Zamówienie publiczne - GP.D.ZP.271.1.2018 - Przebudowa drogi gminnej nr 200415W w miejscowości Rusków - 2 postępowanie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Przebudowa drogi gminnej nr 200415W w miejscowości Rusków - 2 postępowanie

 

 

Nazwa oraz adres Zamawiającego

Gmina Platerów

ul. 3 Maja 5

08-210 Platerów

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 1579) o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy dla robót budowlanych.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej nr 200415W w miejscowości Rusków.

Pliki do pobrania związane z zamówieniem:

1. Ogłoszenie o zamówieniu (kliknij aby pobrać)

2. Przedmiar robót (kliknij aby pobrać)

3. Dokumentacja projektowa - spakowana 7-zip w pliku *.7z (kliknij aby pobrać)

4. SST - spakowane 7-zip w pliku *.7z (kliknij aby pobrać)

4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (kliknij aby pobrać)

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  1. Formularz oferty – Zał. Nr 1 (kliknij aby pobrać)
  2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Zał. Nr 2 (kliknij aby pobrać)
  3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Zał. Nr 3 (kliknij aby pobrać)
  4. Wykaz robót budowlanych – Zał. Nr 4 (kliknij aby pobrać)
  5. Wykaz osób – Zał. Nr 5 (kliknij aby pobrać)
  6. Wzór umowy – Zał. Nr 6 (kliknij aby pobrać)
  7. Oświadczenie o grupie kapitałowej – Zał. Nr 7 (kliknij aby pobrać)

 5. Informacja z sesji otwarcia ofert (kliknij aby pobrać)

6. Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania (kliknij aby pobrać )