Ogłoszenie o zamówieniu INR.OO.ZP.271.01.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: INR.OO.ZP.271.01.2016
Przedmiot zamówienia:

"Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Gminy Platerów i jej jednostek organizacyjnych w 2017 roku”.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia są cykliczne dostawy oleju opałowego do kotłowni Gminy Platerów w  2017 r. oraz dla jednostek  organizacyjnych Gminy Platerów w ilości 110 000 litrów do niżej wymienionych obiektów:

1. Urząd Gminy w Platerowie pojemność zbiorników 2000 l
2. Szkoła w Platerowie pojemność zbiorników 4500 l
3. Przedszkole w Platerowie pojemność zbiorników 3000 l
4. GOPS w Platerowie pojemność zbiorników 3000 l
5. Szkoła w Górkach pojemność zbiorników 15 000 l
6. Szkoła w Lipnie pojemność zbiorników 3000 l
7. Ośrodek Zdrowia w Hruszniewie pojemność zbiorników 2000 l
8. Szkoła w Ruskowie. pojemność zbiorników 4500 l

 

Podana powyżej ilość jest ilością szacunkową. Może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu  w przypadku zaistnienia okoliczności, na które Zamawiający nie ma wpływu, w tym niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Dokumenty do pobrania:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami