WYKAZ G. 6840.2.2014

Platerów dn. 27.03.2014 r.
G. 6840.2.2014
W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI  gminy  Platerów przeznaczonych do  zbycia:

     

Na podstawie art.13 ust.1,  art.35 ustawy z  dnia  21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2010r. Nr  102, poz. 651 z późn. zmianami /
W Ó J T   G M I N Y   P L A T E R Ó W

podaje  do  p u b l i c z n e j  wiadomości, że przeznacza do SPRZEDAŻY niżej wymienione nieruchomości gminne:


1.    Nieruchomość gruntowa  w części  zabudowana (ok 1/3 części stodoły należącej do osoby prywatnej), oznaczona nr działki  906/10 o pow. 0,0162 ha, położona w obrębie Rusków gmina Platerów (nieużytek), wpisana do ksiegi wieczystej  kw.nr SI2S/00017630/4.
Dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów.
Obciążeniem nieruchomości będzie ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu, przegonu i przejazdu po działce nr 906/10 od działki nr 906/11 do działki nr 909 pasem o szerokości 2 m od strony działki nr 906/11.
Cena nieruchomości 975 zł netto + podatek Vat 23% + koszty wyceny 107,63 zł


2.    Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona nr działki  906/7 o pow. 0,0262 ha, położona w obrębie Rusków gmina Platerów (nieużytek), wpisana do księgi wieczystej  kw.nr SI2S/00018884/6. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów.
            Cena nieruchomości 1575 zł netto + podatek Vat 23% + koszty wyceny 107,63 zł
Obie nieruchomości przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego -
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i siedliskowej (symbol 14MN/MR).
Sprzedaż obu działek nastąpi w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, działki nr 908 należącej do osoby prywatnej, która zamierza te nieruchomość nabyć  –  podstawa Uchwała Nr XXXVII/191/2014 Rady Gminy w Platerowie z dnia 27 lutego 2014 r.
Granice obu nieruchomości mogą być wskazane tylko na koszt nabywców tych nieruchomości.

3.    Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona nr działki  906/11 o pow. 0,0094 ha, położona w obrębie Rusków gmina Platerów (nieużytek), wpisana do ksiegi wieczystej  kw.nr SI2S/00017630/4. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów.
            Cena nieruchomości 560 zł netto + podatek Vat 23% + koszty wyceny 107,63 zł


4.    Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona nr działki  906/8 o pow. 0,0193 ha, położona w obrębie Rusków gmina Platerów (nieużytek), wpisana do ksiegi wieczystej  kw.nr SI2S/00018884/6. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów.
            Cena nieruchomości 1160 zł netto + podatek Vat 23% + koszty wyceny 107,63 zł
Obie nieruchomości przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego -
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i siedliskowej (symbol 14MN/MR).
Sprzedaż obu działek nastąpi w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, działki nr 909 należącej do osoby prywatnej, która zamierza te nieruchomość nabyć –  podstawa Uchwała Nr XXXVII/192/2014 Rady Gminy w Platerowie z dnia 27 lutego 2014 r.
Granice obu nieruchomości mogą być wskazane tylko na koszt nabywców tych nieruchomości.

5.    Lokal  mieszkalny oznaczony nr 10 w budynku nr 92 w Ruskowie z udziałem 1/10 części w gruncie działki oznaczonej nr 853 o pow. 0,41 ha i takim samym udziałem w częściach wspólnych nieruchomości.
Cena nieruchomości 20000zł netto – zwolniona od podatku Vat + koszty wyceny 369,00 zł
Opis – nieruchomość zabudowana budynkiem murowanym  jednokondygnacyjnym  wielomieszkaniowym „dziesięciorakiem” z wydzielonymi 10 samodzielnymi lokalami, w którym sprzedano 9 lokali.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i siedliskowa. Strefa ochrony zachowanych elementów zabytkowych (symbol I 4MN/MR).
Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej SI2S/00017614/6. Dział III – Ciężary i ograniczenia z wpisem: Wszelkie ciężary i ograniczenia ciążące na wydzielonych lokalach ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności- wpisano dnia 27.09.1996 r.
Dział IV- Hipoteki – brak wpisów.
Najem lokalu na czas nieoznaczony. Najemcy lokalu przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dopuszczalna jest bonifikata przy zakupie przez najemcę lokalu. Wysokość bonifikaty ustala Wójt Gminy w Protokole uzgodnień.
W akcie notarialnym będzie ujawniony fakt objęcia ochroną konserwatora zabytków.
Granice obu nieruchomości mogą być wskazane tylko na koszt nabywcy nieruchomości.

6.    Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona nr działki  980/2   o pow. 0,0521 ha, położona w obrębie Czuchów- Pieńki  gmina Platerów (dr), wpisana do księgi wieczystej kw .nr SI2S/00021021/3.
Dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów.
Obciążeniem będzie ustanowienie nieodpłatnej służebności przechodu, przejazdu i przegonu po działce nr 980/2 dla każdoczesnego właściciela działek nr 973 i 972, pasem o szerokości 4 m przy granicy z działką nr 975, oznaczonym linią przerywaną na mapie z projektem podziału nieruchomości.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego- teren zabudowy siedliskowej (symbol L4MR)
Cena nieruchomości 3460 zł netto + podatek Vat 23% + koszty wyceny 369 zł.
Podstawa zbycia Uchwała Nr XXXII/167/2013 Rady Gminy w Platerowie z dnia 08.11.2013 r.
Sprzedaż  w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, którego termin i warunki zostaną określone w odrębnym ogłoszeniu.

7.    Nieruchomość gruntowa zabudowana  budynkiem garażowym, oznaczona nr działki  208/10 o pow. 0,0528 ha, położona w obrębie nr 21- Puczyce  gmina Platerów (BrR.IVa),
Cena nieruchomości 12000 zł netto – zwolniona od podatku Vat + koszty wyceny 492,00 zł
Opis  - wpisana do księgi wieczystej kw .nr SI2S/00017888/7.
Dział III  - ograniczone prawo rzeczowe – ustanowiona na czas nieokreślony służebność polegająca na prawie przejazdu i przechodu pasem o szerokości 3 m graniczącym z działką nr 208/8 i biegnącym do działki nr 208/6. Dział  IV księgi wieczystej - brak wpisów.
Dojazd do działki nr 208/10 i 208/4  po działce gminnej  oznaczonej nr 208/9, która będzie pełnić funkcję drogi gminnej.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego- teren zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej (symbol P4aMR)
Podstawa zbycia Uchwała Nr XXXII/167/2013 Rady Gminy w Platerowie z dnia 08.11.2013 r.
Sprzedaż  w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, którego termin i warunki zostaną określone w odrębnym ogłoszeniu.

8.    Nieruchomość gruntowa zabudowana  budynkiem mieszkalnym drewnianym oraz budynkiem gospodarczym murowanym, oznaczona nr działki  997/4 o pow. 0,1811 ha, położona w obrębie nr 11- Kisielew gmina Platerów (Br.IVb),
Cena nieruchomości 41000 zł netto – zwolniona od podatku Vat + koszty wyceny 492 zł.
Opis  - wpisana do księgi wieczystej kw .nr SI2S/00010270/3.
Dział III  i Dział  IV księgi wieczystej - brak wpisów.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego-  teren oznaczony na rysunku symbolem F 4aMR – plan ustala adaptację rozbudowę oraz modernizację istniejącej zabudowy mieszkaniowej siedliskowej i usługowej, oraz realizację nowej zabudowy jednorodzinnej i siedliskowej. Szczegóły okresla zaświadczenie W.G znajdujace się w operacie szacunkowym.
Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu.
Podstawa zbycia Uchwała Nr XXXVII/193/2014 Rady Gminy w Platerowie z dnia 27.02.2014 r.

Uwaga!  Granice nieruchomości mogą być wyznaczone tylko na koszt nabywcy nieruchomości.
               Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34  ustawy o gospodarce nieruchomościami, powinny złożyć wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu *.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości , jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną  w sposób określony w ustawie.
Wykaz  obowiązuje przez okres 21 dni.
Do wyżej wymienionego terminu Urząd Gminy w Platerowie  pokój nr 11  przyjmuje zastrzeżenia  i  wnioski.                    
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie,w dniu 28 marca 2014 r.

                                                                                                   Wójt  Gminy

                                                                                                  Jerzy  Garucki
__________
* W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.    przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości  przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o który mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
3.    jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
2- W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną w ust. 1.