slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Ogłoszenie G. 6840.2.a.2014

Platerów 23.04.2014 r
G. 6840.2.a.2014
O G Ł O S Z E N I E  !

                               Na podstawie  artykułów 13; 28; 35; 37; 38; 40; 42  ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2010r. Nr 102, poz. 651 /  i  na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrze-śnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. Nr 207, poz.2108 z późn. zmianami/ 
O G Ł A S Z A M


P I E R W S Z Y     p u b l i c z n y,   p r z e t a r g   u s t n y  nieograniczony  na sprzedaż  niżej wymienionych nieruchomości gminnych:                                                                                                                                                                            


1.      Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona nr działki
696 o pow. 0,1900 ha, położona w obrębie Ostromęczyn gmina Platerów (R.IIIb.0,06; Ps.II.0,13 ha), wpisana do ksiegi wieczystej  kw.nr SI2S/00016129/2. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów. Obciążeniem jest obowiązek zabudowy nieruchomości w ciągu 5 lat od nabycia. Przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego - Teren zabudowy siedliskowej z przeznaczeniem  pod teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej (symbol O4aMR).
Cena wywoławcza nieruchomości 7500 zł netto + 23% podatek vat + koszty wyceny 615 zł.
Sprzedaż działki nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wadium w wysokości 800 zł, minimalne postąpienie 80


2.      Nieruchomość  zabudowana segmentem budynku wielorodzinnego („czworaku” - wymagająca remontu) składająca się z dwóch odrębnych działek:
 Nr  994/6  z lokalem socjalnym nr 17”c”, dawny nr 3 o pow. 0,0140 ha, położona w obrębie Czuchów- Pieńki  gmina Platerów (Br.R-V), wpisana do księgi wieczystej kw .nr SI2S/00015021/8 dawny 15021Ł. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów.
       Obciążeniem są warunki konserwatorskie
-  prace remontowe  obejmować winny cały budynek a nie  jego część
-  wszystkie prace remontowe i budowlane należy konsultować z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków Delegatura  w Siedlcach. 

Przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego - Teren zabudowy siedliskowej z przeznaczeniem pod teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej (symbol L4aMR).
Cena wywoławcza  nieruchomości 5440 zł netto, zwolniona z podatku vat + koszty wyceny 369 zł. 
Wadium w wysokości 600 zł, minimalne postąpienie 60 zł  i
Nr 994/10  z lokalem socjalnym nr 17”g”, dawny nr 7 o pow. 0,0139 ha, położona w obrębie Czuchów- Pieńki  gmina Platerów (Br.R-V), wpisana do księgi wieczystej kw .nr SI2S/00015021/8  dawny15021Ł. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów. Obciążeniem są warunki konserwatorskie
-  prace remontowe  obejmować winny cały budynek a nie  jego część
-  wszystkie prace remontowe i budowlane należy konsultować z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków Delegatura  w Siedlcach. 

Przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego - Teren zabudowy siedliskowej z przeznaczeniem pod teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej (symbol L4aMR).
Cena wywoławcza nieruchomości 4724 zł netto, zwolniona z podatku vat + koszty wyceny 369 zł.
Wadium w wysokości 500 zł, minimalne postąpienie 50

 


3.      Nieruchomość z lokalem socjalnym mieszczącym się w budynku wielorodzinnym („czworaku”- wymagająca remontu), oznaczonym numerem 17”a”dawny nr 1, oznaczona geodezyjnym nr działki  994/8 o pow. 0,0235 ha, położona w obrębie Czuchów- Pieńki gmina Platerów (Br.R-V), wpisana do księgi wieczystej kw .nr SI2S/00015021/8 dawny15021Ł. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów.
           Obciążeniem są warunki konserwatorskie
-  prace remontowe  obejmować winny cały budynek a nie  jego część
-  wszystkie prace remontowe i budowlane należy konsultować z Wojewódzkim Urzędem  Ochrony Zabytków Delegatura  w Siedlcach. 
Przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego - Teren zabudowy siedliskowej z przeznaczeniem pod teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej (symbol L4aMR).

Cena wywoławcza nieruchomości 5440 zł netto, zwolniona z podatku vat + koszty wyceny 369 zł.
Wadium w wysokości 600 zł, minimalne postąpienie 60

 


4.      Nieruchomość rolna niezabudowana oznaczona geodezyjnym nr działki 
686 o pow. 2,17 ha, położona w obrębie Czuchów- Pieńki  gmina Platerów (R.IVa.1,23, R.IVb.0,15, R.V.0,79 ha), wpisana do księgi wieczystej kw .nr SI2S/00015021/8. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów.  
Przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego - Teren upraw polowych i ogrodniczych (symbol L 3RP).
Obciażeniem jest konieczność umożliwienia zebrania zasiewów bezumownemu użytkownikowi nieruchomości – byłemu dzierżawcy.
Cena wywoławcza  nieruchomości 32582 zł netto, zwolniona z podatku vat+koszty wyceny 369 zł.
Wadium w wysokości 3300 zł, minimalne postąpienie 330

 


     5. Nieruchomość  gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnym nr działki 980/2 o pow. 0,0521 ha, położona w obrębie Czuchów- Pieńki  gmina Platerów (dr), wpisana do księgi wieczystej kw .nr SI2S/00021021/3.
Dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów.
Obciążeniem będzie ustanowienie nieodpłatnej służebności przechodu, przejazdu i przegonu po działce nr 980/2 dla każdoczesnego właściciela działek nr 973 i 972, pasem o szerokości 4 m przy granicy z działką nr 975, oznaczonym linią przerywaną na mapie z projektem podziału nieruchomości.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego- teren zabudowy siedliskowej (symbol L4MR)
Podstawa zbycia Uchwała Nr XXXII/167/2013 Rady Gminy w Platerowie z dnia 08.11.2013 r.
Cena wywoławcza nieruchomości 3460 zł netto + podatek Vat 23% + koszty wyceny 369 zł.
Wadium w wysokości 350 zł, minimalne postąpienie 35 zł.

 


6.      Nieruchomość gruntowa zabudowana  budynkiem garażowym, oznaczona nr działki  208/10
o pow. 0,0528 ha, położona w obrębie nr 21- Puczyce  gmina Platerów (BrR.IVa),
Cena nieruchomości 12000 zł netto – zwolniona od podatku Vat + koszty wyceny 492,00 zł
Opis  - wpisana do księgi wieczystej kw .nr SI2S/00017888/7.
Dział III  - ograniczone prawo rzeczowe – ustanowiona na czas nieokreślony służebność polegająca na prawie przejazdu i przechodu pasem o szerokości 3 m graniczącym z działką nr 208/8 i biegnącym do działki nr 208/6. Dział  IV księgi wieczystej - brak wpisów.
Dojazd do działki nr 208/10 i 208/4  po działce gminnej  oznaczonej nr 208/9, na zasadzie ustanowienia służebności  lub  sprzedaży udziału.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego- teren zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej (symbol P4aMR)
Podstawa zbycia Uchwała Nr XXXII/167/2013 Rady Gminy w Platerowie z dnia 08.11.2013 r.
Cena nieruchomości 12000 zł netto – zwolniona od podatku Vat + koszty wyceny 492,00 zł
Wadium w wysokości  1200 zł, minimalne postąpienie 120 zł.

Uwaga! 
Granice nieruchomości mogą być wyznaczone tylko na koszt nabywcy nieruchomości.
Zagospodarowanie nieruchomości zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego gminy.


PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE GMINY W PLATEROWIE  pokój nr 14( Sala Narad) W DNIU  30 maja 2014 roku (piątek) o godzinie 10.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium z dopiskiem numeru działki, której licytacja dotyczy, w wysokości podanej przy opisie każdej działki,  na konto Urzędu Gminy w Platerowie nr 09804400040000026020000010 w BS Platerów(decyduje data wpływu na konto Urzędu) lub w kasie Urzędu Gminy w Platerowie ; najpóźniej w dniu 27 maja 2013 roku (wtorek)

Uwaga! Cudzoziemcy muszą spełniać warunki określone w odrębnych przepisach.
Osoby przystępujące do przetargu, zobowiązane są przedstawić Komisji  Przetargowej następujące dokumenty:
1.        Osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport)
2.        Przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
3.        Pełnomocnicy–dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo oraz:
      * w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru wykazujący  umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo, do reprezentowania danej    osoby prawnej
      * w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej –  aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.


 4.  Reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis               właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby  prawnej.

 5.   Dowód wpłaty wadium.

 

Do chwili rozpoczecia przetargu, organizator może odstąpić od jego przeprowadzenia.
Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży .
W razie uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy (niezależnie od przczyn), ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni po zamknięciu przetargu.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy sprzedaży.

Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej ustala organizator przetargu.

Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie opłaty i podatki, koszty notarialne, sądowe i inne nie wymienione, związane z przeniesieniem własności nieruchomości.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie w dniu  24 kwietnia  2014 r.

Informacji można zasiednąć pod nr telefonu 083/357.84.26 lub 83/357.84.47.

                                                                                                                                         WÓJT   GMINY

                                                                                                                                          Jerzy   Garucki

button 2

tablica unijna

59973732 413652062805889 1607171320439635968 n

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl