminy  Platerów przeznaczonych do  zbycia:
      Na podstawie art.13 ust.1,  art. 35 ustawy z  dnia  21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2015r.  poz. 1774 /
W Ó J T   G M I N Y   P L A T E R Ó W
podaje  do  p u b l i c z n e j  wiadomości, że przeznacza do SPRZEDAŻY niżej wymienione nieruchomości gminne:1.    Nieruchomość gruntowa, oznaczona nr działki  338/2 o pow. 0,0695 ha, położona w obrębie PUCZYCE gmina Platerów, wydzielona z działki nr 338 (dr 0,0695 ha) położonej w terenach oznaczonych na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowiącego integralną część planu –droga wewnętrzna,  wpisanej do księgi wieczystej  kw.nr SI2S/00021021/3.
Dział III księgi wieczystej „Prawa i roszczenia”- nie zawiera wpisów.
Dział  IV księgi wieczystej „Hipoteka” - nie zawiera wpisów.
Nieruchomość od strony wschodniej sąsiaduje z działkami rolnymi a od zachodniej z zabudową siedliskową.
Aktualny sposób użytkowania to grunt w części uprawiany rolniczo a w części zabudowany budynkami należącymi do osoby fizycznej.
Działka ma  dostęp do mediów. Linia energetyczna, sieć wodociągowa i kanalizacyjna znajdują się w pobliżu.
Termin zagospodarowania nieruchomości – już  zagospodarowana.
Cena nieruchomości określona przez biegłego 2150 zł netto zwolniona  z podatku Vat + koszty  podziału geodezyjnego w kwocie 2000 zł.  Łączna cena wynosi 4150 zł (cztery  tysiące sto pięćdziesiąt złotych).
Podstawa sprzedaży – uchwała nr XV/113/2016 Rady Gminy w Platerowie z dn. 29.01.2016 r. - w trybie bezprzetargowym, stosownie do art. 37 ust.2 pkt 6 i  ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2.    Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej, oznaczona nr działki  1328/5 o pow. 0,0283 ha, położona w obrębie Czuchów-Pieńki gmina Platerów (Bi.0,0283 ha), wpisana do księgi wieczystej  kw.nr SI2S/00015788/2.
Dział III księgi wieczystej „Prawa i roszczenia” i  Dział  IV księgi wieczystej „Hipoteka” - nie zawierają wpisów.
Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Platerów uchwalonego uchwałą nr XI/51/03 Rady Gminy w Platerowie z dnia 29.10.2003 r.. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Platerów, przedmiotowa działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem L4aMR z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową zagrodową oraz symbolem L6UO z przeznaczeniem pod usługi oświaty.
Aktualny sposób użytkowania to działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej, nieogrodzona. Lokal mieszkalny oddany w najem na podstawie umowy najmu  G.7145.5.2013 z dnia 10.09.2013 r, zawartej na czas nieoznaczony.
Dojazd do nieruchomości po działce gminnej oznaczonej nr 1327/7 pełniącej funkcję drogi wewnętrznej dojazdowej, która  graniczy z publiczną drogą powiatową Puczyce-Hruszew, na zasadzie opisanej w decyzji GiK.7430/12/2008 zatwierdzającej podział lub na zasadzie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu.
Termin zagospodarowania nieruchomości – nieruchomość już zagospodarowana przez najemcę lokalu.
Cena nieruchomości 31000 zł (trzydzieści jeden tysięcy złotych).
Sprzedaż nastąpi w trybie bezprzetargowym stosownie do art. 37 ust.2 pkt 1 mówiącym o pierwszeństwie w nabyciu wynikającym z art. 34* ust.1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Podstawa sprzedaży – uchwała nr XIV/108/2015 Rady Gminy w Platerowie z dn. 30.12.2015 r. w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
W akcie notarialnym zbycia nieruchomości zostanie ustanowione Ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością o treści wpisu „Nieodpłatna ustanowiona na czas nieokreślony służebność gruntowa polegająca na :  
•    przesyle energii elektrycznej przewodem po ścianie budynku znajdującego się na działce nr 1328/6  i  1328/5, do granicy z działką nr 1328/3 o długości 22m z wbudowaną skrzynką rozdzielczą, której przebieg obrazuje linia koloru różowego na planie sytuacyjno-wysokościowym wykonanym przez Urząd Gminy w Platerowie, a prawo to zostaje ustanowione w celu korzystania z tej linii zgodnie z jej przeznaczeniem, a zwłaszcza w celu eksploatacji, konserwacji, remontu, odbudowy, modernizacji, dostarczania i przesyłania energii elektrycznej a ponadto dostępu do obciążonego terenu w każdym czasie po uprzednim zawiadomieniu właścicieli gruntu z obowiązkiem niezwłocznego przywrócenia powierzchni do poprzedniego stanu”.
•    przesyle  kanalizacji rurą kanalizacyjną o  średnicy 150 mm i studzienką rewizyjną,  umieszczonymi w gruncie przebiegającą w poprzek działek oznaczonych nr 1328/6 i  1328/5, do granicy z działką nr 1328/3 o długości 18 m, której przebieg obrazuje linia koloru zielonego na planie sytuacyjno-wysokościowym wykonanym przez Urząd Gminy w Platerowie, a prawo to zostaje ustanowione w celu korzystania z tej linii kanalizacyjnej zgodnie z jej przeznaczeniem, a zwłaszcza w celu eksploatacji, konserwacji, remontu, odbudowy, modernizacji, dostarczania i odbioru ścieków a ponadto dostępu do obciążonego terenu w każdym czasie po uprzednim zawiadomieniu właścicieli gruntu z obowiązkiem niezwłocznego przywrócenia powierzchni do poprzedniego stanu”.


Uwaga!  Granice nieruchomości mogą być wyznaczone tylko na koszt nabywcy nieruchomości.
               Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34  ustawy o gospodarce nieruchomościami, powinny złożyć wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu *.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości , jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną  w sposób określony w ustawie.
Wykaz  obowiązuje przez okres 21 dni.
Do wyżej wymienionego terminu Urząd Gminy w Platerowie  pokój nr 11  przyjmuje zastrzeżenia  i  wnioski.                    
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie, w dniu 03 lutego 2016 r.

                                                                                                   Wójt  Gminy      
       
                                                                                                  Jerzy  Garucki
__________
* W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.    przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości  przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o który mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
3.    jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
2- W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną w ust. 1.


-

tablica unijna

un niepelnosprawni thn

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl