slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

W Y K A Z G. 6840.2.2015

Platerów dn. 28.07.2015 r.
G. 6840.2.2015
W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI  gminy  Platerów przeznaczonych do  zbycia:
      Na podstawie art.13 ust.1,  art. 35 ustawy z  dnia  21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2015r.  poz. 782 /
W Ó J T   G M I N Y   P L A T E R Ó W
podaje  do  p u b l i c z n e j  wiadomości, że przeznacza do SPRZEDAŻY niżej wymienione nieruchomości gminne:

 

1.    Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona nr działki  506 o pow. 0,0433 ha, położona w obrębie Rusków gmina Platerów (ŁIV 0,0415, W-ŁIV. 0,0018ha), wpisana do księgi wieczystej  kw.nr SI2S/00018880/8.
Dział III księgi wieczystej „Prawa i roszczenia”- Ograniczanie w rozporządzaniu nieruchomością- zespół pałacowo-parkowy w Ruskowie położony na działce nr 1521o pow. 4,64 ha został wpisany do rejestru zabytków pod nr A-117/1052.
Dział  IV księgi wieczystej - Hipoteka nie zawiera wpisów.
Położona w Otulinie Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu w terenach oznaczonych na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowiącego integralną część planu – symbolem I1ZN z przeznaczeniem pod zieleń niską, dna dolin a w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego znajduje się na obszarach powierzchniowej eksploatacji surowców (symbol PE).
Aktualny sposób użytkowania to łąka oraz rów.
Termin zagospodarowania nieruchomości – bezpośrednio po zakupieniu.
Cena nieruchomości 900 zł netto (dziewięćset złotych) + podatek Vat 23% + koszty wyceny 200 zł
Podstawa sprzedaży – uchwała nr VII/41/2015 Rady Gminy w Platerowie z dn. 12.06.2015 r.

2.    Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona nr działki  528 o pow. 0,3612 ha, położona w obrębie Rusków gmina Platerów (PsV.0,3307, W-PsV.0,0305 ha), wpisana do księgi wieczystej  kw.nr SI2S/00018880/8.
Dział III księgi wieczystej „Prawa i roszczenia”- Ograniczanie w rozporządzaniu nieruchomością- zespół pałacowo-parkowy w Ruskowie położony na działce nr 1521o pow. 4,64 ha został wpisany do rejestru zabytków pod nr A-117/1052.
Dział  IV księgi wieczystej „Hipoteka” - nie zawiera wpisów.
Położona w Otulinie Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu w terenach oznaczonych na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowiącego integralną część planu – symbolem I1ZN z przeznaczeniem pod zieleń niską, dna dolin a w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego znajduje się na obszarach powierzchniowej eksploatacji surowców (symbol PE).
Aktualny sposób użytkowania to grunt zadrzewiony i zakrzewiony.
Termin zagospodarowania nieruchomości – bezpośrednio po zakupieniu.
Cena nieruchomości 7600 zł netto (siedem tysięcy sześćset złotych) + podatek Vat 23% + koszty wyceny 200 zł.
Podstawa sprzedaży – uchwała nr VII/41/2015 Rady Gminy w Platerowie z dn. 12.06.2015 r.

3.    Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona nr działki  894 o pow. 2,3090 ha, położona w obrębie Rusków gmina Platerów (RIIIb.0,0855, RIVa.1,6952, RIVb.0,0327, RV.0,4956 ha), wpisana do księgi wieczystej  kw.nr SI2S/00018884/6.
Dział III księgi wieczystej „Prawa i roszczenia”- Ograniczanie w rozporządzaniu nieruchomością- zespół pałacowo-parkowy w Ruskowie położony na działce nr 960 o pow. 0,52 ha został wpisany do rejestru zabytków pod nr A-117/1052.
Dział  IV księgi wieczystej „Hipoteka” - nie zawiera wpisów.
Położona w Parku Krajobrazowym Podlaski Przełom Bugu w terenach oznaczonych na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowiącego integralną część planu – symbolem I3RP z przeznaczeniem pod uprawy polowe i ogrodnicze z możliwością dolesienia.
Aktualny sposób użytkowania to grunt orny uprawiany rolniczo, będący w dzierżawie na podstawie umowy zawartej na okres 10 lat a przyszły nabywca wstąpi w stosunek dzierżawy w miejsce zbywcy i fakt ten będzie ujawniony w akcie notarialnym. Dzierżawcy tej działki przysługuje prawo pierwokupu a zbywca musi umożliwić dzierżawcy skorzystanie z przysługującego mu prawa pierwokupu w trybie ustawy z dnia 11.04.2003 r.  o kształtowaniu ustroju rolnego (art. 3 ust.1) i stosownie do art. 598 ustawy Kodeks cywilny.
Ponad to istnieje możliwość wpisania praw obligacyjnych, w tym dzierżawy do działu III księgi wieczystej a ich ujawnienie ma charakter fakultatywny.
Termin zagospodarowania nieruchomości – bezpośrednio po zakończeniu umownego okresu dzierżawnego.
Cena nieruchomości 48900 zł (czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset złotych) +koszty wyceny 200 zł.
Podstawa sprzedaży – uchwała nr VII/42/2015 Rady Gminy w Platerowie z dn. 12.06.2015 r.

4.    Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona nr działki  896 o pow. 1,9704 ha, położona w obrębie Rusków gmina Platerów (LsV.1,5557, RIIIb.0,0608, RIVa.0,2948, RIVb.0,0591 ha), wpisana do księgi wieczystej  kw.nr SI2S/00018884/6.
Dział III księgi wieczystej „Prawa i roszczenia”- Ograniczanie w rozporządzaniu nieruchomością- zespół pałacowo-parkowy w Ruskowie położony na działce nr 960 o pow. 0,52 ha został wpisany do rejestru zabytków pod nr A-117/1052.
Dział  IV księgi wieczystej „Hipoteka” - nie zawiera wpisów.
Położona w Parku Krajobrazowym Podlaski Przełom Bugu w terenach oznaczonych na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowiącego integralną część planu – symbolem I3RP z przeznaczeniem pod uprawy polowe i ogrodnicze z możliwością dolesienia.
Aktualny sposób użytkowania to  las i grunt orny uprawiany rolniczo w użytkowaniu bezumownym.
Termin zagospodarowania nieruchomości – bezpośrednio po zakupieniu.
Cena nieruchomości 19600 zł  (dziewiętnaście tysięcy sześćset złotych) +koszty wyceny 200 zł.
Podstawa sprzedaży – uchwała nr VII/42/2015 Rady Gminy w Platerowie z dn. 12.06.2015 r.

5.    Nieruchomość gruntowa, oznaczona nr działki  1364/1 o pow. 0,0390 ha, położona w obrębie Lipno gmina Platerów (dr 0,0390 ha), wpisana do księgi wieczystej  kw.nr SI2S/00019561/3.
Dział III i  IV księgi wieczystej „Prawa, roszczenia i ograniczenia”  oraz „Hipoteka” - nie zawierają wpisów.
Położona w Parku Krajobrazowym Podlaski Przełom Bugu w terenach oznaczonych na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  jako droga.
Aktualny sposób użytkowania to  grunt siedliskowy  w części  zabudowany murowanym budynkiem gospodarczym, który w obrysie  wychodzi poza granice wąskiej działki nr 1364/1 i uniemożliwia pierwotne wykorzystanie jako drogi.
Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy z uwagi na już zagospodarowany teren siedliskowy.
Cena nieruchomości 2400 zł netto (dwa tysiące czterysta złotych) + podatek Vat 23% + koszty wyceny 350 zł.
Podstawa sprzedaży – uchwała nr VII/43/2015 Rady Gminy w Platerowie z dn. 12.06.2015 r.
               Sprzedaż  nieruchomość wymienionych w punktach od 1 do 4 nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, którego termin i warunki zostaną określone w odrębnym ogłoszeniu  a nieruchomości  z punktu 5 w trybie bezprzetargowym z uwagi na konieczność poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej współwłasność osób, które zamierzają tę nieruchomość nabyć (art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami).
Uwaga!  Granice nieruchomości mogą być wyznaczone tylko na koszt nabywcy nieruchomości.
               Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34  ustawy o gospodarce nieruchomościami, powinny złożyć wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu *.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości , jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną  w sposób określony w ustawie.
Wykaz  obowiązuje przez okres 21 dni.
Do wyżej wymienionego terminu Urząd Gminy w Platerowie  pokój nr 11  przyjmuje zastrzeżenia  i  wnioski.                    
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie, w dniu 28 lipca  2014 r.

 

   Wójt  Gminy           

  Jerzy  Garucki

 


__________
* W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.    przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości  przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o który mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
3.    jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
2- W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną w ust. 1.

tablica unijna

un niepelnosprawni thn

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl