slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Postępowanie przetargowe: GP.D.ZP.271.1.2016

„Przebudowa drogi gminnej w m. Hruszew, do km 0+500 do km 1+150 na działce nr 163”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest : „Przebudowa drogi gminnej w m. Hruszew, od km 0+500 do km 1+150 na działce nr 163”.
 2. Nazwy i kody opisujące przedmiot zamówienia (CPV):
  45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
 1. Przedmiot zamówienia obejmuje zadanie pn: „Przebudowa drogi gminnej w m. Hruszew, od km 0+500 do km 1+150 na działce nr 163”:
  1. Roboty przygotowawcze: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą od km 0+500 do km 1+150 – 0,65 km.
  2. Nawierzchnia:
   1. Profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy żwirowej pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni od km 0+500 do km 1+150 – 3445,00m2,
   2. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm od km 0+500 do km 1+150 - 3445,00m2,
   3. Mechaniczne skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową na zimno w ilości 0,8 kg/m2 od km 0+500 do km 1+150 - 3250,00m2,
   4. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna) o grubości 5 cm po zagęszczeniu od km 0+500 do km 1+150 - 3250,00 m2,
   5. Wykonanie poboczy kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie o gr. 10 cm po zagęszczeniu od km 0+500 do km 1+150 - 1300,00 m2.
 2. Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określa załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy oraz załączniki nr 6-8 do SIWZ, przy czym przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy do wyceny oferty.
 3. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.
 4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana dotyczy zapisów Rozdziału XIV pkt 2 siwz

BYŁO:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej opisanymi kryteriami:

KryteriumWaga
Cena brutto oferty 60 %
Termin realizacji zamówienia 40 %

3. Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach będzie wyrażona w punktach (1% = 1 pkt).

4. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium, wg następującego wzoru:

Cn

P= –––––*60+ Tr

Cb

 

gdzie:

P  - suma punktów, jakie Wykonawca uzyskał w poszczególnych ww. kryteriach, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;

Cn - cena najtańszej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

Cb - cena oferty badanej;

Tr-  ilość punktów za termin realizacji zamówienia, zgodnie z pkt 1 Rozdziału IV siwz według poniższej tabeli:

 

Lp.Termin realizacji zamówienia Ilość punktów
1. do 20 października 2016 r. 25 pkt
2. do 22 października 2016 r. 10 pkt
3. do 25 października 2016 r. 5 pkt

 

Uwaga:

Maksymalny wymagany „termin realizacji zamówienia”, zgodnie z pkt 1 Rozdziału IV siwz to 25 października 2016 r.

Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin realizacji:

§   26 października 2016 roku i później - oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona, jako nieodpowiadająca SIWZ;

§   W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze w Formularzu oferty oferowanego terminu realizacji zamówienia, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalny, wymagany przez Zamawiającego termin – tj. do 25 października 2016 r.

 

POWINNO BYĆ:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej opisanymi kryteriami:

KryteriumWaga
Cena brutto oferty 60 %
Termin realizacji zamówienia 40%

5. Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach będzie wyrażona w punktach (1% = 1 pkt).

6. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium, wg następującego wzoru:

 

Cn

P= –––––*60+ Tr

Cb

 

gdzie:

P            - suma punktów, jakie Wykonawca uzyskał w poszczególnych ww. kryteriach,
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;

Cn          - cena najtańszej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

Cb          - cena oferty badanej;

Tr-         ilość punktów za termin realizacji zamówienia, zgodnie z pkt 1 Rozdziału IV siwz według poniższej tabeli:

Lp. Termin realizacji zamówienia Ilość punktów
1. do 20 października 2016 r. 40 pkt
2. do 22 października 2016 r. 30 pkt
3. do 25 października 2016 r. 20 pkt

 

Uwaga:

Maksymalny wymagany „termin realizacji zamówienia”, zgodnie z pkt 1 Rozdziału IV siwz to 25 października 2016 r.

Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin realizacji:

§   26 października 2016 roku i później - oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona, jako nieodpowiadająca SIWZ;

§   W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze w Formularzu oferty oferowanego terminu realizacji zamówienia, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalny, wymagany przez Zamawiającego termin – tj. do 25 października 2016 r.


 

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

 1. Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego
 2. Załącznik nr 2 - Wzór o świadczenia, o którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy.
 3. Załącznik nr 3 – Wykaz robót budowlanych
 4. Załącznik nr 4 – Wykaz osób
 5. Załącznik nr 5 - Wzór umowy
 6. Załącznik nr 6 - Projekt budowlano-wykonawczy - (uwaga należy pobrać plik i go rozpakować - ok. 40 MB)
 7. Załącznik nr 7 - STWiORB
 8. Załącznik nr 8 - Przedmiar robót
 9. Załącznik nr 9 - Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

 

tablica unijna

un niepelnosprawni thn

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl