slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Wykaz G. 6845.2.2014

Platerów dn. 04.12.2014 r.
G. 6845.2.2014
W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI  gminy  Platerów przeznaczonych do  WYDZIERŻAWIENIA:
      Na podstawie art.13 ust.1,  art.35 ustawy z  dnia  21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2014r, poz. 518, 659, 805, 822, 906,1200 / oraz na podstawie Uchwały  Nr XXVII/121/05 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30.08.2005r w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbycia  i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy  niż 3 lata /Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 224/

W Ó J T   G M I N Y   P L A T E R Ó W

podaje  do  p u b l i c z n e j  wiadomości, że przeznacza do WYDZIERŻAWIENIA  niżej wymienione nieruchomości gminne:

1.    Obręb  Puczyce gmina Platerów:
                 Działka rolna oznaczona nr 816/10  o pow. 0,35 ha (R.IIIa),
    przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego gminy –
    teren upraw  polowych i ogrodniczych.
    Minimalna wysokość czynszy dzierżawnego 0,81 q pszenicy rocznie.

2.    Obręb  Kamianka gmina Platerów:
                     Działka rolna oznaczona nr 80/1  o pow. 0,30 ha (R.IIIa.0,18, R.IVa.0,12),
                      przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego gminy –
                      teren zabudowy siedliskowej (symbol N4aMR oraz teren upraw  
                      polowych i ogrodniczych (symbol N 3RP).
                      Minimalna wysokość czynszy dzierżawnego 0,63 q pszenicy rocznie.

        3.  Obręb  Rusków gmina Platerów:
          Działka rolna oznaczona nr 913/1 o pow. 0,75 ha (R.IIIa.0,28; R.IVa.0,23;  
            R.V.0.17; R.VI.0,07ha), przeznaczona w planie zagospodarowania  
          przestrzennego gminy – teren upraw polowych i ogrodniczych ().
          Minimalna wysokość czynszy dzierżawnego 1,103 q pszenicy rocznie.

        4.  Obręb Hruszniew  gmina Platerów:
          Działka rolna oznaczona nr  51  o pow. 0,23 ha (Ł.IV),
          przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego gminy –
           teren upraw polowych i ogrodniczych (symbol N 3RP).
          Minimalna wysokość czynszy dzierżawnego 0,40 q pszenicy rocznie.

Obciążenia i zabezpieczenia ciążące na nieruchomościach:
         Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów
Nieruchomości  zostaną wydzierżawiona w trybie przetargu, którego termin i warunki zostaną podane do publicznej  wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
Szczegółowe warunki  dzierżawy zostaną ustalone w umowie.

Uwaga!  
1.    Granice nieruchomości mogą być wyznaczone tylko na koszt dzierżawcy nieruchomości.
2.    Dzierżawca zobowiązany jest do utrzymania nieruchomości wg zasad prawidłowej gospodarki rolnej.
3.    Opłaty niezależne od włąściciela pokrywa dzierżawca.
4.    Termin zagospodarowania nieruchomości –  2015 rok.
5.    W przypadku przeznaczenia nieruchomości do  sprzedaży dzierżawca nie korzysta z prawa pierwokupu.
               
Wykaz  wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie .
Do wyżej wymienionego terminu Urząd Gminy w Platerowie  pokój nr 11  przyjmuje zastrzeżenia  i  wnioski.                    
Wykaz wywieszono w dniu 04 grudnia 2014 r.

Wójt   Gminy
Jerzy  Garucki

tablica unijna

un niepelnosprawni thn

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl