slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU INR.OO.ZP.271.01.2015

Platerów, dn. 29.12.2015 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:  INR.OO.ZP.271.01.2015, Nazwa zadania:  Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Gminy Platerów i jej jednostek organizacyjnych na  2016 rok.
Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm)   GMINA PLATERÓW  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb kotłowni olejowych Gminy Platerów i jej jednostek organizacyjnych.

 

1. Urząd Gminy w Platerowie pojemność zbiorników 2000 l
2 Szkoła w Platerowie pojemność zbiorników 4500 l
3 Przedszkole w Platerowie pojemność zbiorników 3000 l
4 Biblioteka w Platerowie pojemność zbiorników 3000 l
5 Szkoła w Górkach pojemność zbiorników 15 000 l
6 Szkoła w Lipnie pojemność zbiorników 3000 l
7 Ośrodek Zdrowia w Hruszniewie pojemność zbiorników 2000 l
8 Szkoła w Ruskowie. pojemność zbiorników 4500 l

 

Ogółem przewidywana ilość do tankowania w okresie do 31.12.2016 r. - 100 000 litrów

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 09.13.51.00-5

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Termin wykonania zamówienia:
Sukcesywne dostawy w terminie   do   31.12.2016 r.

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, koncesja lub licencja na obrót paliwami ciekłymi  
  2. posiadania wiedzy i doświadczenia, zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
  3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
   Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę - wymagane jest wykazanie przez wykonawcę - Dysponowanie odpowiednimi środkami do transportu: tj: samochód - cysterna do przewozu  oleju opałowego  o pojemności minimum 2000 l
  4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.   
 2. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, 2 i 2a Prawa zamówień publicznych.
 4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

 

Informacja na temat wadium:
zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena  90%,
- termin płatności 10%

Zostanie wybrana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i terminu płatności w oparciu o następujący algorytm:
O = C + P , gdzie:
O = suma punktów jaką Wykonawca uzyskał za oba kryteria oceny ofert
C = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium cena
P = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium termin płatności
            C.min.
C = ------------------ x 90
            C bad
C min. – cena brutto oferty najtańszej
C bad. – cena brutto oferty badanej

        P bad.
P = ------------- x 10
        P max.

 

P bad. – termin płatności zaoferowany w ocenianej ofercie (w dniach)
Pmax. – najdłuższy zaoferowany termin płatności (w dniach) - z zastrzeżeniem, że maksymalny termin płatności podlegający punktacji to 30 dni.

 

Punkty za kryterium termin płatności zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia dotyczącego terminu płatności zawartego w formularzu oferty.

Przy ocenie ofert będzie brany pod uwagę termin płatności (w dniach), ponad minimum wymagane tj. 14 dni.

Oznacza to, że Wykonawca otrzyma punkty za w/w kryterium oceny ofert jeśli zaproponuje termin płatności powyżej 14 dni. W przypadku zaoferowania minimalnego, wymaganego terminu płatności Wykonawca otrzyma 0 pkt w tym kryterium oceny ofert. Maksymalny termin płatności podlegający punktacji to 30 dni. Oznacza to, że Wykonawca, który zaproponuje termin ponad 30 dniowy otrzyma maksymalną liczbę punktów w tym kryterium oceny ofert, tak samo jak Wykonawca, który zaproponuje 30 dni.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2016-01-07 do godz.  09 : 30
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy w Platerowie
Ulica:  3  Maja  5
08-210    Platerów
Pokój nr: 15

 

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2016-01-07, o godz.  10 : 00
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy w Platerowie
Ulica: 3 Maja  5
08-210    Platerów
Pokój nr:  14

 

Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej

Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie przewiduje się prowadzenia aukcji elektronicznej

Przewidywane zamówienia uzupełniające: zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym: zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia:  355146-2015 . Data zamieszczenia:  2015-12-29

/-/ Jerzy Garucki
Wójt Gminy Platerów

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Wzór oferty
 2. Formularz cenowy
 3. Wzór umowy
 4. Oświadczenie z art. 22 ustawy PZP
 5. Oświadczenie z art. 24 ustawy PZP
 6. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
 7. Wykaz sprzętu
 8. Wykaz osób do kontaktu z Zamawiającym
 9. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień.
 10. SIWZ
 11. Pełna treść ogłoszenia.

button 2

tablica unijna

59973732 413652062805889 1607171320439635968 n

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl