ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY INR.OO.ZP.271.01.2015

 Platerów, dnia 08 stycznia 2016 roku

Sprawa nr: INR.OO.ZP.271.01.2015

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: „Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Gminy Platerów i jej jednostek organizacyjnych na  2016 rok.”.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp,  Zamawiający – Gmina Platerów, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyżej wymienionym postępowaniu.

 

Ww. postępowanie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.12.2015 r. pod numerem 355146-2015.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Najkorzystniejszą ofertę złożył następujący Wykonawca:

PetroDom Venna  sp. z o.o. Spółka komandytowa, 21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska  61, NIP: 537-000-21-69, Regon: 030001588

cena oferty brutto: 201 720,00 zł.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Pzp. Oferta najkorzystniejsza uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium:
cena oferty brutto – 90%
termin płatności – 10%

Lp.Nazwa (firma)siedziba i adres WykonawcyLiczba pkt kryterium „cena oferty brutto”Liczba pkt  kryterium „termin płatności”Łączna ilość punktów”Cena oferty brutto PLN
1. Petrodom  Venna sp.  z o.o.
spółka komandytowa,
 
21-500 Biała Podlaska,
ul. Sidorska 61
90,00 pkt 0,00 pkt 90,00 pkt 201 720,00

 

Wykonawcy wykluczeni z postępowania:

Zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu  nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Odrzucone oferty:

Zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
Informujemy ponadto, iż umowa zostanie zawarta bez zachowania ustawowego terminu – 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, gdyż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie wykluczono żadnego Wykonawcy (art. 94 ust 2 pkt 3 lit a) ustawy Pzp).

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

  1. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
  2. odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

  1. niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
  2. zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm)

 

Zamawiający, na podstawie art. 27 ust 2 ustawy Pzp, prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu: (+48) 83 357 84 47.

 

/-/ Jerzy Garucki
        ___________________
           Wójt Gminy Platerów