slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Przetarg nieograniczony Numer sprawy: GP.D.ZP.271.1.2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego

Numer sprawy: GP.D.ZP.271.1.2016
„Przebudowa drogi gminnej w m. Hruszew, do km 0+500 do km 1+150 na działce nr 163”.

 

Przebudowa drogi gminnej w m. Hruszew, do km 0+500 do km 1+150 na działce nr 163 polegająca na:

 1. Roboty przygotowawcze:
  1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą od km 0+500 do km 1+150 – 0,65 km.
 2. Nawierzchnia:
  1. Profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy żwirowej pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni od km 0+500 do km 1+150 - 3445,00m2
  2. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm od km 0+500 do km 1+150 - 3445,00m2
  3. Mechaniczne skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową na zimno w ilości 0,8 kg/m2 od km 0+500 do km 1+150 - 3250,00m2
  4. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna) o grubości 5 cm po zagęszczeniu od km 0+500 do km 1+150 - 3250,00 m2
  5. Wykonanie poboczy kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie o gr. 10 cm po zagęszczeniu od km 0+500 do km 1+150 - 1300,00 m2

 

Załączniki do pobrania:

 1. Formularz ofertowy Wykonawcy – załącznik nr 1;
 2. Formularz cenowy – załącznik nr 2;
 3. Wzór umowy - załącznik nr 3;
 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4;
 5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 5;
 6. Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym – załącznik nr 6;
 7. Wykaz robót budowlanych – załącznik nr 7;
 8. Wykaz narzędzi i urządzeń - załącznik nr 8;
 9. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - załącznik nr 9;
 10. Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – załącznik nr 10
 11. Warunki gwarancji – załącznik nr 11;
 12. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej – załącznik nr 12;
 13. Przedmiar robót – załącznik nr 13;
 14. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 14;
 15. Dokumentacja projektowa – załącznik nr 15.
 16. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót BudowlanychSpecyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 17. Przedmiar robót
 18. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

button 2

wybory2020

tablica unijna

59973732 413652062805889 1607171320439635968 n

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl