slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Unieważnienie przetargu GP.D.ZP.271.1.2016

GP.D.ZP.271.1.2016

Platerów dnia 13.07.2016 r.

Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wartości szacunkowej nieprzekraczającej progów ustalonych w art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2015 r.. poz. 2164 ze zm.).

Numer sprawy: GP.D.ZP.271.1.2016

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej w m. Hruszew, od km 0+500 do km 1+150 na działce nr 163”.

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Wójt Gminy Platerów, działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r, nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp”, zawiadamia o unieważnieniu postępowania GP.D.ZP.271.1.2016 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 6 Pzp, gdyż jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, wynikającą z dokonania przez zamawiającego czynności z naruszeniem art. 7 ust. 1 Pzp.

UZASADNIENIE

Po otwarciu ofert, w trakcie trwania czynności ich badania, Zamawiający powziął informację o nieprawidłowo wyznaczonym terminie składania ofert. Stosownie do artykułu 43 ust. 1 Pzp Zamawiający w przypadku robót budowalnych, przy których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, musi wyznaczyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, nie krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Przewidziany przez zamawiającego w wyniku pomyłki termin składania ofert przypadający na dzień 11 lipca 2016 r. nie spełniał powyższego wymagania ustawowego.

Niniejszym, na co wskazano w treści pisma, zaistniała nieusuwalna, wada postępowania, co miało lub mogło wpływ na wynik postępowania, co uniemożliwia także zawarcie nie podlegającej unieważnieniu umowy. Dokonano błędnego, naruszającego zasady uczciwej konkurencji, wyznaczenia terminu składania ofert, co miało bezspornie wpływ na wynik postępowania. Postępowanie obarczone błędem zamawiającego, mającym wpływ na jego wynik, należy unieważnić na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych

Z uwagi na powyżej wskazane okoliczności, wobec ziszczenia się przesłanek wskazanych w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych, postępowanie należało unieważnić.

Wójt Gminy Platerów

tablica unijna

un niepelnosprawni thn

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl