slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Ogłoszenie G. 6845.1.2014

Platerów dn. 02.01.2014 r.
G. 6845.1.2014
O G Ł O S Z E N I E  !
                               Na podstawie  artykułów 13; 28; 35; 37; 38; 40; 42  ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2010r. Nr 102, poz. 651 /  i  na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrze-śnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. Nr 207, poz.2108 z późn. zmianami/ 
O G Ł A S Z A M
P I E R W S Z Y     p u b l i c z n y,   p r z e t a r g   u s t n y  nieograniczony  na wydzierżawienie  niżej wymienionych nieruchomości gminnych:

 


1.        Obręb  FALATYCZE gmina Platerów:
       Działka rolna oznaczona nr 579 i 580   o powierzchni łącznej 1,60 ha (R.IIIb.), przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod uprawy polowe i ogrodnicze (symbol L3RP).
Minimalna wysokość czynszy dzierżawnego 2,49 q pszenicy rocznie.
Minimalne postąpienie – 0,2 q pszenicy.
Wadium w wysokości – 100 zł.

  Obciążenia i zabezpieczenia ciążące na nieruchomości:
         Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów
Zagospodarowanie nieruchomości zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego gminy.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE GMINY W PLATEROWIE  pokój nr 14( Sala Narad) W DNIU  11 lutego 2014 roku (wtorek) o godzinie 10.


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium z dopiskiem numeru działki, której licytacja dotyczy, w wysokości podanej przy opisie  działki,  na konto Urzędu Gminy w Platerowie nr 09804400040000026020000010 w BS Platerów(decyduje data wpływu na konto Urzędu) lub w kasie Urzędu Gminy w Platerowie ; najpóźniej w dniu 07 lutego 2014 roku (piątek)

Uwaga!
1.        Granice nieruchomości mogą być wyznaczone tylko na koszt dzierżawcy nieruchomości.
2.        Dzierżawca zobowiązany jest do utrzymania nieruchomości wg zasad prawidłowej gospodarki rolnej.
3.        Opłaty niezależne od włąściciela pokrywa dzierżawca.
4.        Termin zagospodarowania nieruchomości –  2014 rok.
5.        W przypadku przeznaczenia nieruchomości do  sprzedaży dzierżawca nie korzysta z prawa pierwokupu.

Cudzoziemcy muszą spełniać warunki określone w odrębnych przepisach.
Osoby przystępujące do przetargu, zobowiązane są przedstawić Komisji  Przetargowej następujące dokumenty:

1.       Osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport)
2.       Przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
3.       Pełnomocnicy–dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo oraz:
      * w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru wykazujący  
         umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo, do reprezentowania danej 
         osoby prawnej
      * w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej – 
        aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
4.  Reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej.
5.   Dowód wpłaty wadium.

Do chwili rozpoczecia przetargu, organizator może odstąpić od jego przeprowadzenia.
Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży .
W razie uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy (niezależnie od przczyn), ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni po zamknięciu przetargu.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy sprzedaży.
Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej ustala organizator przetargu.
Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie opłaty i podatki, koszty notarialne, sądowe i inne nie wymienione, związane z przeniesieniem własności nieruchomości. Granice nieruchomości mogą zostać wyznaczone tylko na koszt nabywcy.
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie w dniu  02.01. 2014 r.
Informacji można zasiednąć pod nr telefonu 083/357.84.26 lub 83/357.84.47.

 

                                                                                                                                         WÓJT   GMINY

                                                                                                                                          Jerzy   Garucki

 

 

 

button 2

tablica unijna

59973732 413652062805889 1607171320439635968 n

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl