slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Ogłoszenie G. 6840.2.a.2015

Platerów 12.10.2015 r
G. 6840.2.a.2015
O G Ł O S Z E N I E  !
                       Na podstawie  artykułów 13; 28; 35; 37; 38; 40; 42  ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2014 r, poz. 518 /  i  na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. Nr 207, poz.2108 z późn. zmianami/  
O G Ł A S Z A M
P I E R W S Z Y     p u b l i c z n y,   p r z e t a r g   u s t n y  nieograniczony  na sprzedaż  niżej wymienionych nieruchomości gminnych:


1.    Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona nr działki  506 o pow. 0,0433 ha, położona w obrębie Rusków gmina Platerów (ŁIV 0,0415, W-ŁIV. 0,0018ha), wpisana do księgi wieczystej  kw.nr SI2S/00018880/8.
Dział III księgi wieczystej „Prawa i roszczenia”- Ograniczanie w rozporządzaniu nieruchomością- zespół pałacowo-parkowy w Ruskowie położony na działce nr 1521o pow. 4,64 ha został wpisany do rejestru zabytków pod nr A-117/1052. Podstawa sprzedaży – uchwała nr VII/41/2015 Rady Gminy w Platerowie z dn. 12.06.2015 r.
Dział  IV księgi wieczystej - Hipoteka nie zawiera wpisów.
Położona w Otulinie Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu w terenach oznaczonych na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowiącego integralną część planu – symbolem I1ZN z przeznaczeniem pod zieleń niską, dna dolin a w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego znajduje się na obszarach powierzchniowej eksploatacji surowców (symbol PE).
Aktualny sposób użytkowania to łąka oraz rów.
Termin zagospodarowania nieruchomości – bezpośrednio po zakupieniu.
Sprzedaż działki nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Cena wywoławcza nieruchomości 900 zł netto (dziewięćset złotych) + podatek Vat 23% + koszty wyceny 200 zł
Wysokość wadium 100 zł;  minimalne postąpienie 10 zł.

2.    Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona nr działki  528 o pow. 0,3612 ha, położona w obrębie Rusków gmina Platerów (PsV.0,3307, W-PsV.0,0305 ha), wpisana do księgi wieczystej  kw.nr SI2S/00018880/8.  Podstawa sprzedaży-uchwała nr VII/41/2015 Rady Gminy w Platerowie z dn. 12.06.2015 r.
Dział III księgi wieczystej „Prawa i roszczenia”- Ograniczanie w rozporządzaniu nieruchomością- zespół pałacowo-parkowy w Ruskowie położony na działce nr 1521o pow. 4,64 ha został wpisany do rejestru zabytków pod nr A-117/1052.
Dział  IV księgi wieczystej „Hipoteka” - nie zawiera wpisów.
Położona w Otulinie Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu w terenach oznaczonych na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowiącego integralną część planu – symbolem I1ZN z przeznaczeniem pod zieleń niską, dna dolin a w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego znajduje się na obszarach powierzchniowej eksploatacji surowców (symbol PE).
Aktualny sposób użytkowania to grunt zadrzewiony i zakrzewiony.
Termin zagospodarowania nieruchomości – bezpośrednio po zakupieniu.
Sprzedaż działki nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Cena nieruchomości 7600 zł netto (siedem tysięcy sześćset złotych) + podatek Vat 23% + koszty wyceny 200 zł.
Wysokość wadium 800 zł;  minimalne postąpienie 80 zł.

3.    Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona nr działki  894 o pow. 2,3090 ha, położona w obrębie Rusków gmina Platerów (RIIIb.0,0855, RIVa.1,6952, RIVb.0,0327, RV.0,4956 ha), wpisana do księgi wieczystej  kw.nr SI2S/00018884/6.  Podstawa sprzedaży – uchwała nr VII/42/2015 Rady Gminy w Platerowie z dn. 12.06.2015 r.
Dział III księgi wieczystej „Prawa i roszczenia”- Ograniczanie w rozporządzaniu nieruchomością- zespół pałacowo-parkowy w Ruskowie położony na działce nr 960 o pow. 0,52 ha został wpisany do rejestru zabytków pod nr A-117/1052.
Dział  IV księgi wieczystej „Hipoteka” - nie zawiera wpisów.
Położona w Parku Krajobrazowym Podlaski Przełom Bugu w terenach oznaczonych na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowiącego integralną część planu – symbolem I3RP z przeznaczeniem pod uprawy polowe i ogrodnicze z możliwością dolesienia.
Aktualny sposób użytkowania to grunt orny uprawiany rolniczo, będący w dzierżawie na podstawie umowy zawartej na okres 10 lat (umowa zawarta dnia 07 marca 2012 r.) a przyszły nabywca wstąpi w stosunek dzierżawy w miejsce zbywcy i fakt ten będzie ujawniony w akcie notarialnym. Dzierżawcy tej działki przysługuje prawo pierwokupu a zbywca musi umożliwić dzierżawcy skorzystanie z przysługującego mu prawa pierwokupu w trybie ustawy z dnia 11.04.2003 r.  o kształtowaniu ustroju rolnego (art. 3 ust.1) i stosownie do art. 598 ustawy Kodeks cywilny.
Ponad to istnieje możliwość wpisania praw obligacyjnych, w tym dzierżawy do działu III księgi wieczystej a ich ujawnienie ma charakter fakultatywny.
Termin zagospodarowania nieruchomości – bezpośrednio po zakończeniu umownego okresu dzierżawnego i zbiorze zasianych płodów.
Sprzedaż działki nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Cena nieruchomości 48900 zł (czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset złotych) +koszty wyceny 200 zł.
Wysokość wadium 4900 zł;  minimalne postąpienie 490 zł.

4.    Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona nr działki  896 o pow. 1,9704 ha, położona w obrębie Rusków gmina Platerów (LsV.1,5557, RIIIb.0,0608, RIVa.0,2948, RIVb.0,0591 ha), wpisana do księgi wieczystej  kw.nr SI2S/00018884/6. Podstawa sprzedaży – uchwała nr VII/42/2015 Rady Gminy w Platerowie z dn. 12.06.2015 r. Podstawa sprzedaży–uchwała nr VII/42/2015 Rady Gminy w Platerowie z dn. 12.06.2015 r.
Dział III księgi wieczystej „Prawa i roszczenia”- Ograniczanie w rozporządzaniu nieruchomością- zespół pałacowo-parkowy w Ruskowie położony na działce nr 960 o pow. 0,52 ha został wpisany do rejestru zabytków pod nr A-117/1052.
Dział  IV księgi wieczystej „Hipoteka” - nie zawiera wpisów.
Położona w Parku Krajobrazowym Podlaski Przełom Bugu w terenach oznaczonych na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowiącego integralną część planu – symbolem I3RP z przeznaczeniem pod uprawy polowe i ogrodnicze z możliwością dolesienia.
Aktualny sposób użytkowania to  las i grunt orny uprawiany rolniczo w użytkowaniu bezumownym.
Termin zagospodarowania nieruchomości – bezpośrednio po zakupieniu  oraz ewentualne umożliwienie zebrania zbiorów obecnemu użytkownikowi.
Sprzedaż działki nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Cena nieruchomości 19600 zł  (dziewiętnaście tysięcy sześćset złotych) +koszty wyceny 200 zł.
Wysokość wadium 2000 zł;  minimalne postąpienie 200 zł.                                                                                                                                                                       
Uwaga!  
Granice nieruchomości mogą być wyznaczone tylko na koszt nabywcy nieruchomości.
Zagospodarowanie nieruchomości zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego gminy.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE GMINY W PLATEROWIE  pokój nr 14( Sala Narad) W DNIU  20 listopada 2015 roku (piątek) o godzinie 10.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium z dopiskiem numeru działki, której licytacja dotyczy, w wysokości podanej przy opisie każdej działki,  na konto Urzędu Gminy w Platerowie nr 37804400040000026020000670 w BS Platerów(decyduje data wpływu na konto Urzędu) lub w kasie Urzędu Gminy w Platerowie ; najpóźniej w dniu 17 listopada 2015 roku (wtorek)
Uwaga! Cudzoziemcy muszą spełniać warunki określone w odrębnych przepisach.
Osoby przystępujące do przetargu, zobowiązane są przedstawić Komisji  Przetargowej następujące dokumenty:
1.    Osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport)
2.    Przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
3.    Pełnomocnicy–dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo oraz:
      * w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru wykazujący   
         umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo, do reprezentowania danej  
         osoby prawnej
      * w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej –  
        aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
        4.  Reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis
              właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby  
              prawnej.
        5.   Dowód wpłaty wadium.
Do chwili rozpoczęcia przetargu, organizator może odstąpić od jego przeprowadzenia.
Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży .
W razie uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy (niezależnie od przyczyny), ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego.
 Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni po zamknięciu przetargu.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy sprzedaży.
Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej ustala organizator przetargu.
Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie opłaty i podatki, koszty notarialne, sądowe i inne nie wymienione, związane z przeniesieniem własności nieruchomości.
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie w dniu  12.10.2015 r.
Informacji można uzyskać pod nr telefonu 083/357.84.26 lub 83/357.84.47.

WÓJT   GMINY


Jerzy   Garucki

tablica unijna

un niepelnosprawni thn

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl