slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

NIERUCHOMOŚCI gminy Platerów przeznaczonych do zbycia G. 6840.2.2015

Platerów dn. 26.11.2015 r.
G. 6840.2.2015
W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI  gminy  Platerów przeznaczonych do  zbycia:

     

Na podstawie art.13 ust.1,  art. 35 ustawy z  dnia  21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2015r.  poz. 1774 /
W Ó J T   G M I N Y   P L A T E R Ó W

podaje  do  p u b l i c z n e j  wiadomości, że przeznacza do SPRZEDAŻY niżej wymienione nieruchomości gminne:


1.    Nieruchomość gruntowa, oznaczona nr działki  678/1 o pow. 0,2592 ha, położona w obrębie Kisielew gmina Platerów (B-R.V.0,2592 ha), wpisana do księgi wieczystej  kw.nr SI2S/00010473/6 .
Dział III księgi wieczystej „Prawa i roszczenia”-  nie zawiera wpisów;  
Dział  IV księgi wieczystej - Hipoteka nie zawiera wpisów.
Położona w  Parku Krajobrazowym Podlaski Przełom Bugu w terenach oznaczonych na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowiącego integralną część planu – symbolem F3RP z przeznaczeniem pod uprawy polowe i ogrodnicze; na obrzeżach wśród zwartej zabudowy siedliskowej oraz w bezpośrednim sąsiedztwie lasu od strony zachodniej. Dojazd drogą gruntową ok.150m, od drogi asfaltowej Platerów-Mężenin.
Aktualny sposób użytkowania – grunt ze służebnością  gruntową dla zabudowań - budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych a przedmiotem wyceny objęty był sam grunt a wszelkie zabudowania znajdujące się na gruncie nie były uwzględniane w wycenie.
Termin zagospodarowania nieruchomości – bezpośrednio po zakupieniu.
Cena nieruchomości ustalona przez biegłego 11600 zł netto, pomniejszona o bonifikatę 10%.
Sprzedaż  nieruchomości  nastąpi w trybie bezprzetargowym poprzedniemu właścicielowi.
Tryb bezprzetargowy wynika z art. 37 ust.2 pkt 1 oraz stosownie do art. 34 ust.1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w brzmieniu „jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust.1…).
Udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust.3 uzasadnia art. 68 ust.1 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Podstawa sprzedaży – uchwała nr XII/87/2015 Rady Gminy w Platerowie z dn. 20.11.2015 r.

2.    Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona nr działki  1038/4 o pow. 0,2511 ha, położona w obrębie Czuchów-Pieńki gmina Platerów, wydzielona z działki nr 1038/1 (Ls.VI.0,42; RVI.0,48 ha) położonej w terenach oznaczonych na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowiącego integralną część planu – symbolem L4aMR z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową zagrodową oraz symbolem L3RP z przeznaczeniem pod uprawy polowe i ogrodnicze,  wpisanej do księgi wieczystej  kw.nr SI2S/00015021/8.
Dział III księgi wieczystej „Prawa i roszczenia”- nie zawiera wpisów.
Dział  IV księgi wieczystej „Hipoteka” - nie zawiera wpisów.
Nieruchomość od strony wschodniej sąsiaduje z zabudową siedliskową a od strony południowej i zachodniej w bezpośrednim sąsiedztwie jest las. Wzdłuż zachodniej granicy działki przebiega linia kolejowa Siedlce-Czeremcha.
Aktualny sposób użytkowania to grunt niezabudowany, nieogrodzony i niezagospodarowany.
Działka nie ma bezpośredniego dostępu do mediów. Linia energetyczna i sieć wodociągowa znajdują się w pobliżu (kilkadziesiąt i kilkanaście metrów od działki). Dojazd do nieruchomości po działce pełniącej funkcję drogi wewnętrznej, powstałej z  wydzielenia z działki nr 1038/1.
Termin zagospodarowania nieruchomości – w ciągu 5 lat po zakupieniu.
Cena nieruchomości 13000 zł netto (trzynaście tysięcy sześćset złotych) + podatek Vat 23%.
Podstawa sprzedaży – uchwała nr X/77/2015 Rady Gminy w Platerowie z dn. 30.09.2015 r. - w trybie bezprzetargowym, stosownie do art. 37 ust.2 pkt 6 i  ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

3.    Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej, oznaczona nr działki  844/5 o pow. 0,0243 ha, położona w obrębie Chłopków gmina Platerów (Bz.0,0243 ha), wpisana do księgi wieczystej  kw.nr SI2S/00009815/6.
Dział III księgi wieczystej „Prawa i roszczenia”- Ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością o treści wpisu „Nieodpłatna ustanowiona na czas nieokreślony służebność gruntowa polegająca na przesyle energii elektrycznej przewodem po ścianie budynku znajdującego się na działce nr 844/5, od granicy z działką nr 844/6 o długości 10m, której przebieg obrazuje linia koloru różowego na planie sytuacyjno-wysokościowym wykonanym przez Urząd Gminy w Platerowie, a prawo to zostaje ustanowione w celu korzystania z tej linii zgodnie z jej przeznaczeniem, a zwłaszcza w celu eksploatacji, konserwacji, remontu, odbudowy, modernizacji, dostarczania i przesyłania energii elektrycznej a ponadto dostępu do obciążonego terenu w każdym czasie po uprzednim zawiadomieniu właścicieli gruntu z obowiązkiem niezwłocznego przywrócenia powierzchni do poprzedniego stanu”.
Dział  IV księgi wieczystej „Hipoteka” - nie zawiera wpisów.
Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Platerów uchwalonego uchwałą nr XI/51/03 Rady Gminy w Platerowie z dnia 29.10.2003 r.. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Platerów, przedmiotowa działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem S5U – zabudowa usługowa. Aktualny sposób użytkowania to działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej, nieogrodzona. Oddana w najem na podstawie umowy najmu lokalu mieszkalnego G.71404/11/05 z dnia 29.04.2005 r, zawartej na czas nieoznaczony.
Termin zagospodarowania nieruchomości – nieruchomość już zagospodarowana przez najemcę lokalu..
Cena nieruchomości 31000 zł (trzydzieści jeden tysięcy złotych), pomniejszona o 2% bonifikatę.
Sprzedaż nastąpi w trybie bezprzetargowym stosownie do art. 37 ust.2 pkt 1 mówiącym o pierwszeństwie w nabyciu wynikającym z art. 34* ust.1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Podstawa sprzedaży – uchwała nr VIII/49/2015 Rady Gminy w Platerowie z dn. 21.08.2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2015-2020  i Uchwała nr XII/89/2015 Rady Gminy w Platerowie z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gminnej ustalonej zgodnie z art. 67 ust.3 lub ust.3a ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Uwaga!  Granice nieruchomości mogą być wyznaczone tylko na koszt nabywcy nieruchomości.
               Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34  ustawy o gospodarce nieruchomościami, powinny złożyć wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu *.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości , jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną  w sposób określony w ustawie.
Wykaz  obowiązuje przez okres 21 dni.
Do wyżej wymienionego terminu Urząd Gminy w Platerowie  pokój nr 11  przyjmuje zastrzeżenia  i  wnioski.                    
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie, w dniu 26 listopada  2015 r.

Wójt  Gminy      
Jerzy  Garucki
__________
* W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.    przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości  przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o który mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
3.    jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
2- W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną w ust. 1.

tablica unijna

un niepelnosprawni thn

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl