slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Ogłoszenie 6840.4.a.2014

Platerów 04.12.2014 r
G. 6840.4.a.2014
O G Ł O S Z E N I E  !

                       Na podstawie  artykułów 13; 28; 35; 37; 38; 39; 40; 42  ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2014r, poz. 518, 659, 805, 822, 906, 1200 /  i  na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrze-śnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U z 2014 r, poz. 1490/  
O G Ł A S Z A M
D R U G I      p u b l i c z n y,   p r z e t a r g   u s t n y  nieograniczony  na sprzedaż  niżej wymienionych nieruchomości gminnych:

                                                                                                                                                                             
1.    Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona nr działki  1132  o pow. 0,0775 ha, położona w obrębie Mężenin  gmina Platerów (Bz.), wpisana do księgi wieczystej kw .nr SI2S/00016237/2, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego- teren zabudowy letniskowej (symbol B5ML)
            Dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów.
            Opis. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, położone poza zwartą zabudową wsi, na terenach  
            zabudowy letniskowej. Dojazd do nieruchomości dobry, drogą o nawierzchni gruntowej.
            Odległość od drogi asfaltowej wynosi ok.120 m. Okolica cicha i spokojna.
Termin zagospodarowania nieruchomości do 5 lat od nabycia.
Cena wywoławcza nieruchomości 20000 zł netto + podatek Vat 23%.
Wadium w wysokości 2000 zł, minimalne postąpienie 200 zł

TRZECI   p u b l i c z n y,   p r z e t a r g   u s t n y  nieograniczony  na sprzedaż  niżej wymienionych nieruchomości gminnych:

1.    Nieruchomość  zabudowana segmentem budynku wielorodzinnego („czworaku” - wymagająca remontu) składająca się z dwóch odrębnych działek:
       Nr  994/6  z lokalem socjalnym nr 17”c”, dawny nr 3 o pow. 0,0140 ha, położona w obrębie Czuchów- Pieńki  gmina Platerów (Br.R-V), wpisana do księgi wieczystej kw .nr SI2S/00015021/8 dawny 15021Ł. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów.
       Obciążeniem są warunki konserwatorskie
       -  prace remontowe  obejmować winny cały budynek a nie  jego część
       -  wszystkie prace remontowe i budowlane należy konsultować z Wojewódzkim Urzędem
          Ochrony Zabytków Delegatura  w Siedlcach.  
       Przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego - Teren zabudowy siedliskowej z
         przeznaczeniem pod teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej (symbol L4aMR).
       Termin zagospodarowania nieruchomosci 2015 rok.
       Cena wywoławcza  nieruchomości 5440 zł netto, zwolniona z podatku vat + koszty wyceny    
       369 zł. Wadium w wysokości 600 zł, minimalne postąpienie 60 zł  i

        Nr 994/10  z lokalem socjalnym nr 17”g”, dawny nr 7 o pow. 0,0139 ha, położona w obrębie Czuchów- Pieńki  gmina Platerów (Br.R-V), wpisana do księgi wieczystej kw .nr SI2S/00015021/8  dawny15021Ł. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów. Obciążeniem są warunki konserwatorskie
-  prace remontowe  obejmować winny cały budynek a nie  jego część
-  wszystkie prace remontowe i budowlane należy konsultować z Wojewódzkim Urzędem Ochrony   
    Zabytków Delegatura  w Siedlcach.  
Przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego - Teren zabudowy siedliskowej z przeznaczeniem pod teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej (symbol L4aMR).
Termin zagospodarowania nieruchomości – 2015 rok.
Cena wywoławcza nieruchomości 4724 zł netto, zwolniona z podatku vat + koszty wyceny 369 zł.
Wadium w wysokości 500 zł, minimalne postąpienie 50 zł

2.  Nieruchomość z lokalem socjalnym mieszczącym się w budynku wielorodzinnym
      („czworaku”- wymagająca remontu), oznaczonym numerem 17”a” dawny nr 1,
      oznaczona geodezyjnym nr działki  994/8 o pow. 0,0235 ha, położona w obrębie
      Czuchów- Pieńki gmina Platerów (Br.R-V), wpisana do księgi wieczystej kw .nr
       SI2S/00015021/8 dawny15021Ł. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów.
                 Obciążeniem są warunki konserwatorskie
-  prace remontowe  obejmować winny cały budynek a nie  jego część
-  wszystkie prace remontowe i budowlane należy konsultować z Wojewódzkim Urzędem  
    Ochrony Zabytków Delegatura  w Siedlcach.  
Przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego - Teren zabudowy siedliskowej z przeznaczeniem pod teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej (symbol L4aMR).
Termin zagospodarowania nieruchomości 2015 rok.
Cena wywoławcza nieruchomości 5440 zł netto, zwolniona z podatku vat + koszty wyceny 369 zł.
Wadium w wysokości 600 zł, minimalne postąpienie 60 zł
Uwaga!  
Granice nieruchomości mogą być wyznaczone tylko na koszt nabywcy nieruchomości.
Zagospodarowanie nieruchomości zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego gminy.


PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE GMINY W PLATEROWIE  pokój nr 14( Sala Narad) W DNIU  09 stycznia 2015 roku (piątek) o godzinie 10.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium z dopiskiem numeru działki, której licytacja dotyczy, w wysokości podanej przy opisie każdej działki,  na konto Urzędu Gminy w Platerowie nr 37804400040000026020000670 w BS Platerów(decyduje data wpływu na konto Urzędu) lub w kasie Urzędu Gminy w Platerowie ; najpóźniej w dniu 05 stycznia 2015 roku (poniedziałek)
Uwaga! Cudzoziemcy muszą spełniać warunki określone w odrębnych przepisach.
Osoby przystępujące do przetargu, zobowiązane są przedstawić Komisji  Przetargowej następujące dokumenty:
1.    Osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport)
2.    Przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
3.    Pełnomocnicy–dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo oraz:
      * w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru wykazujący   
         umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo, do reprezentowania danej  
         osoby prawnej
      * w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej –  
        aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
        4.  Reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis
              właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby  
              prawnej.
        5.   Dowód wpłaty wadium.
Do chwili rozpoczecia przetargu, organizator może odstąpić od jego przeprowadzenia.
Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży .
W razie uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy (niezależnie od przczyn), ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni po zamknięciu przetargu.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy sprzedaży.
Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej ustala organizator przetargu.
Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie opłaty i podatki, koszty notarialne, sądowe i inne nie wymienione, związane z przeniesieniem własności nieruchomości.
Ogłoszenie wywieszono na okres 30 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie - w dniu  04 grudnia  2014 r.
Informacji można zasiednąć pod nr telefonu 083/357.84.26 lub 83/357.84.47.

WÓJT   GMINY
Jerzy   Garucki

tablica unijna

un niepelnosprawni thn

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl