Unieważnienie przetargu GP.D.ZP.271.1.2016

GP.D.ZP.271.1.2016

Platerów dnia 13.07.2016 r.

Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wartości szacunkowej nieprzekraczającej progów ustalonych w art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2015 r.. poz. 2164 ze zm.).

Numer sprawy: GP.D.ZP.271.1.2016

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej w m. Hruszew, od km 0+500 do km 1+150 na działce nr 163”.

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Wójt Gminy Platerów, działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r, nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp”, zawiadamia o unieważnieniu postępowania GP.D.ZP.271.1.2016 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 6 Pzp, gdyż jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, wynikającą z dokonania przez zamawiającego czynności z naruszeniem art. 7 ust. 1 Pzp.

UZASADNIENIE

Po otwarciu ofert, w trakcie trwania czynności ich badania, Zamawiający powziął informację o nieprawidłowo wyznaczonym terminie składania ofert. Stosownie do artykułu 43 ust. 1 Pzp Zamawiający w przypadku robót budowalnych, przy których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, musi wyznaczyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, nie krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Przewidziany przez zamawiającego w wyniku pomyłki termin składania ofert przypadający na dzień 11 lipca 2016 r. nie spełniał powyższego wymagania ustawowego.

Niniejszym, na co wskazano w treści pisma, zaistniała nieusuwalna, wada postępowania, co miało lub mogło wpływ na wynik postępowania, co uniemożliwia także zawarcie nie podlegającej unieważnieniu umowy. Dokonano błędnego, naruszającego zasady uczciwej konkurencji, wyznaczenia terminu składania ofert, co miało bezspornie wpływ na wynik postępowania. Postępowanie obarczone błędem zamawiającego, mającym wpływ na jego wynik, należy unieważnić na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych

Z uwagi na powyżej wskazane okoliczności, wobec ziszczenia się przesłanek wskazanych w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych, postępowanie należało unieważnić.

Wójt Gminy Platerów