Wykaz G. 6840.1.2014

Platerów dn. 02.01.2014 r.
G. 6840.1.2014
W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI  gminy  Platerów przeznaczonych do  zbycia:

      Na podstawie art.13 ust.1,  art.35 ustawy z  dnia  21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2010r. Nr  102, poz. 651 z późn. zmianami / oraz na podstawie Uchwały  Nr XXIX/154/2013 Rady Gminy w Platerowie z dnia 07.06.2013r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

W Ó J T   G M I N Y   P L A T E R Ó W

podaje  do  p u b l i c z n e j  wiadomości, że przeznacza do SPRZEDAŻY niżej wymienione nieruchomości gminne:


 
1.      Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona nr działki
696 o pow. 0,1900 ha, położona w obrębie Ostromęczyn gmina Platerów (R.IIIb.0,06; Ps.II.0,13 ha), wpisana do ksiegi wieczystej  kw.nr SI2S/00016129/2. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów.
Obciążeniem jest obowiązek zabudowy nieruchomości w ciągu 5 lat od nabycia.
Przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego - Teren zabudowy siedliskowej z przeznaczeniem  pod teren zabudowy siedliskowej (symbol O4aMR).
Cena nieruchomości 7500 zł netto; 9225 zł brutto+ koszty wyceny 615 zł.
Sprzedaż działki nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Termin i warunki przetargu zostaną podane do wiadomości publicznej w odrębnym ogłoszeniu.

 

2.      Nieruchomość zabudowana segmentem budynku wielorodzinnego („czworaku”) składająca się z dwóch odrębnych działek:
·          Nr  994/6  z lokalem socjalnym nr 17”c”, dawny nr 3 o pow. 0,0140 ha, położona w obrębie Czuchów- Pieńki  gmina Platerów (Br.R-V), wpisana do księgi wieczystej kw .nr SI2S/00015021/8  dawny 15021Ł. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów. Obciążeniem są warunki konserwatorskie
-  prace remontowe  obejmować winny cały budynek a nie  jego część
-  wszystkie prace remontowe i budowlane należy konsultować z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków Delegatura  w Siedlcach. 
Przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego - Teren zabudowy siedliskowej z przeznaczeniem pod teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej (symbol L4aMR).
Cena nieruchomości 5440 zł netto, zwolniona z podatku vat + koszty wyceny 369 zł. .Sprzedaż działki nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Termin i warunki przetargu zostaną podane do wiadomości publicznej w odrębnym ogłoszeniu.

 
·         Nr 994/10  z lokalem socjalnym nr 17”g”, dawny nr 7 o pow. 0,0139 ha, położona w obrębie Czuchów- Pieńki  gmina Platerów (Br.R-V), wpisana do księgi wieczystej kw .nr SI2S/00015021/8  dawny15021Ł. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów. Obciążeniem są warunki konserwatorskie
-  prace remontowe  obejmować winny cały budynek a nie  jego część
-  wszystkie prace remontowe i budowlane należy konsultować z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków Delegatura  w Siedlcach. 
Przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego - Teren zabudowy siedliskowej z przeznaczeniem pod teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej (symbol L4aMR).
Cena nieruchomości 4724 zł netto, zwolniona z podatku vat + koszty wyceny 369 zł. Sprzedaż działki nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Termin i warunki przetargu zostaną podane do wiadomości publicznej w odrębnym ogłoszeniu.

  
3.      Nieruchomość zabudowana lokalem socjalnym mieszczącym się w budynku wielorodzinnym („czworaku”), oznaczonym numerem 17”a”dawny nr 1, oznaczona geodezyjnym nr działki  994/8 o pow. 0,0235 ha, położona w obrębie Czuchów- Pieńki gmina Platerów (Br.R-V), wpisana do księgi wieczystej kw .nr SI2S/00015021/8 dawny15021Ł. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów.
Obciążeniem są warunki konserwatorskie
-  prace remontowe  obejmować winny cały budynek a nie  jego część
-  wszystkie prace remontowe i budowlane należy konsultować z Wojewódzkim Urzędem 
    Ochrony Zabytków Delegatura  w Siedlcach. 
Przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego - Teren zabudowy siedliskowej z przeznaczeniem pod teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej (symbol L4aMR).
Cena nieruchomości 5440 zł netto, zwolniona z podatku vat + koszty wyceny 369 zł. .Sprzedaż działki nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Termin i warunki przetargu zostaną podane do wiadomości publicznej w odrębnym ogłoszeniu.

 
4.      Nieruchomość rolna niezabudowana oznaczona geodezyjnym nr działki 

686 o pow. 2,17 ha, położona w obrębie Czuchów- Pieńki  gmina Platerów (R.IVa.1,23, R.IVb.0,15, R.V.0,79 ha), wpisana do księgi wieczystej kw .nr SI2S/00015021/8. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów.  
Przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego - Teren upraw polowych i ogrodniczych (symbol L 3RP). Obciażeniem jest konieczność umożliwienia zebrania zasiewów bezumownemu użytkownikowi nieruchomości – byłemu dzierżawcy.
Cena nieruchomości 32582 zł netto, zwolniona z podatku vat + koszty wyceny 369 zł.
Sprzedaż działki nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Termin i warunki przetargu zostaną podane do wiadomości publicznej w odrębnym ogłoszeniu.
Uwaga!  Granice nieruchomości mogą być wyznaczone tylko na koszt nabywcy nieruchomości.
               Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34  ustawy o gospodarce nieruchomościami, powinny złożyć wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu *.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości , jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną  w sposób określony w ustawie.
Wykaz  obowiązuje przez ores 21 dni.

 

Do wyżej wymienionego terminu Urząd Gminy w Platerowie  pokój nr 11  przyjmuje zastrzeżenia  i  wnioski.                   
    Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie,w dniu 02 stycznia 2014 r.

 

                                                                                                   Wójt  Gminy

                                                                                                  Jerzy  Garucki
__________

* W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.        przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
2.        jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości  przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o który mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
3.        jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
2- W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną w ust. 1.