slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Wykaz G. 6840.8.2012- 5.2014

Platerów dn. 14.05.2014 r.

G. 6840.8.2012- 5.2014
W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI  gminy  Platerów przeznaczonych do  zamiany:
      Na podstawie art.13 ust.1,  art.35 ustawy z  dnia  21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2010r. Nr  102, poz. 651 z późn. zmianami /
 
W Ó J T   G M I N Y   P L A T E R Ó W
podaje  do  p u b l i c z n e j  wiadomości, że przeznacza do ZAMIANY niżej wymienioną nieruchomość gminną:


1.    Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona nr działki  240/2  o pow. 0,0412 ha, położona w obrębie Ostromęczyn-Kolonia  gmina Platerów (dr.), wpisana do księgi wieczystej kw .nr SI2S/00022810/8, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego- droga .
            Dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów.
Opis. Część drogi dojazdowej do pól, łąk i ośrodków gospodarczych – wydzielona z działki oznaczonej nr 240 o pow. ogólnej 0,20 ha.
Cena nieruchomości 564 zł netto + podatek Vat 23% + koszty wyceny 369 zł.
Łączna cena stanowi kwotę 1062,72 zł brutto (słownie: jeden tysiąc sześćdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt dwa grosze)
Podstawa zamiany Uchwała Nr XXIX/155/2013  Rady Gminy w Platerowie z dnia 07.06.2013 r. w sprawie  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

2. Nieruchomość  zamienna – gruntowa niezabudowana, oznaczona nr działki  152/4  o  pow. 0,0305 ha, położona w obrębie Ostromęczyn-Kolonia  gmina Platerów (N.0,0211, B-Ps.0,0094), wydzielona z działki nr 152/2, wpisana do księgi wieczystej kw. nr SI2S/00016317/7, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego- teren  upraw  polowych i ogrodniczych oraz OWXXIII – strefa”OW” obserwacji archeologicznych [a) grodzisko; wczesne średniow.; b) fortyfikacje nowożytne  z  przeznaczeniem pod tereny upraw polowych i ogrodniczych.
Cena nieruchomości wyliczona w oparciu o wycenę nieruchomości gminnej wynosi kwotę 417,52 zł  (słownie: czterysta siedemnaście złotych i pięćdziesiąt dwa grosze)

Dopłata  na rzecz gminy Platerów wynosi (1062,72-417,52) 645,20 zł (słownie: sześćset czterdzieści pięć złotych i dwadzieścia groszy. Płatna  przed  zawarciem umowy zamiany.
Notarialna umowa zamiany zostanie zawarta  w trybie bezprzetargowym, stosownie do art. 37 ust.2 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Uwaga!  Granice nieruchomości zostały wyznaczone przez geodetę w czasie prowadzenia  
                podziałów nieruchomości.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34  ustawy o gospodarce nieruchomościami, powinny złożyć wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu *.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości , jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną  w sposób określony w ustawie.
Wykaz  obowiązuje przez okres 21 dni.
Do wyżej wymienionego terminu Urząd Gminy w Platerowie  pokój nr 11  przyjmuje zastrzeżenia  i  wnioski.                    
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie,w dniu 16.05. 2014 r.

                                                                                                   Wójt  Gminy

                                                                                                  Jerzy  Garucki
__________
* W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.    przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości  przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o który mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
3.    jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
2- W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną w ust. 1.

tablica unijna

un niepelnosprawni thn

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl