Wykaz G. 6840.4.2014

Platerów dn. 14.05.2014 r.
G. 6840.4.2014
W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI  gminy  Platerów przeznaczonych do  zbycia:

      Na podstawie art.13 ust.1,  art.35 ustawy z  dnia  21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2010r. Nr  102, poz. 651 z późn. zmianami/

 

W Ó J T   G M I N Y   P L A T E R Ó W
podaje  do  p u b l i c z n e j  wiadomości, że przeznacza do SPRZEDAŻY niżej wymienione nieruchomości gminne:


1.    Nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana, oznaczona nr działki  670/4  o pow. 0,7400 ha, położona w obrębie Czuchów- Pieńki  gmina Platerów (R.IIIb.), wpisana do księgi wieczystej kw .nr SI2S/00015021/8, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego- teren upraw polowych i ogrodniczych (symbol L3RP)
            Dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów.
Opis. Bezumownie użytkowana rolniczo, obsiana zbożem –najwcześniejsze możliwe wejście w posiadanie po terminie zbioru zboża.
Cena nieruchomości 8900 zł netto, zwolniona od podatku Vat.
Podstawa zbycia Uchwała Nr XXV/121/05  Rady Gminy w Platerowie z dnia 30.08.2005 r. w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata /Dz.Urz.Woj.Mazow.Nr 224z dnia 05.10.2005r./
Sprzedaż  w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, którego termin i warunki zostaną określone w odrębnym ogłoszeniu.

2.    Nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana, oznaczona nr działki  907  o pow. 0,8700 ha, położona w obrębie Czuchów- Pieńki  gmina Platerów (R.IIIb-0,73; R.IVa-0,14), wpisana do księgi wieczystej kw .nr SI2S/00015021/8, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego- teren upraw polowych i ogrodniczych (symbol L3RP)
        Dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów.
Opis. W dzierzawie użytkowana rolniczo – umowa wypowiedziana przez dzierżawcę, ze skutkiem na dzień 31.08.2014 roku – jest to najwcześniejsza data możliwa do wejścia w posiadanie nieruchomości nowego nabywcy.
Cena nieruchomości 10400 zł netto, zwolniona od podatku Vat.
Podstawa zbycia Uchwała Nr XXV/121/05  Rady Gminy w Platerowie z dnia 30.08.2005 r. w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata /Dz.Urz.Woj.Mazow.Nr 224z dnia 05.10.2005r./
Sprzedaż  w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, którego termin i warunki zostaną określone w odrębnym ogłoszeniu.

3.    Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona nr działki  1132  o pow. 0,0775 ha, położona w obrębie Mężenin  gmina Platerów (Bz.), wpisana do księgi wieczystej kw .nr SI2S/00016237/2, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego- teren zabudowy letniskowej (symbol B5ML)
            Dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów.
Opis. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, położone poza zwartą zabudową wsi, na terenach zabudowy letniskowej. Dojazd do nieruchomości dobry, drogą o nawierzchni gruntowej.
Odległość od drogi asfaltowej wynosi ok.120 m. Okolica cicha i spokojna.
Cena nieruchomości 25000 zł netto + podatek Vat 23%.
Podstawa zbycia Uchwała Nr XXV/121/05  Rady Gminy w Platerowie z dnia 30.08.2005 r. w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata /Dz.Urz.Woj.Mazow.Nr 224z dnia 05.10.2005r./
Sprzedaż  w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, którego termin i warunki zostaną określone w odrębnym ogłoszeniu.


Uwaga!  Granice nieruchomości mogą być wyznaczone tylko na koszt nabywcy nieruchomości.
               Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34  ustawy o gospodarce nieruchomościami, powinny złożyć wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu *.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości , jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną  w sposób określony w ustawie.
Wykaz  obowiązuje przez okres 21 dni.
Do wyżej wymienionego terminu Urząd Gminy w Platerowie  pokój nr 11  przyjmuje zastrzeżenia  i  wnioski.                    
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie,w dniu 16.05. 2014 r.

                                                                                                   Wójt  Gminy

                                                                                                  Jerzy  Garucki
__________
* W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.    przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości  przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o który mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
3.    jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
2- W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną w ust. 1.