slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Przetarg nieograniczony Numer sprawy: GP.D.ZP.271.1.2016 - 2 postępowanie

Gmina Platerów ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 225 000 euro.

Numer sprawy: GP.D.ZP.271.1.2016

Przebudowa drogi gminnej w m. Hruszew, do km 0+500 do km 1+150 na działce nr 163”.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:
  Nazwa zamawiającego: Gmina Platerów
  Adres zamawiającego: 3 Maja 5
  Kod Miejscowość: 08-210Platerów
  Telefon: 83 357 84 47
  Faks: 83 357 84 47
  Adres strony internetowej: www.platerow.com.pl
  Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30
 2. Tryb udzielenia zamówienia
  1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r.. poz. 2164z późn. zm.), a także wydane na podstawie niniejszej ustawy Rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza:
   1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r. poz. 231),
   2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.. poz. 2254),
   3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2263).
  2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
  3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 Prawa zamówień publicznych.
  4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
  5. W sprawach nieuregulowanych ustawą Prawo zamówień publicznych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Opis przedmiotu zamówienia
  1. Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej w m. Hruszew, do km 0+500 do km 1+150 na działce nr 163”.
  2. Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
   45000000-7 Roboty budowlane
   45233140-2 Roboty drogowe
   45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
   45255110-3 Roboty budowlane w zakresie studni
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
   Przebudowa drogi gminnej w m. Hruszew, do km 0+500 do km 1+150 na działce nr 163 polegająca na:
   1. Roboty przygotowawcze:
    1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą od km 0+500 do km 1+150 – 0,65 km.
   2. Nawierzchnia:
    1. Profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy żwirowej pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni od km 0+500 do km 1+150 – 3445,00m2
    2. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm od km 0+500 do km 1+150 - 3445,00m2
    3. Mechaniczne skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową na zimno w ilości 0,8 kg/m2 od km 0+500 do km 1+150 - 3250,00m2
    4. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna) o grubości 5 cm po zagęszczeniu od km 0+500 do km 1+150 - 3250,00 m2
    5. Wykonanie poboczy kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie o gr. 10 cm po zagęszczeniu od km 0+500 do km 1+150 - 1300,00 m2

 

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

 1. Formularz ofertowy Wykonawcy – załącznik nr 1;
 2. Formularz cenowy – załącznik nr 2;
 3. Wzór umowy - załącznik nr 3;
 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4;
 5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 5;
 6. Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym – załącznik nr 6;
 7. Wykaz robót budowlanych – załącznik nr 7;
 8. Wykaz narzędzi i urządzeń - załącznik nr 8;
 9. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - załącznik nr 9;
 10. Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – załącznik nr 10;
 11. Warunki gwarancji – załącznik nr 11;
 12. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej – załącznik nr 12;
 13. Przedmiar robót – załącznik nr 13;
 14. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 14;

tablica unijna

un niepelnosprawni thn

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl