Ogłoszenie o zamówieniu INR.ONB.ZP.271.01.2016 - ZAKUP PALIWA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: INR.ONB.ZP.271.01.2016

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie przepisów wydanych w oparciu o art. 11 ust. 8 Pzp (poniżej 209.000,00 Euro).

NAZWA ZAMÓWIENIA:

Sukcesywny zakup  paliw płynnych do samochodów i pojazdów służbowych oraz urządzeń mechanicznych stanowiących własność Gminy Platerów  i jej jednostek organizacyjnych w roku 2017.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu.
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty
  4. Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  5. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
  6. Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia o spełnieniu warunków w postępowaniu
  7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy